Главная страница 1


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

20.12.2011 № 1675


Номер реєстрації

в органі державної податкової служби
Дата взяття на

облік в органі державної податкової служби

ЗАЯВА

про застосування спрощеної системи оподаткування

1. Найменування органу державної податкової службиФізична особа - підприємець
Юридична особа

2. Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*
3. Найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця4. Дані документа, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи та/або фізичної особи – підприємця (назва, номер, дата)


5. Підстави подання заяви

5.1. Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування **

Відповідно до глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) прошу перевести мене на


спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з «____» _________________20____р.

(словами)5.2. Зміна ставки єдиного податку ***

з групи на групу або зі ставки на ставку %5.3. Внесення змін до свідоцтва платника єдиного податку*** щодо:

найменування суб’єкта господарювання (юридичної особи) або прізвища, імені та по батькові фізичної особи – підприємця;

видів господарської діяльності;

організаційно–правової форми юридичної особи;

податкової адреси суб’єкта господарювання;

серії та номера паспорта (для фізичних осіб*);

місця провадження господарської діяльності.


5.4. Відмова від спрощеної системи оподаткування***:

дата (період) період відмови від застосування спрощеної системи оподаткування з « »_______20_р.

(словами)

Причини відмови від спрощеної системи оподаткування***:

припинення провадження господарської діяльності;

самостійна відмова у зв’язку з переходом на сплату інших податків та зборів;
перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу та нездійснення

переходу на застосування іншої ставки (для платників єдиного податку першої і другої груп);

перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу ХІV Кодексу (для платників єдиного податку першої та другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи);

перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу (для платників єдиного податку третьої і четвертої груп);

застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.7 статті 291 глави 1 розділу ХІV Кодексу;

здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування,


або невідповідність вимогам організаційно-правових форм господарювання;

перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником

єдиного податку;

здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця;

сплата до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів;

анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (для платників єдиного податку третьої і четвертої груп, які застосовують ставку 3%) та нездійснення переходу на застосування ставки 5%.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


( необхідне позначити знаком "” або “”)
6. Податкова адреса суб’єкта господарювання
П

оштовий індекс Країна

О

бласть


Район

Місто


Вулиця
Б

удинок / Корпус Офіс / квартира

К

онтактний телефон Факс (за наявності)


E

-mail (за наявності)


7. Місце провадження господарської діяльності (індекс, найменування населеного пункту, адреса):
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________8. Обрана ставка єдиного податку при переході на спрощену систему оподаткування
відсотків до розміру мінімальної заробітної плати**** та група , або ставка у відсотках до

доходу
9. Кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою-підприємцем у трудових відносинах,або середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи
10. Обрані види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005

Код згідно з КВЕД

назва згідно з КВЕД    1. . У разі здійснення виробництва (з пункту 10):

Код згідно з КВЕД

вид товару (продукції)11. Наявність податкового боргу, крім безнадійного податкового боргу, що виник унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин): відсутній наявний сума ________________ грн.
12. Обсяг доходу за попередній календарний рік становить (пункт 5 Розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування)** _________________________________________________________________________________грн.                                                      (сума словами ) 
13. Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування за попередній календарний рік додається (“” або “-”)**
Мені відомі вимоги глави 1 розділу ХІV Кодексу, граничні терміни сплати єдиного податку та ставки єдиного податку, термін подання звітності, обмеження у застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та відповідальність платника єдиного податку, а також вимоги чинного законодавства про необхідність утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб, які нараховуються і виплачуватимуться найманим працівникам, та про необхідність подання до органів державної податкової служби відомостей про виплачені доходи.
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.

** Для суб’єктів господарювання, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

*** Для суб’єктів господарювання, яким в установленому порядку видано свідоцтво про сплату єдиного податку.

****З урахуванням пунктів 293.6 та 293.7 статті 293 глави 1 розділу ХІV Кодексу.

Суб'єкт господарювання

_________________________
(підпис, дата)

М. П.Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології

бухгалтерського обліку М. О. ЧмерукСмотрите также:
Затверджено наказ Міністерства фінансів України
72.32kb.
1 стр.
Затверджено наказ Міністерства фінансів України
69.01kb.
1 стр.
Затверджено наказ Міністерства фінансів України
73.27kb.
1 стр.
Затверджено наказ Міністерства фінансів України
96.43kb.
1 стр.
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) Затверджено
155.3kb.
1 стр.
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" Наказ Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року №415 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 р за №610/12484
124.44kb.
1 стр.
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами" Наказ Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 року №412 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 червня 2005 р за №621/10901
715.1kb.
4 стр.
Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України 26. 10. 2011 №700 Реєстраційне посвідчення
116.13kb.
1 стр.
Наказ Міністерства фінансів України 20. 12. 2011 n 1675
73.65kb.
1 стр.
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" Наказ Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року n 415 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 р за n 610/12484
124.21kb.
1 стр.
Затверджено Наказ Міністерства освіти І науки України від 17 грудня 2007 р. №1133 основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України (програма)
1159.75kb.
8 стр.
Наказ №640 Про внесення змін до положень щодо музеїв при навчальних закладах які перебувають у сфері управління Міністерства освіти І науки України з урахуванням вимог Закону України "Про позашкільну освіту" наказую
277.16kb.
1 стр.