Главная страница 1
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Лист від 29.12.2009 р. № 01-16-2801

Доводимо до відома, що постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. № 1332 «Про вне­сення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266» (далі — Постанова № 1332), яка опублікована 15 грудня поточного року в газеті «Урядо­вий кур'єр» № 233, внесено зміни до Порядку обчис­лення середньої заробітної плати (доходу) для розрахун­ку виплат за загальнообов'язковим державним соціаль­ним страхуванням1 (далі — Порядок).

Відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування. Враховуючи зазначене, Постанова № 1332 набрала чинності з 15 грудня поточ­ного року (лист Міністерства праці та соціальної політи­ки від 18.12.2009 р. № 14705/0/14-09/18).

Таким чином, для страхових випадків, які настали до 15 грудня 2009 року, обчислення середньої заробітної пла­ти для розрахунку допомоги за загальнообов'язковим дер­жавним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими по­хованням, необхідно здійснювати без урахування змін, вне­сених Постановою № 1332.

Звертаємо увагу на окремі особливості обчислення се­редньої заробітної плати (доходу) для розрахунку вип­лати допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, оплати перших п'яти днів тимчасової непра­цездатності.1. Змінами, внесеними до пункту 6 Порядку, встановлено, що у випадку, коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувались страхові внески менше ніж календарний місяць, середня заробітна плата (дохід) для розрахунку допомоги по вагітності та пологах має обчислюватися з нарахованої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески, але не вище за розмір середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності (за даними Держкомстату), що склалася у відповідному регіоні (Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) в місяці, що передує місяцю, в якому настав страховий випадок та не нижче за розмір мінімальної заробітної пла и, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.

Для своєчасного і правильного призначення допомоги по вагітності та пологах просимо розміщувати на офі­ційних сайтах відділень Фонду відповідну інформацію про розмір середньої заробітної плати за всіма видами еко­номічної діяльності. Зазначена інформація розміщується на офіційному веб-сайті Державного комітету статисти­ки України www.ukrstat.gov.ua

2. У разі коли розмір заробітної плати підвищується згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, у зв'язку з чим заробітна плата перераховується за попередні

Зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат

періоди (абзац другий п.7 Порядку), сума донарахованої заробітної плати включається в базу нарахування стра­хових внесків до Фонду в місяці, у якому здійснено до-нарахування, і на такі виплати слід нараховувати та з них утримувати страхові внески до Фонду в межах гранич­ної суми заробітної плати (доходу), що діє у момент їх нарахування.Водночас донарахування заробітної плати за попередні періоди не впливатиме на розрахунок допомоги по тим­часовій непрацездатності, шо виплачена за попередній період, оскільки при обчисленні середньої заробітної пла­ти для розрахунку допомоги включається лише сума оп­лати праці, з якої у розрахунковому періоді сплачені стра­хові внески до Фонду соціального страхування з тимча­сової втрати працездатності.

  1. Суттєво змінюється механізм обчислення серед­ньої заробітної плати (доходу) для розрахунку допомо­ги по вагітності та пологах. Згідно пункту 14 Порядку середньоденна заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої спла­чувалися страхові внески, на кількість календарних днів за розрахунковий період. Відповідно за календарні, а не робочі дні буде розраховуватися і сума допомоги по ва­гітності та пологах (пункт 20 Порядку). При цьому у звітності по коштах Фонду за формою Ф4-ФСС з ТВП у рядку 3 таблиці IV по страхових випадках, які наста­ли після 15 грудня 2009 р., також треба зазначати ка­лендарні дні.

  2. Постановою № 1332 пункт 15 Порядку викладе­но в редакції, якою встановлено, що у випадках, коли в окремих місяцях розрахункового періоду, за який об­числюється середня заробітна плата, або в періоді, за який виплачується допомога, для працівників встанов­люється неповний робочий день, для розрахунку до­помоги по тимчасовій непрацездатності та оплати пер­ших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця застосовується середньогодинна за­робітна плата.

  3. Нагадуємо, що згідно з абзацом п'ятим п.14 По­рядку для розрахунку допомоги по вагітності та пологах середньоденна заробітна плата не може перевищувати максимальну суму заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, яка в розрахунку на місяць складає 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в останнь­ому місяці розрахункового періоду (у грудні — 11160 грн., у січні — 13035 грн.), розділену на 30,44 (середньомі­сячну кількість календарних днів).

<...>

Директор С.САНЧЕНКО


Смотрите также:
Виконавча дирекція фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності лист від 29. 12. 2009 р. №01-16-2801
40.63kb.
1 стр.
Лист від 31. 03. 2011 р. N 01-16-707 Про надання роз'яснень
84.7kb.
1 стр.
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25 лютого 2009 року n 12
294.95kb.
1 стр.
Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 року n 25
219.79kb.
1 стр.
Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення застрахованих осіб і членів їх сімей путівками на санаторно-курортне лікування, які придбані за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Витяг)
192.65kb.
1 стр.
Положення про формування та використання резерву страхових коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Загальні положення
38.62kb.
1 стр.
Затверджений постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03. 2004 р. №21
223.96kb.
1 стр.
Звіт про використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення
38.5kb.
1 стр.
Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за 200 р
258.45kb.
1 стр.
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»
39.75kb.
1 стр.
Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
331.96kb.
1 стр.
Положення про забезпечення необхідними видами догляду інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання Керуючись абзацом одинадцятим пункту 7 частини сьомої
100.63kb.
1 стр.