Главная страница 1

УКРАЇНА

НІЖИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від __11.11.__ 2011 р. № _496__

м.Ніжин
Про хід виконання Програмисоціально - економічного розвитку та

бюджету району за 9 місяців 2011 року
Упродовж 9 місяців 2011 року зусилля райдержадміністрації спільно з органами місцевого самоврядування, керівниками суб’єктів господарювання спрямовувались на стабілізацію ситуації в усіх сферах життєдіяльності району, виконання завдань Програми соціально-економічного розвитку та бюджету.

У січні-вересні 2011 року намітилися певні позитивні тенденції в економіці району.

За звітний період промисловими підприємствами району вироблено продукції в порівняльних цінах на суму 173,3 млн. грн., що становить 108,7% до відповідного періоду минулого року. Промисловими підприємствами реалізовано продукції на суму 98,8 млн. грн.

Роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та фізичними особами – підприємцями становив 154,9 млн. грн. або 121,4 % до відповідного періоду минулого року.

Надано платних послуг на суму понад 4,4 млн.грн., план виконано на 103,6%.

У сільськогосподарських підприємствах району за 9 місяців 2011 року вироблено валової продукції на суму 47503,3 тис. грн., що становить 101,8 % до відповідного періоду минулого року.

У господарствах району спостерігалось збільшення об’ємів виробництва м’яса (113 % до рівня минулого року).

Суб’єктами господарювання району укладено 21042 договорів оренди земельних паїв, що на 3537договорів більше, ніж на початок року. На 4164 га збільшилась площа орендованих земель і становить 42,3 тис. га. Розмір орендної плати становить 3,7%, що більше на 0,2% середньо обласного показника.

Надходження до місцевого бюджету від суб’єктів малого підприємництва становить 1961,6 тис. грн., що складає 24,8 % загальних надходжень.

Створено 420 нових робочих місць, що складає 161,5 % до річного завдання.

У районі відсутня заборгованість по виплаті заробітної плати.

Середня заробітна плата за січень – червень 2011 року становила 1615,0 грн., що складає 112,6% до відповідного періоду минулого року.

Середній розмір пенсійної виплати станом на 01.07.11 року становить 967 грн. 53 коп., в порівнянні з початком року зріс на 40 грн. 74 коп.

Рівень безробіття з початку року зменшився з 2,09% станом на 01.01.2011 р. до 2,00 % на 01.10.2011р.

Будівельними підприємствами за січень-червень 2011 року виконано підрядних робіт на суму 11392 тис. грн., що у 6,9 разів більше відповідного періоду минулого року.

Обсяг вантажних перевезень виконаних автомобільним транспортом склав 13,26 тис. т., що на 9,2% більше відповідного періоду минулого року. Вантажооборот виконано в обсязі 5,5 млн. ткм, що на (на 13,2% більше відповідного періоду минулого року.

В експлуатацію введено 4 індивідуальні житлові будинки загальною площею 660,8 кв.м., на суму 1185,5 тис.грн.

Разом з тим, у економічній і соціальній сферах району залишається ряд невирішених проблем.

У порівнянні з початком року борг до Пенсійного фонду збільшився на 146,5 тис.грн.(37,5%), в т.ч. недоїмка по внесках збільшилась на 131,9 тис.грн.(40,0%).

План по власних надходженнях до бюджету Фонду за 9 місяців 2011 року виконано на 94,0%. Забезпеченість власними коштами складає 30,3%.

За 9 місяців 2011 року в господарствах району спостерігалось зменшення об’ємів виробництва молока на 8 %.

Беручи до уваги вищевикладене, з урахуванням обговорення на розширеному засіданні Колегії райдержадміністрації, з метою усунення недоліків, допущених у звітному періоді, підвищенню ефективності роботи в усіх галузях економіки району, вирішенню соціальних питань, забезпеченню виконання державних та регіональних цільових програм на підставі п.2 ст.13, п.1 ст.17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» :

  1. Заступникам голови райдержадміністрації, керівникам управлінь, відділів і установ спільно з органами місцевого самоврядування взяти до відома основні показники виконання Програми соціально-економічного розвитку району за 9 місяців 2011 року.

  2. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Микула С.М.):

2.1. посилити вимоги до керівників сільгосппідприємств по питаннях збереження та нарощування поголів’я ВРХ;

2.2. сприяти створенню в сільськогосподарських підприємствах таких механізмів господарювання, які б передбачали підвищення економічної ефективності використання землі, матеріально – технічних, трудових, грошових ресурсів і в кінцевому наслідку, забезпечили беззбиткове господарювання;

2.3. вживати заходи по забезпеченню законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної і орендної плати та жорсткого контролю за своєчасністю її виплати.

3.Управлінню економіки райдержадміністрації (Шелест В.Ф.):

3.1. щомісячно здійснювати моніторинг виконання завдань Програми соціально-економічного розвитку району на 2011 рік;

3.2.з метою недопущення необґрунтованого зростання цін на соціально значущі продукти харчування тримати під контролем цінову ситуацію на споживчому ринку;

3.3. забезпечувати формування сприятливого середовища для розвитку підприємництва та конкуренції через забезпечення рівних умов та правил для всіх суб’єктів господарювання, створення передумов для прискореного розвитку малого бізнесу, підвищення рівня середньої заробітної плати та розширення присутності продукції району на внутрішньому та зовнішніх ринках;

3.4.забезпечити обсяги залучення інвестицій в основний капітал за рахунок покращення інвестиційної діяльності.

4.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Алемша С.М.)

4.1.спільно з селищним та сільськими головами всебічно проаналізувати стан справ у сільських, селищному бюджетах, покращити їх якість та звести до мінімуму витрати в розрізі видатків, які не виконувалися окремими громадами;

4.2. забезпечити першочергове фінансування видатків на заробітну плату та нарахування, не допускаючи простроченої кредиторської заборгованості із зазначених виплат.

5.Керівникам підприємств, установ та організацій сприяти динамічному зростанню рівня заробітної плати, зменшенню частки низькооплачуваних працівників.

6.Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Шевчун О.М.)

6.1. забезпечити реалізацію завдань і заходів районної Програми зайнятості населення на 2011 рік, приділивши особливу увагу питанням зайнятості людей з особливими потребами;

6.2.тримати на контролі стан забезпечення самотніх пристарілих громадян паливом

7. Ніжинському міськрайонному центру зайнятості (Власенко В.В.):

7.1.активізувати профорієнтаційну роботу у напрямку інформування та мотивації широких верств населення до професійного росту, розвитку вмінь, компетенції та кваліфікації, особливу увагу приділити молоді з метою її професійної орієнтації, формування професійних намірів та побудови професійної кар’єри;

7.2.сприяти регулюванню соціально-трудових відносин та професійному навчанні кадрів на виробництві.

8. Управлінню Пенсійного фонду в Ніжинському районі (Ворона О.М.) активізувати роботу з керівниками підприємств, установ та організацій щодо погашення заборгованості по всіх видах обов’язкових платежів до Пенсійного фонду з метою забезпечення виконання планових показників надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду.

9. Податковій інспекції (Осадчий С.О.) організувати роботу по скороченню податкового боргу шляхом поліпшення роботи з платниками податків, заохочення їх добровільної сплати за рахунок застосування заходів впливу на боржників.

10. Відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Лозовий О.В.):

10.1. забезпечити проведення робіт та освоєння коштів на об’єктах житлово-комунального господарства, виконання яких передбачено на 2011 рік та забезпечити виготовлення проектно-кошторисної документації;

10.2. вжити невідкладних заходів щодо забезпечення повних та своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги;

10.3.завершити виготовлення документації по відведенню земельних ділянок під сміттєзвалища.

11. Адміністратору Єдиного офісу з видачі документів дозвільного характеру (Середа О.А.) вжити вичерпних заходів щодо додержання термінів розгляду та видачі суб’єктам господарювання дозволів та безперебійної роботи з формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру.

12.Відділу освіти райдержадміністрації (Лозова Л.В.):

12.1. забезпечити належне виконання регіональних цільових програм у сфері освіти;

12.2.продовжити роботу із підвищення рівня охоплення дітей дошкільного віку суспільним вихованням, розширення мережі дошкільних навчальних закладів.

13. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Жадько О.В.):

13.1.вжити заходів щодо своєчасного виявлення та обліку дітей, батьки яких ведуть асоціальний спосіб життя, надання їм необхідної допомоги та, при необхідності, вилучення із середовища, перебування в якому становить загрозу для їх життя та здоров’я;

13.2.організувати направлення до центру соціально-психологічної реабілітації дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують соціально-психологічної реабілітації;

13.3. забезпечити дієвий контроль за у мовами проживання дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях.

14. Ніжинській центральній районній лікарні (Солодько Ю.П.):

14.1. вжити заходів для зміцнення матеріально-технічної бази лікарні, закладів первинного рівня з надання медико-санітарної допомоги;

14.2.сприяти подальшому функціонуванню громадської організації «Лікарняна каса»;

14.3.лікувально-профілактичним закладам району забезпечити виконання програми імунізації населення на 2011 рік;

15.Відділу культури і туризму райдержадміністрації (Залозна А.М.):

15.1.вжити заходів щодо покращення культурного дозвілля на селі, створення умов для розвитку художньої самодіяльності.

16.Селищному та сільським головам спільно з фінансовим управлінням райдержадміністрації (Алемша С.М.) постійно тримати на контролі наповнення бюджетів за рахунок оренди землі.

17.Редактору газети „Ніжинський вісник” (Шкуліпа А.Г.) забезпечити широке висвітлення ходу виконання Програми соціально-економічного розвитку та бюджету району за 9 місяців 2011 року.

18.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови райдержадміністрації згідно функціональних обов’язків.
Голова районної

державної адміністрації В.Л.Другаков

ПОДАННЯ:


Управління економіки

райдержадміністрації

начальник В.Ф.Шелест

ПОГОДЖУЄ:

Заступник голови РДА А.В.Пономаренко
Заступник голови РДА Л.С.Сипливець
Керівник апарату РДА Т.П.Коник
Начальник

фінансового управління С.М.Алемша

Начальник

управління АПР РДА С.М. МикулаЗавідувач юридичного сектору О.В.Гомоляко
Начальника загального відділу Л.Г.Кательницька


Смотрите также:
Розпорядження від 11. 11. 2011 р. №496 м. Ніжин Про хід виконання Програми соціально економічного розвитку та бюджету району за 9 місяців 2011 року
80.31kb.
1 стр.
Рішення від 05 січня 2012 року №143 селище Гусятин Про виконання програми соціально економічного та культурного розвитку району за 2011 рік
307.46kb.
1 стр.
Розпорядження 02 листопада 2011 року №642 Про виконання доходної та видаткової частини бюджету району та районного бюджету за 9 місяців 2011 року
15.7kb.
1 стр.
Інформація про хід виконання заходів програми економічного І соціального розвитку області за І півріччя 2011 року № з/п Напрями діяльності та заходи програми
2394.47kb.
13 стр.
Рішення XXII сесія VI скликання від 18 січня 2012 року №496 Про затвердження програми "Про основні напрямки соціально економічного розвитку міста Валки на 2012- 2016 роки"
80.16kb.
1 стр.
Інформація про соціально-економічний стан Новоушицького району у 2013 році та прогноз її розвитку на 2014 бюджетний рік, покладені в основу проекту районного бюджету
441.19kb.
2 стр.
Розпорядженн я
1213.03kb.
6 стр.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2 листопада 2011 року м. Підгайці №443
46.76kb.
1 стр.
Розпорядження від 03 лютого 2012 року №41 Про затвердження заходів з виконання регіональної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року
84.86kb.
1 стр.
Рішення " 22 " вересня 2011 року №216 Про внесення змін до Програми реформування І розвитку сільського комунального господарства Березнівського району на 2011 2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 24 березня 2011 року №134
121.17kb.
1 стр.
Рішення від 16. 12. 10 №10 Про хід виконання Програми економічного І соціального розвитку міста Новограда Волинського за 2010 рік
954.69kb.
5 стр.
Рішення обласної ради від 5 серпня 2011 року №18-5/2011 обласна програма розвитку архівної справи на 2011 2015 роки Загальні положення
41.08kb.
1 стр.