Главная страница 1страница 2 ... страница 13страница 14ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Тернопільської обласної ради

від 2011 року №ПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік

Вступ


Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік (далі – програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства області, а також зовнішні та внутрішні чинники. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Тернопільщини на 2011 рік, а також комплекс заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з упередження впливу кризових явищ на соціально-економічні процеси в області, перш за все, шляхом досягнення макроекономічної стабілізації, мінімізації негативних соціальних наслідків, підтримку найуразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, поступового підвищення рівня економічної активності, створення умов для відновлення економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян.

Програма підготовлена відповідно до доручення Президента України від 20 квітня 2010 року №1-1/729 та доручення голови обласної державної адміністрації від 16 грудня 2010 року №159, визначені головна мета та пріоритети розвитку Тернопільщини на 2011 рік.

Програма розроблена головним управлінням економіки разом з іншими управліннями, відділами обласної державної адміністрації, обласними організаціями, райдержадміністраціями, виконавчим комітетом Тернопільської міської ради, згідно з основними завданнями Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року та середньострокової програми соціально-економічного розвитку області на 2007-2011 роки, затверджених відповідно рішеннями Тернопільської обласної ради від 27 травня 2008 року №280 і №279.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень: • Законів України:

«Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23 грудня 2010 року №2857-VІ, Податковим Кодексом України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року № 2856-VI, Програми економічних реформ України на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

 • Постанов Кабінету Міністрів України:

а) від 26 квітня 2003р. №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»;

б) від 21 липня 2006р. №1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007р. №750;

в) від 20 травня 2009р. №476 «Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів»;

г) від 11 серпня 2010р. №701 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2011 рік»;

д) від 29 листопада 2010 р. №1090 «Про затвердження Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки».


 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2010р. №1794-р «Про затвердження плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року №1119 та інших нормативно-правових актів.

 • Розпоряджень голови Тернопільської обласної державної адміністрації:

а) від 30 грудня 2010 року №1103 «Про організацію виконання Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки»;

б) від 18 листопада 2010 року №921 «Про заходи на 2011 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року в області»;

в) від 28 квітня 2010 року №252 «Про підсумки роботи господарського комплексу та соціальної інфраструктури області в осінньо-зимовий період 2009/2010 року та завдання з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2010/2011 року»;

г) від 5 березня 2010 року №120 «Про заходи щодо забезпечення цінової стабільності в області»;

д) від 26 квітня 2010 року №234 «Про заходи щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення області»;

е) від 23 вересня 2010 року №755 «Про комплексну оцінку соціально-економічного розвитку області в розрізі районів». • Доручень голови Тернопільської обласної державної адміністрації:

а) від 5 травня 2009р. №36 «Про моніторинг соціально-економічного розвитку малих міст і селищ області»;

б) від 10 червня 2009р. №60 «Про запровадження оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку районів області»;

в) від 20 липня 2010 року №70 «Про стабілізацію цінової ситуації на споживчому ринку області та його наповнення продукцією місцевих виробників»;

г) від 13 червня 2008 року №76 «Про організацію виконання та моніторинг стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року». • Листів:

а) Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 2 березня 2011 року №606/7 «Про погодження проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік».
Значення основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку області на 2011 рік погоджено на засіданні Міжвідомчої робочої групи Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України з аналізу основних показників економічного і соціального розвитку на 2011 рік.

Прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку області на 2011 рік розроблені на основі аналізу статистичних даних Держкомстату України та головного управління статистики у Тернопільській області з врахуванням прогнозних макропоказників розвитку України на 2011 рік і відображають наміри структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій та виконавчого комітету Тернопільської міської ради, а також провідних підприємств, організацій і господарств області щодо результатів їх діяльності у 2011 році.

Відповідно до пріоритетних напрямів програми Президента України «Україна – для людей» та Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», схваленої на засіданні Комітету з економічних реформ 2 червня 2010 року, у програмі передбачений комплекс завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери регіону.

Заходи Програми спрямовані на реалізацію єдиної політики розвитку регіону в 2011 році, відповідно до стратегії та пріоритетів розвитку на основі об’єднання інтересів і можливостей, шляхом взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадськості, зменшення впливу негативних явищ на економіку області та забезпечення сприятливих умов для системного розвитку регіону шляхом посилення економічної активності і відновлення економічного зростання.

Досягнення запланованих заходів і показників передбачається здійснювати в основному через економічні важелі державного регулювання та виконання заходів, передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Комітету з економічних реформ при Президентові України і Тернопільської обласної ради та розпорядженнями голови Тернопільської облдержадміністрації, які спрямовані на подальший розвиток економіки і вирішення найактуальніших соціальних проблем області.

Головною метою програми на 2011 рік є концентрація зусиль усіх гілок місцевих органів влади для досягнення макроекономічного зростання на основі створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в області виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного дотримання державної дисципліни цін, законодавства про працю, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації регіональних (комплексних) програм розвитку, впровадження активних форм стимулювання зайнятості.

Виконання зазначених завдань дасть можливість забезпечити збалансований розвиток області, збільшити реальні доходи населення та створити умови для посилення економічної активності в усіх містах і районах області, нарощення податкової бази регіону, що сприятиме поступовому пом'якшенню міжтериторіальних диспропорцій у розвитку.

Серед середньострокових програмних завдань – створення передумов для підвищення рівня економічної активності суб’єктів господарювання і населення, відновлення економічного зростання господарського комплексу регіону.

І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2009, 2010 РОКИ
Основні тенденції макроекономічного розвитку
Згідно з проведеним аналізом, у 2010 році очікується зростання валового регіонального продукту на 1,4%, валової доданої вартості – на 1,2%. Питома вага промисловості у валовій доданій вартості складе 18,7%, сільського господарства – 21,7%, торгівлі та послуг – 52,5%. Збільшення обсягу валового регіонального продукту пояснюється нарощуванням обсягів виробництва у промисловості, лісовому господарстві та торгівлі.

Аналіз показників соціально-економічного розвитку області за 2010 рік вказує на те, що, завдяки ефективним управлінським рішенням органів влади, стан справ у регіоні стабілізується, що позитивно впливає на формування стійкої тенденції до зростання макроекономічних показників та є передумовою для покращення ситуації у реальному секторі економіки та у соціальній сфері, а саме:

- у 2010 році порівняно з 2009 роком промислове виробництво зросло на 2,5%. Спостерігалась позитивна динаміка виробництва продукції у переробній промисловості – приріст становив 2,7%. Збільшилось виробництво порівняно з 2009 роком у хімічній та нафтохімічній промисловості (на 19,9%), у целюлозно-паперовому виробництві, видавничій діяльності (на 15,3%), у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 6,3%), у машинобудуванні (на 3,2%);

- обсяг реалізованої промислової продукції у 2010 році зріс на 11% порівняно з минулим роком та склав 5,2 млрд. гривень;

- в усіх категоріях господарств збільшено поголів’я свиней – на 5,1%, збільшено валовий збір цукрових буряків – на 28,6%, соняшнику – на 37,1%. Зросло виробництво продукції тваринництва: м’яса – на 3,5%, яєць – на 5%;

- вантажооборот збільшився на 15,5% у порівнянні з 2009 роком і становив 1382,8 млн. т. км; • за 2010 рік усіма суб’єктами господарювання в економіку області очікується залучити 2,08 млрд. гривень капітальних інвестицій, у тому числі 1,77 млрд. гривень інвестицій - в основний капітал, що на 9,2% більше, ніж у 2009 році;

 • у житлове будівництво протягом 2010 року очікується інвестувати 550 млн. гривень, що на 12,9% більше минулого року;

 • за 2010 рік за рахунок усіх джерел фінансування в області введено в експлуатацію 288,3 тис. кв. метрів загальної площі житла, що на 97,2% більше, ніж за 2009 рік;

 • у 2010 році зросли обсяги зовнішньої торгівлі області товарами на 10,9% , що більше, ніж у 2009 році та склали 341,2 млн. доларів США. При цьому експорт становив 131,4 млн. доларів США (на 2,4% більше, ніж за 2009 рік), імпорт – 209,8 млн. доларів США (+17%);

- зріс у порівнянні з 2009 роком оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за 2010 рік на 4% та склав 8,8 млрд. гривень;

- до загального фонду місцевих бюджетів області надійшло 786 млн. гривень власних доходів, що на 15,5% більше, ніж у минулому році та становить 102,7% до затверджених планів;- середньомісячна заробітна плата штатного працівника за 2010 рік становила 1659 гривень і зросла проти 2009 року на 19,6%;

- індекс реальної заробітної плати у грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року становив 114,3%;

 • за 2010 рік суб’єктами господарювання області створено 22,6 тис. робочих місць, що становить 141,4% річного завдання;

 • індекс споживчих цін за грудень 2010 року до грудня попереднього року по області становить 108,5%, що на 0,6 відсоткових пункти нижче від середнього по Україні;

 • протягом 2010 року державними реєстраторами зареєстровано 457 юридичних осіб та 5306 фізичних осіб – підприємців, що відповідно на 15,4% і 15,3% більше, ніж за минулий рік;

- забезпечено фінансування протягом року 36 обласних програм у обсязі 18,1 млн. гривень;

- зменшено дебіторську заборгованість у промисловості, будівництві та діяльності транспорту і зв’язку.

Як показує аналіз, основними чинниками уповільнення динаміки економічного зростання в області у 2009 році були прояви загальнодержавної економічної кризи, зокрема суттєві валютні коливання, криза ліквідності банківських установ, суттєве зростання імпорту продукції на фоні недостатньо ефективної підтримки експортоорієнтованих галузей економіки, значне падіння обсягів виробництва у легкій промисловості, виробництві іншої неметалевої продукції, металургійній галузі, спад виробництва в аграрному секторі, скорочення обсягів виконаних будівельних робіт, зростання цін і тарифів на товари і послуги державних монополій, скорочення внутрішнього платоспроможного попиту. Водночас, у 2010 році не вдалось подолати усі, спричинені кризою проблеми та наявні міжтериторіальні та міжгалузеві диспропорції.

З метою макроекономічної стабілізації, посилення соціального захисту населення, початку системного реформування економічних відносин та соціальної сфери в області прийнято та взято на контроль виконання найважливіших розпорядчих актів облдержадміністрації, а саме: із питань детінізації економічних процесів в області; із покращення фінансового стану економіки області; із покращення роботи промислового комплексу області; із стабілізації цінової ситуації; із стимулювання залучення інвестицій в економіку області. Крім того, реалізовувались заходи та пріоритетні напрямки обласної програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2010 рік з вирішення найбільш гострих та резонансних проблем, які турбують жителів Тернопільської області, а також передбачених Планом першочергових дій Тернопільської обласної державної адміністрації на 100 днів та до кінця 2010 року.

Обласною державною адміністрацією проводиться робота щодо реалізації визначених напрямів, пріоритетів, механізмів здійснення економічних реформ у рамках діяльності Регіонального комітету з економічних реформ. За результатами 18 засідань Регіонального комітету внесено 39 пропозицій до Програми економічних реформ Президента України. Регіональним комітетом з економічних реформ здійснюється моніторинг виконання Програми економічних реформ Президента України, розробка пропозицій до Стратегії впровадження реформ у Тернопільській області на період до 2015 року, виявлення проблем та результатів реалізації у різних сферах шляхом проведення системного моніторингу ситуації в регіоні та аналізу показників розвитку області у напрямах, визначених Програмою економічних реформ.

Підготовлено проект Угоди щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів України та Тернопільською обласною радою та направлено у Мінрегіонбуд України спільне подання голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради «Про укладення Угоди щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів України та Тернопільською обласною радою». Орієнтовний загальний обсяг фінансування спільних заходів становить 1320933,9 тис. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету – 951531,5 тис. гривень, місцевих бюджетів – 238627,4 тис. гривень, інших джерел – 130775 тис. гривень.

Також, з метою детінізації економіки області, у тому числі запобігання фактам оплати праці в «конвертах» та її виплати нижче мінімального рівня розроблено і затверджено головою обласної державної адміністрації 4 листопада 2010 року за №96/01 «План спільних заходів з вирішення проблемних питань щодо боротьби із ухиленням від оподаткування та мінімізацією податкових зобов’язань», а також здійснюється реалізація даних заходів. Так, протягом 2010 року податковими органами області проведено 1647 рейдів, якими охоплено 6554 суб’єкти господарювання. За наслідками проведених перевірок виявлено 2734 необлікованих найманих працівники, яким було виплачено прихованих доходів на загальну суму 1583,2 тис. гривень, що на 38,9% більше, ніж за 2009 рік. Як наслідок, до бюджету надійшло 231,3 тис. гривень, що на 143,1 тис. гривень більше, ніж за 2009 рік.

Крім того, в ході проведених обстежень виявлено 747 громадян, які здійснювали діяльність без державної реєстрації. Матеріали перевірок по 624 суб’єктах господарювання передано в органи прокуратури та по 401 суб’єкту - в інспекцію праці.

У результаті проведеної роз’яснювальної роботи та заслуховування керівників підприємств та організацій, у яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному або нижче мінімального розміру, на засіданнях комісій, 1132 підприємства підвищили рівень виплати заробітної плати і, як наслідок, до бюджету надійшло 819,6 тис. гривень податку з доходів фізичних осіб.

Водночас, необхідно продовжити реалізацію заходів, які спрямовані на забезпечення сталого розвитку регіону, покращення добробуту населення, а саме: • стабілізація функціонування фінансово-кредитної системи держави;

 • розвиток внутрішнього ринку товарів (у першу чергу сировинних та інвестиційних), робіт і послуг;

 • організаційна, фінансова та кредитна підтримка базових галузей економіки (промисловості, АПК, будівництва);

 • зростання внутрішнього платоспроможного попиту через стимулювання зайнятості та зростання реальних доходів громадян;

 • стимулювання інвестиційних процесів (за рахунок поліпшення інвестиційного клімату та реалізації за кошти держави масштабних інфраструктурних проектів та проектів з ресурсо- та енергозбереження);

 • стимулювання експорту продукції та реалізація інвестиційних проектів у сфері виробництва імпортозамінної продукції;

 • скорочення імпорту продукції, у тому числі через удосконалення митної політики та політики у сфері стандартизації та метрології;

 • скорочення непродуктивних бюджетних витрат;

 • стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу з метою розширення сфери прикладання праці;

 • захист вітчизняного виробника та детінізація економічних відносин;

 • цінова стабілізація;

 • впровадження різних форм соціального захисту вразливих верств населення.

Обласна державна адміністрація сформувала та направила на розгляд центральних органів влади відповідні пропозиції.
ПРОМИСЛОВІСТЬ

Протягом 2010 року промисловий комплекс області закріпив позитивні тенденції зростання виробничого потенціалу, забезпечивши збільшення обсягів виробництва на 2,5%, порівняно з попереднім роком. Незважаючи на вплив окремих кризових чинників розвитку економіки, програмні завдання з промислового виробництва протягом 2009-2010 років перевиконано на 5,6%. У 2009-2010 роках підприємствами харчової промисловості перевиконано програмні завдання на 25%, машинобудівної та металообробної промисловості – на 36,5%. Проте, не забезпечено виконання програмних завдань у легкій промисловості (на 25%), деревообробній (на 22%), промисловості будівельних матеріалів (на 33%) та борошно-круп’яній підгалузі харчової промисловості ( на 4,5%).

За рахунок впровадження заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності протягом 2010 року більше половини промислових підприємств області спрацювало прибутково, а розмір отриманих прибутків склав 218,1 млн. гривень. Середньомісячна номінальна заробітна плата у промисловості у 2010 році склала 1674 гривні, перевищивши середній рівень по області, та зросла порівняно із початком року на 16,5%. У промисловому комплексі області протягом 2010 року створено 5326 робочих місць. Обсяг реалізованої промислової продукції за 2010 рік склав 5,2 млрд. гривень та зріс у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 11%.

Позитивну динаміку із зростання виробництва забезпечено у 2010 році підприємствами машинобудування на 3,2%, хімічної і нафтохімічної промисловості – на 19,9%, целюлозно-паперового виробництва - на 15,3%, з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 6,3%. Протягом 2010 року уповільнилось падіння промислового виробництва у добувній промисловості на 25,4 в.п., у легкій промисловості – на 8,5 в.п., у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 35,9 в.п. Проте не вдалось подолати негативних явищ промисловим підприємствам з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів, що допустили спад виробництва на 22,1% та спадаючу динаміку до початку року.

Зростання обсягу виробництва промислової продукції у 2010 році забезпечило виконання програмних завдань на 101,5%.

Протягом 2010 року підприємствами хімічної та нафтохімічної галузі перевиконано програмні завдання на 45,4% та забезпечено відновлення експортного потенціалу даної галузі. Так, за 11 місяців 2010 року обсяги експорту полімерних матеріалів, пластмаси порівняно з відповідним періодом минулого року зросли у 2,8 раза. Ефективно спрацювали у даній галузі ТОВ «ФомЛайн-Захід», ТОВ «Колективне підприємство «Почаївська фабрика «Пластик» та ТзОВ «Тернофарм». Підприємствами целюлозно – паперової галузі перевиконано програмні завдання на 10,2%, насамперед, за рахунок ефективної роботи ТОВ «Христина», ТзОВ «Видавництво «Школярик» та редакції газети «Підручники і посібники». Підприємствами машинобудівної галузі перевиконано програмні завдання на 3,9%. Ефективно спрацювали ТзОВ «ОСП Корпорація «Ватра», ТзОВ «Інтеграл» та ПП «Галіт».

Виконання у 2010 році програмних показників у харчовій галузі склало 113,5%, що сприяло забезпеченню попиту внутрішнього споживчого ринку. Проте, не досягнуто програмних показників у окремих підгалузях, а саме: у м’ясній (на 6,4%) та борошно-круп’яній (на 1%).

У 2010 році не виконали програмних завдань підприємства легкої промисловості через низьку конкурентоздатність, високу собівартість продукції, проблеми з постачанням сировини (на 6,6%), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (на 15,4%), деревообробної (на 21,7%), а також металообробної галузі (на 22,8%), що спричинено низьким внутрішнім попитом на будівельні матеріали, металопродукцію, обмеженням кредитування та подорожчанням металосировини. Найбільше зменшення обсягів промислового виробництва відбулося у ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно», ТОВ «ТЛТ-К», СП ТОВ «Санза - ТОП», філії «Деренівський асфальтобетонний завод», ВАТ «Березовицький комбінат «Будіндустрія», промисловій базі ТзОВ «Тернопільбуд», ТзОВ «Ліхтнер бетон Тернопіль», ТзОВ «Термобуд плюс», ВАТ «Техінмаш», цегельних заводах області .

Програма соціально – економічного розвитку з промислового виробництва у 2010 році виконана у 13 районах області. Найвищих показників з виконання показників програмних завдань досягнуто у Підгаєцькому - на 164,8%, Кременецькому – на 140,9%, Шумському – на 140,2% районах.

Не забезпечили виконання програмних завдань промислові підприємства Козівського (-12,2%), Лановецького (-36,7%), Монастириського (-37,2%), Тернопільського (- 3,1%) районів.

У 2010 році зменшено виробництво окремих видів товарів народного споживання. Так, у порівнянні з програмними завданнями зменшено обсяг виробництва спирту – на 6,5%, борошна – на 14,1%, круп – на 31,5%, хлібобулочних виробів – на 4,9%. Проте перевиконано програмні показники з виробництва цукру на 1,8%, ковбасних виробів – на 5,7%, масла тваринного – на 9,6%, сирів жирних – на 16,7%, молока обробленого рідкого – на 51,7%, безалкогольних напоїв – на 7,7%, мінеральної води – на 1,3%, м’яса та субпродуктів І кат. – на 33%.

Обласною державною адміністрацією здійснено ряд заходів щодо покращення роботи промислового комплексу, зокрема: на розгляд Мінпромполітики винесено пропозиції з питань розвитку промислових підприємств щодо створення лізингової палати; заборони ввезення на територію держави імпортної техніки, в першу чергу сільськогосподарського призначення, аналоги якої виробляються в Україні; сприяння залученню світлотехнічних підприємств області до освітлення об’єктів, які будуються в рамках підготовки до Євро-2012; збільшення обсягів кредитування реального сектора економіки банківськими установами; своєчасного повернення підприємствам-експортерам області ПДВ. В області розроблено та здійснюється аналіз ефективності виконання заходів та графіків виходу промислових підприємств із кризи. Так, на виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 28 липня 2010 року №82 «Про стимулювання розширення доступу промислових товарів на внутрішній ринок області та нарощення експорту продукції» здійснюється робота щодо розроблення другої частини тримовного електронного каталогу конкурентоспроможності промислової продукції виробників області «Купуй Тернопільське». З метою стимулювання зростання обсягів виробництва та експорту промислової продукції пропозиції промислових підприємств області щодо внесення змін до чинного законодавства у даній сфері опрацьовано та систематизовано і представлено в установленому порядку на розгляд Міністерства промислової політики України.


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У 2009 році виробництво валової продукції сільського господарства (у порівняльних цінах 2005 року) склало 3105 млн. гривень та у порівнянні з 2008 роком збільшилось на 1,6%. За попередніми даними, у 2010 році обсяг валової продукції сільського господарства зменшився на 5,2% проти 2009 року і склав 2944,8 млн. гривень.

У 2010 році обсяг виробництва валової продукції рослинництва порівняно з 2009 роком знизився на 9,1%, у т.ч. у аграрних підприємствах – на 11,7%, у господарствах населення – на 6,7%.

Усіма категоріями господарств зібрано зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки на площі 455,2 тис. га, що на 13,9 тис. га або 3% менше, ніж у 2009 році. Валовий збір зменшився за рахунок зниження врожайності зернових на 5,9 ц з 1 га (з 33,6 до 27,7 ц з га) та склав 1261 тис. тонн, що на 19,9% менше, ніж у попередньому році.

У 2010 році зменшився валовий збір основних видів зернових та зернобобових культур, зокрема: пшениці – на 29,3%, ячменю – на 35%, жита – на 64,7%, вівса – на 49,4%, гречки – на 23,9%, гороху – на 40%, вики та викосумішей – на 25%.

Програмні показники з виробництва зернових виконано на 96,3%. Знижено обсяги виробництва у 12 районах області: Бережанському – на 0,9%, Борщівському – на 0,3%, Гусятинському – на 6,3%, Збаразькому – на 10,5%, Зборівському – на 14,8%, Козівському – на 9,4%, Монастириському – на 37,4%, Підгаєцькому – на 41,9%, Теребовлянському – на 3,5%, Тернопільському – на 5,6%, Чортківському – на 18,1%, Шумському – на 12,7%. Перевиконані програмні показники у 5 районах області: Бучацькому – на 15%, Заліщицькому – на 11,6%, Кременецькому – на 0,9%, Лановецькому – на 33,7%, Підволочиському – на 10,6%.

У звітному році за рахунок збільшення площі посіву цукрових буряків на 60,6% валовий збір зріс на 28,6%, хоча врожайність цукрових буряків знизилась на 64 ц з 1 га. Програму з виробництва цукрового буряка виконано на 96,5%. Не виконали програму з валового збору цукрового буряка 8 районів області: Бучацький – на 5,1%, Заліщицький – на 3%, Зборівський – на 35,1%, Монастириський – на 36,2%, Підгаєцький – на 60,1%, Теребовлянський – на 16,3%, Чортківський – на 18,1, Шумський – на 36,9%.

З початку року валовий збір ріпаку усіма категоріями господарств знижено на 39,1%, картоплі – на 9,3%, плодів та ягід – на 13,6%. Програмні показники з валового збору картоплі усіма категоріями господарств виконано на 89,6%. Зменшено обсяги валового збору картоплі 13 районами області, зокрема: Борщівським – на 30,9%, Бучацьким – на 17,7%, Гусятинським – на 21,6%, Збаразьким – на 9,1%, Зборівським – на 15,4%, Кременецьким – на 7%, Лановецьким – на 10,7%, Монастириським – на 16,2%, Підволочиським –на 17,8%, Підгаєцьким – на 18,6%, Теребовлянським – на 3,4%, Тернопільським – на 17,9%, Шумським – на 32,9%. Перевиконані програмні показники у Бережанському – на 10%, Заліщицькому – на 8%, Козівському – на 6,9%, Чортківському – на 58,5% районах.

Проти 2009 року зріс валовий збір овочів – на 2,8%, у т.ч. овочів відкритого ґрунту – на 3,1%.

У 2010 році обсяг виробництва валової продукції тваринництва порівняно з 2009 роком збільшився на 2,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 15%, у господарствах населення скоротився на 0,1%.

В області вдалось стабілізувати ситуацію у тваринницькій галузі. Виробництво м’яса в цілому по області у 2010 році становило 57 тис. тонн, що на 3,5% більше показника 2009 року. Програма соціально-економічного розвитку з виробництва м’яса всіма категоріями господарств не виконана на 0,9%, сільськогосподарськими підприємствами перевиконана на 17,8%.

Сільськогосподарськими підприємствами 11 районів виконано програму з виробництва м’яса, найбільше перевиконання річних програмних показників у Шумському (у 2,2 раза), Підгаєцькому (у 2,1 раза), Теребовлянському (на 67,3%) та Чортківському (на 69,3%) районах. Не забезпечили виконання річної програми з виробництва м’яса у Кременецькому (на 51,4%), Збаразькому (на 12,3%), Монастириському (на 4,0%), Гусятинському (на 5,1%), Борщівському (на 5,3%), Лановецькому (на 2,3%) районах.

Виробництво молока всіма категоріями господарств склало 416,7 тис. тонн, що на 0,5% менше, ніж у 2009 році, завдання програми виконано на 100,3%. Водночас, сільськогосподарськими підприємствами досягнуто приросту обсягів виробництва молока на 4,7% та перевиконано показник програми на 4,5%.

Річну програму з виробництва молока виконано сільськогосподарськими підприємствами 9 районів. Значно перевиконано річні програмні показники у Монастириському (у 2,4 раза) та Шумському (на 41,3%) районах. Відставання від виконання річних програмних показників зафіксовано у Гусятинському (на 57,2%), Заліщицькому (на 47,4%), Кременецькому (на 36,4%), Теребовлянському (на 16%), Зборівському (на 10,1%), Підволочиському (на 8,9%), Борщівському (на 4,1%) та Тернопільському (на 1,5%) районах.

У всіх категоріях господарств виробництво яєць склало 369,8 млн. штук, що на 17,8 млн. штук, або на 5% більше від попереднього року, однак, завдання програми не виконано на 3,3%, а у сільськогосподарських підприємствах – на 5,3%.

З метою нарощування виробництва тваринницької продукції у 2010 році в області реалізовано 3 інвестиційних проекти з будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів загальною потужністю 1,6 тис. голів корів, 15 тис. голів свиней та 100 тис. голів птиці.

За очікуваними даними фінансово-господарської діяльності 2010 рік з прибутками мають завершити 252 сільськогосподарські підприємства, або на 23,5% більше до минулого року. Сума прибутку складе 400 млн. гривень, а рівень рентабельності – 20,7%.

У 2010 році сільгосппідприємствами за оренду земельних часток (паїв) виплачено 141 млн. гривень, що становить 105% до укладених договорів оренди та на 14 млн. гривень більше у порівнянні з минулим роком. Фактичний відсоток сплати по договорах оренди складає 3%.

За 2010 рік середньомісячний заробіток працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві, в порівнянні з 2009 роком зріс на 16%.
ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК

За 2010 рік підприємствами транспорту перевезено 3243,1 тис. тонн вантажів, що на 2,7% менше, ніж за 2009 рік. Вантажооборот збільшився на 15,5% і склав 1382,8 млн.т.км.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 100,2 млн. пасажирів, що на 0,3% менше порівняно із 2009 роком.

Залізничний комплекс області включає 14 підприємств, на території області розташовано 43 станції та 43 зали очікування пасажирів. Розгорнута довжина колій становить 777,3 км, експлуатаційна довжина колій - 634,3 км.

За 2010 рік залізничним транспортом області відправлено 1531,2 тис. тонн вантажів, що на 1,2% менше, ніж у 2009 році, відправлено 5,9 млн. пасажирів, що на 10,4% більше, ніж у 2009 році, пасажирообіг збільшився на 6,6% і становив 977,9 млн.пас.км.

Регулярні пасажирські перевезення здійснюють 389 суб’єктів господарювання (372 – фізичні особи та 17 – юридичних). Маршрутна мережа області складається з 610 маршрутів загального користування, у тому числі 53 – міських, 426 – приміських та 131 –міжміських. Пасажирським автомобільним транспортом області, включаючи перевезення, виконані юридичними та фізичними особами (без таксі), у 2010 році перевезено 75,6 млн. пасажирів, що на 2% менше, ніж у 2009 році.

Вантажні перевезення в області здійснюють 83 суб’єкти господарювання 905 одиницями автомобільного транспорту, з яких 30 – юридичні та 53 – фізичні особи. Вантажним автомобільним транспортом області у 2010 році перевезено 1711,9 тис. тонн вантажів, що на 3,9% менше, ніж у 2009 році.

Міським електротранспортом у 2010 році перевезено 18,7 млн. пасажирів, що на 3,8% більше порівняно з 2009 роком. Кількість платних пасажирів склала 7,7 млн. чоловік, що на 4,3% менше, ніж в 2009 році.

Тернопільською філією ВАТ «Укртелеком» за 2010 рік очікується надати послуг на 142,1 млн. гривень, що становить 100,3% у порівнянні з 2009р., у т.ч. населенню – 108,1 млн. гривень (102,6%).

Кількість домашніх телефонних апаратів на 100 сімей у 2009 році становила 58,84, у 2010 році – 58,58.

Кількість телефонних апаратів місцевої телефонної мережі у 2009 році становила 228,3 тис. одиниць, за 2010 рік передбачається 226,9 тис. одиниць.

Згідно з очікуваними даними за результатами роботи у 2010 році Тернопільською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» буде отримано 76471,8 тис. гривень загальних доходів, що становитиме 102,3% до плану або отримано понад план доходів на суму 1731,2 тис. гривень, темп зростання до 2009 року –108,1%.


КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Негативні фактори фінансової кризи відчутно вплинули на результати інвестиційної та будівельної діяльності в області у 2009 році, проте вже протягом 2010 року відбулось пожвавлення інвестиційних процесів та уповільнення падіння у будівельній сфері на 10,2 відсоткових пункти.

За два роки в економіку області очікується залучити 3,8 млрд. гривень капітальних інвестицій, у тому числі 3,2 млрд. гривень інвестицій в основний капітал, з них 1 млрд. гривень - на житлове будівництво. Протягом 2009-2010 років іноземними інвесторами вкладено 11,6 млн. доларів США прямих іноземних інвестицій. Підрядними будівельними організаціями виконано будівельних робіт на суму 975 млн. гривень.

За рахунок усіх джерел фінансування за 2009-2010 роки введено в експлуатацію 435 тис. кв. метрів загальної площі житла, школу


на 360 учнівських місць, лікарню на 77 ліжок, прокладено 280 км газових та
7,6 водопровідних мереж, ряд об’єктів виробничого призначення.

На будівництво об’єктів комунального та соціально-культурного призначення, що фінансуються за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, управлінням капітального будівництво облдержадміністрації за 2009-2010 роки освоєно 20,6 млн. гривень.

За 2010 рік усіма суб’єктами господарювання в економіку області передбачається залучити 2,08 млрд. гривень капітальних інвестицій, у тому числі 1,77 млрд. гривень інвестицій в основний капітал, що відповідно становить 104,5% та 103,5% до завдання програми 2010 року. За підсумками року, очікується залучити на 9,2% більше інвестицій в основний капітал у порівнянні з 2009 роком.

Переважна більшість районів області, крім Борщівського, Збаразького, Монастириського, Підволочиського та м.Тернопіль очікується виконання завдань, визначених програмою соціально-економічного та культурного розвитку області на 2010 рік.

Аналіз ситуації у сфері іноземного інвестування області свідчить про низьку активність закордонних партнерів, а тому темпи надходження прямих іноземних інвестицій в економіку області є незначними. У 2010 році в економіку області залучено 3 млн. доларів США і станом на 1 січня 2011 року їх обсяг становить 65,1 млн. дол. США.

Підрядними будівельними організаціями області у 2010 році виконано робіт на суму 464,6 млн. гривень, що становить 80,1% до завдання програми та 78% до показників 2009 року.

Не забезпечили виконання завдань програми та знизили темпи будівництва будівельники м. Тернополя та більшості районів.

Вдалось виконати завдання програми та наростити обсяги будівництва у порівнянні з 2009 роком будівельникам Бережанського, Борщівського, Бучацького, Гусятинського, Заліщицького, Збаразького, Лановецького та Теребовлянського районів.

Завдання програми з введення в експлуатацію загальної площі житлових будинків виконано на 186%, при зростанні на 97,2% в порівнянні з 2009 роком. У 2010 році введено в експлуатацію 288,3 тис. кв. метрів загальної площі житла, загальноосвітню школу на 360 учнівських місць,
157 км газових та 7,6 водопровідних мереж та ряд об’єктів виробничого призначення, а саме: автозаправних станцій на 341 тис. обслуговувань у рік, станцій технічного обслуговування автомобілів на 3 тис. обслуговувань у рік, автомобільних газонаповнювальних станцій на 50 заправок на добу, торговий центр у м. Тернополі, загальною площею 2,6 тис. кв. м, торгових центрів, універмагів, магазинів, загальною торговою площею 8,3 тис. кв. м, критих ринків, павільйонів та залів для ярмарків з торговою площею 789 кв. м, об’єктів громадського харчування на 360 посадочних місць, пекарню на
365 тонн хлібопродуктів у рік, цехи з дистиляції спиртів на 25 тис. дал., з виробництва меблів потужністю 5 млн. гривень продукції у рік, з переробки плодоовочевої продукції на 1,1 тис. тонн у рік, з виробництва ковбасних виробів на 254 тони у рік, пункт технічного обслуговування сільгосптехніки на 1,8 тис. умовних ремонтів у рік, борошномельний комплекс в м. Тернополі по вул. Гайовій потужністю близько 35 тис. тонн у рік, свинокомплекс у Гусятинському районі на 7 тис. голів та ряд інших.

Протягом 2008-2010 років в області здійснювалась реалізація Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», яким передбачено реалізацію мікропроектів громад за такими пріоритетними напрямками: охорона здоров’я, енергозбереження, охорона навколишнього природного середовища, комунальне водопостачання та комунальний транспорт.

Участь у Проекті взяли територіальні громади Бережанського, Бучацького, Гусятинського, Зборівського, Козівського, Лановецького, Монастириського, Підволочиського та Теребовлянського районів, у результаті місцевими територіальними громадами успішно впроваджено 63 мікропроекти, а саме: здійснено заходи з енергозбереження у 30 школах, 8 дитсадках, 3 будинках культури (замінено вікна, двері, підлогу та покрівлі, реконструйовано та введено нові системи опалення), закуплено обладнання та проведено ремонти у 13 фельдшерсько-акушерських пунктах та амбулаторіях, впроваджено 5 нових водогонів, придбано 3 шкільних автобуси, облаштовано 1 сміттєзвалище.

Загальний обсяг фінансування зазначених проектів склав 9,8 млн. гривень, у тому числі кошти Проекту – 4,6 млн. гривень, кошти обласного бюджету – 1,6 млн. гривень, місцевих бюджетів та інших джерел – 2,8 млн. гривень, кошти громад – 0,8 млн. гривень.

За 2010 рік у сфері виробництва та бюджетній сфері області впроваджено 274 енергозберігаючих заходи, досягнуто економію 38,4 тис. тонн умовного палива (т. у. п.) енергетичних ресурсів або 110,6% до річного завдання. Всього зекономлено енергоресурсів на суму понад 45 млн. гривень.

На виконання доручення голови облдержадміністрації від 10 вересня 2010 року № 117 «Про заходи щодо впровадження альтернативних джерел енергії в області» у 2010 році впроваджено 15 проектів переведення бюджетних установ та організацій на місцеві альтернативні види палива. На даний час працює 2 підприємства з виробництва паливних брикетів і пелет та брикетів соломи (ПП «Славутич», ПАП «Агропродсервіс»). Лісогосподарськими підприємствами області заготовлено 22 тис. куб. м паливних дров та деревних відходів. Переведено на електроопалення із застосуванням диференційованого обліку системи опалення чотирьох бюджетних установ.

У 2010 році в бюджетній сфері області замінено на енергоефективні 10,3 тис. одиниць освітлювальних приладів, у результаті чого зекономлено 430,1 тис.кВт/год. електричної енергії на суму 305,2 тис. гривень в перерахунку за рік.

На виконання завдань Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики у 2010 році 12 міні ГЕС області виробили 28,1 млн.кВт.год. електричної енергії, що складає 2% від загального річного споживання в області. З метою оптимального подальшого розв’язання проблем гідропотенціалу малих річок, відновлення малих ГЕС і надійного енергозабезпечення місцевих споживачів обласною державною адміністрацією надано пропозиції НАК «Енергетична компанія України», ВАТ «Укргідроенерго» щодо проведення інвентаризації малих ГЕС області.
следующая страница >>

Смотрите также:
Рішенням Тернопільської обласної ради від 2011 року №
2928.5kb.
14 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 9 вересня 2011 року м. Тернопіль №705 Про проект обласної програми
465.04kb.
1 стр.
Рішенням районної ради від 24 лютого 2012 року №13-13/2012 Програма зайнятості населення Білогірського району
552.55kb.
3 стр.
Рішенням ХІ v сесія Дергачівської районної ради V і скликання від 13. 12. 2011р року №268-11
470.75kb.
4 стр.
Рішення від 7 червня 2011 року №83 смт Олександрівка Про районну цільову соціальну програму «Молодь Олександрівщини» на 2011 2015 роки
266.52kb.
1 стр.
Розпорядженням голови рішенням районної ради райдержадміністрації від 25 травня 2011 року від 10 лютого 2011 року №71 №121
105.1kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09. 12. 2011 №698 м. Донецьк Про першочергові заходи щодо
134.95kb.
1 стр.
Рішення " 22 " вересня 2011 року №216 Про внесення змін до Програми реформування І розвитку сільського комунального господарства Березнівського району на 2011 2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 24 березня 2011 року №134
121.17kb.
1 стр.
Рішення обласної ради від 5 серпня 2011 року №18-5/2011 обласна програма розвитку архівної справи на 2011 2015 роки Загальні положення
41.08kb.
1 стр.
Рішення від 9 грудня 2011 року №80 м. Гайворон Про внесення доповнення до районної програми охорони навколишнього природного середовища Гайворонського
29.65kb.
1 стр.
Рішення від 2012 року Про надання пільги з орендної плати Корюківській міській молодіжній громадській організації «Альтернатива»
12.25kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 липня 2011 року м. Тернопіль №560
452.99kb.
2 стр.