Главная страница 1
Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет

нафти і газу
Затверджую

Декан ФУІД ІФНТУНГ

____________ Дзвінчук Д.І.

РОБОЧА ПРОГРАМА
З дисципліни «Економіка І»

для освітньо-кваліфікаційного рівня: Магістр

Напрямку підготовки «Магістр державної служби»

Спеціальності «Адміністративний менеджмент» та «Економіка»

Кафедра державного управління


Форма навчання

курс

семестр

Лекції,

Год


Практ.,

год.


Інд.

роб.


СРС

Всього

Контр.

семестр


залік

іспит

Денна14

10
16,5

40,5

залік

Робоча програма складена на основі програми з курсу «економіка І» для підготовки спеціаліста напряму «магістр державної служби», спеціальності «адміністративний менеджмент» та «економіка». Затвердженої на засіданні кафедри державного управління від «___» _______200_р. № _______


Робоча програма складена асистентом кафедри державного управління Косиком Володимиром Івановичем

Завідувач кафедри______________ . ___________________________СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСИЦПЛІНИ

ЕКОНОМІКА І”1. Опис дисципліни “ЕКОНОМІКА І”


Дисципліна - Статистика


Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ECTS -

Напрям підготовки

Магістр державної служби”Нормативна дисципліна циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Кількість залікових модулів – 2

Спеціальність

Економіка”, «Адміністративний менеджмент»


Кількість змістових модулів – 2

Освітньо-кваліфкаційний рівень – магістр

Лекції – 14 год.

Практичні заняття – 10 год.

Загальна кількість годин
Самостійна робота – год

Індивідуальна робота (ІНДЗ) –год.Вид підсумкового контролю – залік


Форма

навчання


КурсЛекції

Практ.

ІРС

СРС

Разом

Екзамен,

залік


Денна


14

10

-

16,5

40,5

Залік


Мета і завдання навчального курсу.
Мета дисципліни «Економіки І» — надати слухачам знання, необхідні для сприйняття навчального матеріалу дисципліни «Економіки ІІ»
Основні завдання дисципліни : слухачі повинні знати:

 • основи функціонування та організації ринкової економіки;

 • основи підприємницької діяльності в умовах ринку;

 • ринковий механізм регулювання економіки;

 • механізм макроекономічної політики держави.

Курс лекцій підготовлено з урахуванням знання студентами базових понять та основних концепцій полі­тичної економії, міжнародної економіки, міжнародних фі­нансів, зовнішньоекономічної діяльності, обліку в зарубі­жних країнах, міжнародних комерційних контрактів.
 1. Програма дисципліни “Економіка І”Змістовий модуль 1. Основи теорії ринкової економіки.
Тема 1. Сутність та моделі ринкової економіки

1.1. Передумови переходу до ринкової економіки

1.2. Господарський кругообіг в умовах ринкової економіки

1.3. Моделі ринкової економіки


Тема 2. Ринок як особлива форма організації економіки

2.1. Сутність, функції та структура ринку

2.2. Інфраструктура ринку

2.3. Механізм функціонування ринку


Тема 3. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці

3.1. Підприємство як первинна ланка ринкового господарства

3.2. Витрати виробництва, ціноутворення та прибуток підприємств

3.3. Система підприємництва в ринковій економіці


Тема 4. Відтворення і нагромадження в ринковій економіці

4.1. Матеріальні основи відтворення і результативність національної економіки.

4.2. Процес відтворення на макрорівні

4.3. Нагромадження та його ефективністьЗмістовий модуль 2. Основи макроекономічної теорії
Тема 1. Основні макроекономічні показники в системі національних рахунків

1.1. Валовий внутрішній продукт та методи його обчислення

1.2. Макроекономічні показники похідні від ВВП

1.3. Макроекономічні показники з урахуванням цін


Тема 2. Макроекономічна нестабільність

2.1. Безробіття: основні визначення та вимірювання

2.2. Сутність та види інфляції

2.3. Взаємозв'язок між інфляцією і безробіттям


Тема 3. Ринковий механізм макроекономічного регулювання

3.1. Сукупний попит і сукупна пропозиція

3.2. Споживання та заощадження

3.3. Інвестиції як елемент сукупних витрат

3.4. Базові моделі економічної рівноваги

3.5. Мультиплікатори витрат і податків


Тема 4. Механізм зовнішньо­економічної діяльності

4.1. Платіжний баланс

4.2. Валютний курс

4.3. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки4. Структура залікового кредиту дисципліни “Економіка І”
денна форма навчання
Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Сутність та моделі ринкової економіки

1


1

2
Тема 2. Ринок як особлива форма організації економіки

1


1

2
Тема 3. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці

1

1

2
Тема 4. Відтворення і нагромадження в ринковій економіці

1

1

2
Змістовий модуль 2.

Тема 5. Основні макроекономічні показники в системі національних рахунків

4

2

2
Тема 6. Макроекономічна нестабільність

2

2

2
Тема 7. Ринковий механізм макроекономічного регулювання

2

1

2
Тема 8. Механізм зовнішньо­економічної діяльності

2

1

2,5
Разом

14

10

16,5

5. Тематика практичних занять.
Практичне заняття 1.
Приватна власність на засоби виробництва, ефективна конкуренція, вільний обмін товарами, вільне ціноутворення, розвинута грошово-кредитна система, достатня ємкість ринку.

Сутність господарських одиниць, господарський кругообіг, матеріальні та грошові потоки.

Визначення моделі ринкової економіки, характеристика основних типів моделей ринкової економіки (саксонський, західноєвропейський, скандинавський та інші), модель ринкової економіки в умовах України.
Практичне заняття 2.
Визначення ринку, характеристика основних функцій ринку (регулююча, розподільча, стимулююча, санаційна та інші), структура ринку за його об'єктами (ринок споживчих благ і послуг, ринок капіталу, ринок грошей, валютний ринок, ринок праці та інші), особливості функціонування окремих видів ринку.

Сутність та призначення ринкової інфраструктури, основні елементи ринкової інфраструктури (торгово-промислові палати, товарні біржі, фондові біржі, служби маркетингу, брокерські, страхові, аудиторські, інвестиційні, компанії тощо); механізм функціонування товарних пі фондових бірж.

Визначення основних елементів механізму функціонування ринку: попит, пропозиція, ціна; графічне відображення взаємодії попиту і пропозиції, рівноважна ціна, еластичність попиту та пропозиції, умови часткової рівноваги, короткостроковий і довгостроковий ефекти ринкового механізму.

Практичне заняття 3.
Сутність підприємства, система цілей підприємства, критерії класифікації підприємств, характеристика підприємств за економічним призначенням, масштабами виробництва, ступеня спеціалізації; види підприємств за організаційно-економічним критерієм (індивідуальне, сімейне, приватне, колективне, державне, спільне, орендне).

Визначення витрат виробництва, характеристика видів витрат (внутрішні і зовнішні, альтернативні, постійні, змінні та загальні, граничні та середні), закон спадної віддачі, граничний продукт, сутність собівартості, визначення ціни та характеристика її видів (базова, фактурна, оптова, роздрібна тощо), характеристика методів ціноутворення (собівартість плюс прибуток, метод контрольної точки, метод показника цінової еластичності), сутність прибутку, особливості його розподілу в різних видах підприємств.

Підприємництво як тип господарювання, принципи підприємницької діяльності, умови розвитку підприємництва, форми підприємництва (державне, колективне, приватне), види підприємництва (виробниче, комерційне, фінансове), обмеження у здійсненні підприємництва.
Практичне заняття 4.
Національного продукту і його форми, структура національного продукту, валовий внутрішній продукт, національний доход, національне багатство, визначення ефективності національної економіки, система показників ефективності національної економіки, ефективність праці, ефективність використання основного капіталу та матеріальних ресурсів.

Визначення відтворення, відтворення національного продукту, відтворення робочої сили, відтворення капіталу і природних ресурсів, відтворення виробничих відносин, типи відтворення, форми інтенсивного типу зростання, якість економічного зростання в умовах НТР.

Фонд споживання і фонд нагромадження, структура фонду нагромадження, норма нагромадження, об'єктивні межі норми нагромадження, суть інвестицій, види інвестицій, валові та чисті інвестиції, ефективність нагромадження та її показники, структурні зрушення в пропорціях суспільного відтворення.

Практичне заняття 5.
Валовий випуск, кінцева та проміжна продукція, ВВП та методи його обчислення: виробничий, метод витрат, метод доходів.

Валовий національний доход, валовий національний доход наявний, особистий доход, безподатковий доход.

Номінальний та реальний ВВП, поточні та постійні ціни, темп зростання та темп приросту реального ВВП, індекси цін, дефліювання ВВП.
Практичне заняття 6.
Повна зайнятість і потенційний ВВП, неповна зайнятість і безробіття, види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне, природне; втрати ВВП від циклічного безробіття.

Сутність інфляції, темп інфляції та методи його обчислення: на базі індексу цін базового періоду, на базі індексу цін попереднього періоду; види інфляції: помірна, галопуюча, гіперінфляція; інфляція попиту та інфляція витрат; очікувана та неочікувана інфляція; стагфляція.

Зв'язок інфляції з безробіттям в короткостроковому періоді, крива Філіпса в короткостроковому періоді та висновки для макроекономічної політики, зв'язок інфляції з безробіттям в довгостроковому періоді, крива Філіпса в довгостроковому періоді та висновки для макроекономічної політики.
Практичне заняття 7.
Сутність сукупного попиту, модель сукупного попиту, цінові фактори сукупного попиту, нецінові фактори сукупного попиту, сутність сукупної пропозиції, модель сукупної пропозиції в короткостроковому періоді, модель сукупної пропозиції в довгостроковому періоді, нецінові фактори сукупної пропозиції.

Залежність споживання та заощадження від доходу, модель споживання та заощадження, середня схильність до споживання та заощадження, гранична схильність до споживання та заощадження, недоходні фактори споживання та заощадження.

Склад інвестицій, процентна ставка як фактор інвестиційного попиту, очікувана норма чистого прибутку як фактор інвестиційного попиту, крива сукупного попиту на інвестиції, непроцентні фактори інвестиційного попиту.
Практичне заняття 8.
Модель сукупний попит - сукупна пропозиція: механізм відновлення рівноваги в короткостроковому та довгостроковому періодах; модель витрати-випуск, бісектриса і фактичні сукупні витрати; модель вилучення - ін'єкції, склад вилучень та ін'єкцій, заплановані та незаплановані інвестиції, фактичні інвестиції та заощадження, рівновага на ринку позичкового капіталу.

Сутність мультиплікатора, простий мультиплікатор витрат та податків, граничний коефіцієнт податків та мультиплікатор витрат з урахуванням податків, гранична схильність до імпорту та мультиплікатор витрат у відкритій економіці, мультиплікативний ефект при стабільних цінах та інфляції, мультиплікаційний ефект і загальна зміна ВВП. 1. Методи навчання.

У навчальному процесі застосовуються: лекції, в тому числі з використанням мультимедіапроектора та інших ТЗН; практичні заняття, індивідуальні заняття; виконання завдань під керівництвом викладача та самостійно; робота в Інтернет; виконання ІНДЗ. 1. Методи оцінювання.

В процесі вивчення дисципліни “Економіка І” використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента:

 • поточне тестування та опитування;

 • підсумкове тестування по кожному змістовому модулю;

 • оцінювання виконання ІНДЗ;

 • підсумковий письмовий залік.

Підсумковий бал (за 5-бальної шкалою) з дисципліни “Економіка І” визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

(%)


Модуль 1 (підсумкове тестування)

Модуль 2 (Поточне опитування)

Модуль 3 (підсумкова оцінка за ІНДЗ)

Модуль 4

(письмовий залік)Разом

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

10

10

10

30

40

100

Література 1. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії.- К.: 1998.

 2. Долан Є.Дж., Линдсей Д. Макрозкономика.- С-Пб, 1994.

 3. Задоя А.А., Петруня Ю.Є. Основи економіки.- К.: 1998.

 4. Зкономика: УчебникУПод ред. А.С.Булатова.- М. Изд-во БЕК, 1994.

 5. Камаев В.Д. и коллектив авторов. Учебник по основам зкономической теории..- М.: ВЛАДОС, 1994.

 6. Ковальчук В.М. Загальна економічна теорія.- Тернопіль, 1998.

 7. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Макроекономіка.- Львів, Просвіта, 1997.

 8. Мікроекономіка і макроекономіка. Кол. авт. під заг. ред. Будаговскої С.-К.: Основи, 1998.

 9. Основи економічної теорії./ За ред. Клинко Г.Н.- К.: Знання, 1997.

 10. Основи економічної теорії./ За ред. Мочерного С.В.- К.: Академія, 1997.

 11. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітвенко О.М. Макроекономіка.-К.: Либідь, 1999.

 12. Самюелсон П.А., Норхауз В.Д. Макроекономіка.- К.: Основи, 1995.


Смотрите также:
Робоча програма з дисципліни «Економіка І»
160.86kb.
1 стр.
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Управління персоналом "
353.54kb.
1 стр.
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни " Менеджмент природоохоронної діяльно сті"
475.96kb.
1 стр.
Ярошенко Тетяна Миколаївна робоча програма
391.38kb.
3 стр.
Робоча програма навчальної дисципліни психологія
162.83kb.
1 стр.
Програма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень магістр Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»
416.62kb.
2 стр.
Програма навчальної дисципліни c оціологія
371.78kb.
1 стр.
Програма навчальної дисципліни історія світової літератури ХІХ-ХХ ст.
328.7kb.
1 стр.
Програма навчальн ої дисципліни інформаційні технології
181.57kb.
1 стр.
Калугін Олег Миколайович, к х. н., доцент, доцент кафедри неорганічної хімії, декан хімічного факультету, Іванов Володимир Венедиктович, к х. н., доцент, доцент кафедри хімічного матеріалознавства робоча програма
197.33kb.
1 стр.
Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050109
210.58kb.
1 стр.
Програма навчальної дисципліни загальна психологія
596.57kb.
4 стр.