Главная страница 1страница 2 ... страница 9страница 10
КАРТКА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА


«ЕКОНОМІКА АГРАРНОГО СЕКТОРА»

Студентка: Карпенко Ірина Володимирівна

Спеціальність: «Економіка підприємства»

Напрям підготовки: економіка підприємства

Назва магістерської роботи: «Сталий розвиток сільськогосподарських підприємств»

УДК: 631.112.(3,4,8)

Науковий керівник: доцент Чередниченко О.О.

Кафедра: Аграрної економіки ім. професора І.Н. Романенка

Коротка анотація: у магістерській роботі проведено аналіз сучасного стану та світового досвіду регулювання сталого розвитку сільського господарства і сільських територій.
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА
05.01.01. 11.05. 2010. № 370 «З» 4. ПЗ
КАРПЕНКО ІРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ
2010 р.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ


І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Допускається до захисту

Завідувач кафедри аграрної економікид.е.н., проф.___________В.К. Збарський

“ ___” _____________2010 р.


МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА


на тему:

Сталий розвиток сільськогосподарських підприємств
Спеціальність: 8.050.107 - “Економіка підприємства"

(шифр і назва)Програма "Економіка аграрного сектору АПК"

(назва)
Спрямування _________________виробниче______________(виробниче, дослідницьке, педагогічне, управлінське)

Виконала магістр ___________________І.В. Карпенко

(Підпис)

Науковий керівник

кандидат економічних наук

доцент _______________________ О.О. Чередніченко

(Підпис)

Заступник декана економічного факультету _____________________М.Г. Садко

(Підпис)

КИЇВ – 2010


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ


ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТ

Затверджую”

Завідувач кафедри аграрної економіки

д.е.н., проф. ______________В.К. Збарський

“12листопада 2009 р.

З А В Д А Н Н Я


на магістерську роботу студента Карпенко Ірини Володимирівни

Спеціальність: 8.050.107 – «Економіка підприємства»

(шифр і назва)Програма «Економіка аграрного сектору АПК»

(назва)


Спрямування ____________________виробниче____________________

(виробниче, дослідницьке, педагогічне, управлінське)
Тема роботи: "Сталий розиток сільсьогосподарських підприємств

Затверджена наказом ректора НУБіПУ від 11.05. 2010р. № 370 “З”


2.Термін подання завершеної роботи на кафедру 2010.06.01. Рік, місяць, число

3.Вихідні дані до роботи:

Законодавчі та нормативні акти України, праці вітчизняних та зарубіжних вчених,

дані первинних та зведених документів, регістрів бухгалтерського обліку та фінансової звітності4.Перелік графічного матеріалу:

таблиці 9 шт., рисунки 11 шт.

5.Перелік питань, що підлягають дослідженню:
1. Теоретичні основи cталого розвитку аграрної фери

2. Сучасний світовий досвід регулювання сталого розвитку сільського господарства і сільських територій

3. Основний напрям досягнення економічних, соціальних і екологічних цілей сталого розвитку аграрної сфери

6.Календарний план виконання роботи:

п/п

Назва етапів магістерської роботи


Термін виконання етапів роботи

За планом

Фактично

1.

  1. Сутність та еволюція міжнародної концепції сталого розвитку.

18.11.09

28.11.09

  1. Методологічні основи сталого системного розвитку сільського господарства. Загальні засади економічного механізму сталого розвитку.

15.01.10

25.01.10

2.

2.1 Задекларовані цілі й пріоритети. Система підтримки еколого-соціального спрямування розвитку сільського господарства.

20.01.10

30.02.10

2.2 Інституціональне забезпечення еко-соціалізації аграрного розвитку.

02.03.10

29.03.10

3.

3.1 Спрямування економічного розвитку агросфери по шляху сталості.

09.04.10

09.05.10

3.2 Забезпечення продуктивної сільськогосподарської зайнятості.

11.05.10

21.05.10

3.3 Зменшення еколого деструктивного впливу сільського господарства на навколишнє середовище.

29.05.10

19.06.10

7.Дата отримання завдання: “12 ” листопада 2009 р.
Науковий керівник магістерської роботи проф.______________________О.О.Чередніченко

(Підпис)

Завдання прийняв (ла) до виконання ___________________________________

(Підпис)


ЗМІСТ

ВСТУП

4

Розділ 1. Теоретичні основи сталого розвитку аграрної сфери

8

1.1. Сутність та еволюція міжнародної концепції сталого розвитку

8

1.2. Методологічні основи сталого системного розвитку сільського господарства та сільських територій

18


1.3. Загальні засади економічного механізму сталого розвитку аграрної сфери

34


Розділ 2. Сучасний світовий досвід регулювання сталого розвитку сільського господарства і сільських територій
2.1. Задекларовані цілі й пріоритети

45

45


2.2. Система підтримки еколого-соціального спрямування розвитку сільського господарства і сільських територій


57

2.3. Інституціональне забезпечення еко-соціалізації аграрного розвитку

67


Розділ 3. Основні напрями досягнення економічних, соціальних і екологічних цілей сталого розвитку аграрної сфери
3.1. Спрямування економічного розвитку агросфери

по шляху сталості


74

743.2. Забезпечення продуктивної сільськогосподарської зайнятості

84

3.3. Зменшення екологодеструктивного впливу сільського господарства на навколишнє середовище

95


ВИСНОВКИ

113

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

118

следующая страница >>

Смотрите также:
Програма «економіка аграрного сектора»
1746.2kb.
10 стр.
Робоча програма з дисципліни «Економіка І»
160.86kb.
1 стр.
Програма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень магістр Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»
416.62kb.
2 стр.
Програма фахових вступних випробувань з економічної теорії для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів магістра та спеціаліста
314.39kb.
1 стр.
Програма фахових вступних випробувань з економічної теорії для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів магістра та спеціаліста
247.05kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень К., 2010
74.47kb.
1 стр.
Обеспечение устойчивого развития аграрного сектора экономики: проблемы, приоритеты, перспективы
46.99kb.
1 стр.
Програма Заняття сучасні ідеології: виклики глобалізації
501.27kb.
2 стр.
Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050109
210.58kb.
1 стр.
Економіка природокористування
276.64kb.
1 стр.
Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної
272.78kb.
1 стр.
Доклад о результатах мониторинга бюджетного сектора
589.14kb.
4 стр.