Главная страница 1
Додаток
до листа ГУОН КОДА

03.02.2012 №12-01-11-249


Про окремі аспекти ущільнення вивчення

навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану

в 9-х та 11-х класах навчальних закладів

системи загальної середньої освіти у 2011/2012 навчальному році
Керуючись листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році», від 21.07.2011 № 1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального матеріалу учнями 9-х та 11-х класів надаємо методичні рекомендації щодо оптимізації навчання предметів інваріантної складової навчального плану.

З-поміж основних способів охоплення навчального матеріалу, визначеного програмними вимогами, є:

- перерозподіл годин за рахунок резервного часу, годин на систематизацію і повторення матеріалу, а також виконання окремих практичних (лабораторних) робіт;

- інтенсифікація процесі вивчення окремих тем (розділів) та ущільнення навчального матеріалу.

Можуть застосовуватися різні способи ущільнення навчального матеріалу: об’єднання споріднених тем; використання міжпредметних зв’язків, інтеграція вивчення окремих тем у межах інших навчальних предметів; організація самоосвітньої діяльність школярів, оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу тощо.

При цьому слід пам’ятати, що: • всі види контрольних робіт, визначених навчальними програмами, мають бути виконані;

 • поточні зміни в організації навчального процесу (карантин, непередбачувані канікули тощо) потребують внесення коректив до навчально-тематичних планів із предметів;

 • зміст програмного матеріалу, незважаючи на різні способи його ущільнення, має бути відображений у календарно-тематичному плануванні та записах вчителя у класному журналі (для прикладу, тема для самостійного опрацювання – у колонці «Домашнє завдання», об’єднання матеріалу навчальних тем – у змісті роботи на уроці і т.д.) ;

 • вчитель самостійно має право обирати пропонований варіант, комбінувати різні способи інтенсифікації опанування навчального змісту з предмета.


Філологічні предмети
Українська мова та література

Найоптимальнішим способом ущільнення вивчення навчального матеріалу в 11 класах є об’єднання тем у межах розділів. Пропонуємо його варіанти:
Українська мова

Рівень змісту освіти

Розділ (тема)

Пропозиції щодо ущільнення

Рівень стандарту


«Поглиблення і систематизація»

(7 із 9 годин)
«Орфографічно-пунктуаційний практикум»

(2 із 4 годин)
Академічний рівень


«Узагальнення і систематизація»:

(6 із 8 годин)
Профільний рівень


«Синтаксис української мови»

(12 із 16 годин)
«Пунктуація»

(4 із 8 годин)
«Підготовка до державної атестації»

(22 із 30 годин)

*об’єднання тем відбувається на розсуд учителя.

При цьому обов’язково мають бути виконані всі види контрольних робіт та розвитку мовлення, визначені навчальними програмами.


Українська література

Керуючись Методичними рекомендаціями щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012 навчальному році (лист МОНмолодьспорт України від 13.10.2011 №1/9-771), пропонуємо такі способи інтенсифікації вивчення навчального матеріалу з української літератури :

1. Об’єднання окремих тем. Так, на уроці української літератури можна прочитати учням твір «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника як текстовий матеріал для аудіювання. Після чого треба провести тестування й зарахувати результати аудіювання як за роботу на уроці літератури, так і за вид мовленнєвої діяльності на уроці мови.

2. Реалізація міжпредметних зв’язків (проведення бінарних уроків):

- читання мовчки – новела «Залізний острів» О. Гончара;

- контрольний твір – твір з української літератури (роздум);

- усний переказ – перегляд фільму (художнього чи документального) або прослуховування лекції вчителя про життєвий шлях письменника.

3. Об’єднання різних форм контролю одним видом мовленнєвої діяльності:

- контрольний диктант – контрольна робота з теми у формі диктанту.

4. Вибірковий аналіз художніх творів:

- композиційний аналіз новели «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника;

- пообразний аналіз новели «За мить щастя»;

- повний ідейно-художній аналіз роману у віршах «Маруся Чурай»

Л. Костенко;

- обмін враженнями від почутої (прочитаної) поезії тощо.

5. Визначення пріоритетних тем для ретельного чи оглядового опрацювання (з огляду на проблематику, естетичність чи належність до програми ЗНО-2012):

- короткий аналіз творів поетів-шістдесятників: «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…» М. Вінграновського і «Балада про соняшник» І. Драча на одному уроці;

- оглядове вивчення творчості В. Шевчука.

6. Самостійне опрацювання учнями окремих (нескладних) тем з обов’язковим контролем набутих знань:

- робота з матеріалами Інтернет-ресурсів («Два кольори» Д. Павличка);

- підготовка коротких повідомлень за матеріалами мережі Інтернет.

7. Складання діалогів за визначеною ситуацією як вид мовленнєвої діяльності на уроках літератури і в позаурочний час.


Світова література

У 9 класах вивчення світової літератури на загальноосвітньому (2 години на тиждень) та поглибленому (4 години на тиждень) рівнях пропонуємо оптимізувати за рахунок резервних годин (у програмах на це передбачено 8 і 14 годин відповідно).

В 11 класах пропонується ущільнення вивчення навчального матеріалу за рахунок резервного часу та уроків позакласного читання. У разі необхідності рекомендуємо здійснити об’єднання тем з вивчення тематично подібних творів, організації проектної учнівської діяльності та самостійного прочитання окремих творів з подальшим контролем на уроці за їх прочитанням.

Так, на рівні стандарту можливим є об’єднання оглядової теми «Сучасний літературний процес» з вивченням тексту твору Милорада Павича «Дамаскін» (2 із 3 годин за програмою) та організація вивчення твору Маркеса «Стариган із крилами» в 1 годину (за програмою – 2 години) за умови самостійного опрацювання тексту твору учнями.На профільному рівні вивчення світової літератури можливим є ущільнення вивчення розділу «Із літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття» за рахунок зменшення питомої ваги оглядового матеріалу на заняттях та організації проектної діяльності учнів, виконання ними самостійно індивідуальних завдань з тем: «Постмодернізм як одне з найяскравіших літературних явищ другої половини ХХ ст., «Сучасний літературний процес», «Узагальнення на систематизація вивченого». Таким чином, опанування матеріалу з розділу може відбутися за 8 годин (із 12 годин за програмою).

Варто зауважити про важливість збереження годин на виконання усіх визначених програмами форм контролю.


Іноземні мови
Оскільки навчальні програми з іноземних мов не встановлюють послідовність вивчення тематичного змісту, чіткого часу на його засвоєння та зорієнтовані на кінцеві результати навчання, у ході ущільнення вивчення матеріалу вчитель може коригувати планування роботи самостійно.

У зв'язку зі скороченням кількості годин для виконання програмових вимог вчителям іноземної мови, що працюють у загальноосвітніх навчальних закладах, рекомендується зменшити кількість годин на вивчення окремих тем, зберігаючи при цьому змістову частину програми. Ущільнення навчального матеріалу вчитель на свій розсуд може здійснити за рахунок годин, виділених на закріплення та узагальнення вивченого матеріалу, віддаючи перевагу самостійним та індивідуальним формам роботи.

Так, на самостійне опрацювання бажано винести завдання, що не потребують докладних пояснень учителя. При цьому рекомендуємо добирати завдання, що спонукають учнів до роботи з довідниковою літературою, мультимедійними програмами та ресурсами мережі Інтернет, самостійно опрацьовуючи мовні засоби та фіксуючи результати власної пошукової роботи в письмовій формі. Провідним методом організації такої діяльності є проектна робота.

Контроль чотирьох видів мовленнєвої діяльності наприкінці семестру (аудіювання, читання, письмо, говоріння) рекомендовано провести на двох уроках, не порушуючи навчального процесу і санітарно-гігієнічних нормативів стосовно контрольних робіт (не більше двох контрольних робіт в день з різних предметів).Форми контролю

Кількість годин

Аудіювання

0,5

Читання

0,5

Письмо

0,5

Говоріння

0,5


Суспільствознавчі предмети
Для виконання навчальних програм суспільствознавчих предметів у 2011/2012 н.р. рекомендуємо використати передбачені програмами з всесвітньої історії та історії України, правознавства резервні години і уроки узагальнення вивченого.

Також пропонуємо ущільнити навчальний матеріал способом скорочення кількості відведених програмою годин на вивчення окремих тем.Для прикладу, в 9 класі на тему з історії України «КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.» рекомендуємо відвести 3 години (за програмою – 4 години), розподіливши навчальний матеріал так:

 • 1год - Особливості розвитку української культури. Освіта. Недільні школи в Наддніпрянській Україні. Вищі навчальні заклади. Новоросійський університет. Наука. Наукові товариства. М. Грушевський.

 • 1 год - Література. Драматургія. Архітектура та містобудування. Живопис. Музика. Музеї. Українські підприємці-благодійники. Родини Терещенків та Харитоненків.

 • 1 год – Фольклор та декоративно-ужиткове мистецтво. Повсякденне життя: звичаї, традиції, побут. Зміни у житті українських жінок. Особливості релігійного життя.

Аналогічно пропонуємо ущільнити до 2 годин навчальний матеріал теми «НАШ КРАЙ НАПРИКІНЦІ XVIII — у XІX ст.» (3 години за програмою).

В 11 класі (академічний рівень змісту освіти) тему з історії України «УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСті» рекомендуємо вивчати за 8 годин (за програмою – 10), розподіливши навчальний матеріал таким чином:

 • 1 год – Державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Участь населення у державотворчих процесах. Значення прийняття Конституції України (1996 р.). Формування партійно-політичної системи. Становлення інституту президентства в Україні.

 • 1 год – Стан господарства після розпаду СРСР. Спро­би реформування економіки. Роздержавлення, приватизація та фінансова система України. Со­ціальне та економічне становище населення. Еміграція.

 • 1 год – Основні тенденції розвитку економіки в дру­гій половині 90-х років. Пошуки шляхів ста­білізації на початку XXI ст. Здійснення аграрної реформи. Включення населення у ринкові відно­сини. Кроки до інтеграції української економіки у європейський та світовий економічний простір.

 • 1 год – Демографічні зміни. Соціальна диференціа­ція суспільства. Міжнаціональні відносини.

 • 1 год – Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні. Модернізація національної системи освіти. Основні тенденції розвитку нау­ки. Здобутки української літератури і мистецтва. Фізична культура, спорт. Досягнення і проблеми української культури на початку XXI ст.

 • 1 год - Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Міжнародне співробіт­ництво у сфері охорони довкілля. Екологічні проблеми початку XXI ст. Основні чинники та особливості релігійного життя України в умовах незалежності. Взаємовід­носини державної влади та релігійних конфесій.

 • 1 год – Основні принципи зовнішньої політики неза­лежної України. Ядерне роззброєння. Україна в міжнародних організаціях. Пошуки зовнішньо­політичних орієнтирів наприкінці XX — на початку XXI ст.

 • 1 год – Розвиток краю в умовах незалежності України.

Ущільнення вивчення всесвітньої історії та історії України також може відбуватися за рахунок інтеграції навчальних занять:

 • 9 клас – тема «Модернізація Російської імперії» з всесвітньої історії і тема «Модернізація українського суспільства в середині – другій половині ХІХ ст.» з історії України.

Правознавство (практичний курс). 9 клас

Вивчення матеріалу з курсу пропонується оптимізувати з таких розділів: • Розділ 6. «Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві». На тему «Що таке злочин» відводиться 1 година (програмою передбачено 2 години).

 • Розділі 5. Твої права у трудових відносинах. Скорочення годин на вивчення тем «Як укласти і розірвати трудовий договір», «Де можуть працювати підлітки» відбувається за рахунок їх об’єднання.

Правознавство (профільний рівень). 11-х клас

Вивчення матеріалу з курсу пропонується оптимізувати з розділів: • Розділ «Господарське право України». На вивчення тем «Загальна характеристика господарського права України», «Господарсько-правова відповідальність» відвести по 1-й годині (програмою передбачено по 2 години).

 • Розділ «Трудове право України. Соціальний захист». На вивчення тем «Правове регулювання трудових відносин в Україні», «Робочий час та час відпочинку», «Індивідуальні та колективні трудові спори. Оплата праці. Охорона праці» – відвести по 1-й годині (програмою передбачено по 2 години).

 • Розділ «Сімейне право України». На вивчення тем «Шлюб. Права та обов’язки подружжя», «Взаємні права та обов’язки батьків і дітей» відвести по 1-й годині (програмою передбачено по 2 години).


Фізико-математичні дисципліни
Математика (алгебра і початки аналізу, геометрія)

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.07.11 №1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/ 2012 навчальному році» та інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо вивчення математики в основній та старшій школі у 2011/2012 навчальному році України в 11-их класах зменшується кількість навчальних годин, що має бути відображено у календарно-тематичних планах з урахуванням рівня вивчення математики:
Рівень змісту освіти

К-ть годин за програмою

К-ть годин за календарно-тематичним планом

Рівень стандарту

105

95 - 96

Академічний рівень

175

158 - 160

Профільний рівень

315

285 - 288

У поданій нижче таблиці наведена кількість годин, яка пропонується для ущільнення програмового матеріалу в 11 класах:Програми

Способи ущільнення

навчального матеріалу
Алгебра і початки аналізу

Геометрія

Математика. Навчальна програма для учнів 10–11 класів ЗНЗ. Рівень стандарту. (Класи суспільно-гуманітарного напряму (крім економічного профілю), філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю) /Укладачі: Бурда М.І., Глобін О.І., Нелін Є.П. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.

Ущільнити матеріал програми з математики на 9 - 10 год. за рахунок резервного часу і годин на повторення вивченого


Математика. Навчальна програма для учнів 10–11 класів ЗНЗ. Академічний рівень. (Класи природничо-математичного напряму (крім фізико-математичного і математичного профілів), універсального, економічного та інформаційно-технологічного профілів) /Укладачі: Бурда М.І., Глобін О.І., Нелін Є.П. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.

Ущільнити матеріал з алгебри і початків аналізу на 8 годин, з них – 6 годин за рахунок резервного часу і 2 години за рахунок повторення вивченого

Ущільнити матеріал з геометрії на 8 годин, з них – 2 години за рахунок резервного часу і 6 годин за рахунок повторення вивченого

Математика. Навчальна програма для учнів 10–11 класів ЗНЗ. Профільний рівень.

Математика. Навчальна програма для учнів 10–11 класів ЗНЗ. Рівень поглибленого вивчення математики. (Класи фізико-математичного і математичного профілів)

/Укладачі: Бурда М.І., Глобін О.І., Нелін Є.П. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.


Ущільнити матеріал з алгебри і початків аналізу на 15 годин, з них – 5 годин за рахунок резервного часу і 10 годин за рахунок повторення вивченого

Ущільнити матеріал з геометрії на 13 годин, з них – 4 години за рахунок резервного часу і 9 годин за рахунок повторення вивченого


Математика. 9 клас


Клас

Кількість годин на рік за програмою

Кількість годин на тиждень

Втрачені години

Рекомендоване виконання програми

9

140

Алгебра –

2 год


Геометрія –

2 год


Алгебра –

4 год


Геометрія –

4 год


За рахунок резервного часу та годин на повторення вивченого


Фізика

Вивчення навчального матеріалу в 11-х класах ущільнюється за рахунок оглядового або самостійного вивчення окремих тем, використання резервних годин навчальної програми, годин, передбачених на проведення фізичного практикуму, навчальних екскурсій тощо.З огляду на зазначене вище, змінюється розподіл годин, які відводяться на вивчення окремих тем у 11 класі. У таблиці наведена кількість годин, яка пропонується на вивчення окремих розділів за рівнями навчання:

Навчальна тема

Кількість годин

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Електродинаміка

48

78

156

Розділ 1. Електричне поле

11

11

26

Розділ 2.

Електричний струм

16

38

Розділ 3.

Електромагнітне поле

10

16

ЗО

Розділ 4. Електромагнітні коливання і хвилі

15

16

26

Розділ 5. Хвильова і квантова оптика

12

19

36

Атомна і ядерна фізика

14

15

34

Розділ 1. Атомна і ядерна фізика

12

13

32

Узагальнююче заняття

2

2

2

Резерв

2

2

2

Тематику окремих робіт фізичного практикуму можна включати до переліку експериментальних завдань, які проводяться протягом вивчення теми. Кількість робіт фізичного практикуму, яка добирається та оцінюється, визначається вчителем залежно від тривалості роботи та її складності.

Кількість годин, передбачених для вивчення окремих тем або розділів, є орієнтовною і може бути зміненою вчителем. Програми надають право вчителю творчо підходити до реалізації їх змісту.


Природничі дисципліни

Біологія

Подаємо пропозиції щодо орієнтовного перерозподілу годин на вивчення навчального матеріалу у розрізі профільних рівнів навчальних програм.
Рівень змісту освіти

Зміст навчальної теми

Кількість годин за програмою

Кількість годин із перерозподілом

Рівень стандарту

Популяція. Екосистема. Біосфера.

10

8 (за рахунок 2 резервних годин)

Основи еволюційного вчення

7

5 (за рахунок 2 резервних годин)

Академічний рівень

Популяція. Екосистема. Біосфера

10

8 (за рахунок 2 резервних годин

Основи еволюційного вчення

7

5 (за рахунок 2 резервних годин/годин на самостійне опрацювання

Профільний рівень

Популяційно-видовий рівень організації живої природи

24

20 (за рахунок 4 резервних годин)

Екосистемний рівень організації живої природи

26

22 (за рахунок 4 резервних годин)

Біосферний рівень організації живої природи

20

18 (за рахунок 4 резервних годин

Історичний розвиток органічного світу

20

18 (за рахунок 2 годин, відведених на уроки узагальнення вивченого)

Біорізноманітність

14

10 (за рахунок 4 годин, відведених на уроки узагальнення вивченого)

Звертаємо увагу, що виконання двох семестрових контрольних робіт є обов’язковим.Хімія
У 9 класі з метою повного опанування навчального матеріалу та виконання програм з предмета рекомендуємо оптимізацію навчального процесу з хімії здійснити за рахунок резервних годин та планування навчальних екскурсій в позаурочний час.

В 11 класі оптимізацію вивчення навчального матеріалу рекомендується здійснити в такий спосіб:

Рівень змісту освіти

Зміст навчальної програми

Рівень стандарту

Передбачити вивчення тем розділу "Органічні сполуки":

 • Органічні сполуки і здоров’я людини;

 • Жири, білки, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їх роль в організмі;

 • Харчові добавки, Е-числа;

 • Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини;

 • Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати. Попередження забруднення довкілля при використанні органічних речовин у побуті;

 • Загальні правила поводження з побутовими хімікатами;

 • Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби;

 • Органічні розчинники, їх застосування

з використанням інтерактивних методик, групового навчання та проектної групової діяльності.

Академічний рівень

Передбачити вивчення тем:

 • Добування та застосування спиртів. Отруйність спиртів, їхня згубна дія на організм людини;

 • Застосування фенолу. Охорона довкілля від промислових відходів, що містять фенол;

 • Багатоманітність карбонових кислот. Добування та застосування карбонових кислот;

 • Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами;

 • Біологічне значення вуглеводів;

 • Біологічне значення амінокислот і білків;

за рахунок самоосвітньої діяльності школярів.

Під час вивчення теми "Роль хімії у житті суспільства" рекомендуємо використовувати проектну групову діяльність.
Профільний рівень

Ущільнення навчального матеріалу пропонується здійснити, насамперед, за рахунок резервних годин.

При вивченні тем: "Основні закони й теорії хімії", "Розвиток наукових знань про хімічний зв’язок і будову речовини", "Дисперсні системи", "Хімічні реакції" передбачити застосування інтерактивних технологій та методик навчання, самоосвітньої діяльності школярів, можливість оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу.

Під час вивчення теми "Роль хімії у житті суспільства" рекомендуємо використовувати проектну групову діяльність.


Звертаємо увагу, що виконання двох контрольних робіт протягом навчального року та практичної частини навчальних програм є обов’язковим.


Географія

11 клас. Профільний рівень. Рекомендуємо орієнтовний розподілу часу на вивчення навчального матеріалу:

Рівень змісту освіти

Зміст навчальної теми

Кількість годин за програмою

Кількість годин із перерозподілом

Профільний рівень

Розділ 5. Географія своєї області

23

20 (за рахунок 2 резервних годин та самостійного виконання 1 практичної роботи)

Розділ 6. Глобальні проблеми людства

16

13 (за рахунок 2 резервних годин, об’єднання навчальних тем, самостійного виконання 1 практичної роботи та годин, відведених на уроки узагальнення навчального матеріалу)

Розділ 7. Стратегія сталого розвитку

29

23 (за рахунок 5 резервних годин, об’єднання навчальних тем, самостійного вивчення навчального матеріалу, самостійного виконання практичних робіт, за рахунок годин, відведених на уроки узагальнення навчального матеріалу)

Розділ 8. Глобальні прогнози, проекти, гіпотези

10

8 (за рахунок 1 резервної години, за рахунок годин, відведених на уроки узагальнення навчального матеріалу)

Узагальнення

2

1 (за рахунок годин, відведених на уроки узагальнення навчального матеріалу)

Звертаємо увагу, що виконання двох семестрових контрольних робіт є обов’язковим.Економіка

Рівень стандарту. Програмою передбачено 1 годину на тиждень, всього 35 годин, з них 5 годин резервних. Ущільнення проводиться за рахунок резервних годин.

Профільний рівень:

теми


Зміст навчального матеріалу

Кількість

годин

(за програмою)

Кількість

годин

(рекомендовано)Розділ 3 Теорія і практика підприємницької діяльності3.1.

Визначальні риси та особливості підприємницької діяльності

8

8

3.2.

Досягнення мети

8

8

3.3.

Організація діяльності підприємства

8

8

3.4.

Управління підприємництвом

8

8
Розділ 4. Національна економіка і роль уряду у її функціонуванні4.1.

Основні прояви цілісності національної економіки

8

8

4.2.

Безробіття та інфляція

8

8

4.3.

Роль уряду у регулюванні національної економіки

6

4

4.4.

Фінансове регулювання економіки

9

7

4.5.

Грошове регулювання економіки

9

7
Розділ 5. Світова економіка та інтеграційні процеси5.1.

Світове господарство та основні закономірності розвитку світової економіки

7

5

5.2

Світова торгівля

6

5

5.3.

Міжнародний рух капіталів

5

4
Резерв часу

5

0
Лабораторні роботи

10

10
Всього

105

93

Пропонуємо вчителям економіки внести корективи до календарного планування 11 класу з урахуванням перерозподілу навчального матеріалу в межах теми, його блокування, винесення окремих завдань на їх самостійне опрацювання учнями, а також за рахунок годин резервного часу.

Разом із тим виконання визначених програмою форм контролю, лабораторних робіт залишається без змін.
Фізична культура

Коригування плану опанування навчальним матеріалом з фізичної культури рекомендується здійснювати за рахунок годин на опрацювання модулів, під час яких передбачається повторення вже вивченого у попередніх класах матеріалу.

За відсутності відповідної матеріальної бази кількість годин на вивчення вище зазначених модулів може змінюватись вчителем самостійно.

Ущільнення вивчення навчального матеріалу певних модулів може відбуватися також за рахунок використання резервного часу. При цьому слід врахувати, що коригування навчального матеріалу слід здійснювати з урахуванням матеріально-технічної бази, особливостей навчального закладу та інтересів учнів, разом із тим засвоєння практичних навичок має здійснюватися в повному обсязі.


Рекомендації розроблені

робочою групою працівників КОІПОПК

на основі інструктивно-методичних рекомендацій

МОНмолодьспорт України(Дем’яненко О.О. – кер. групи, Поліщук О.М., Скрипчук Н.В., Бондарук І.П.,

Гребенчук Т.О., Ліпчевський Л.В., Хоренко О.М., Матущенко Т.А.,

Бобкова О.С., Совенко В.В., Довгань А.І., Качуровський В.С.)


Смотрите также:
Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 9-х та 11-х класах навчальних закладів системи загальної середньої освіти у 2011/2012 навчальному році
236.34kb.
1 стр.
Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 9-х та 11-х класах навчальних закладів системи загальної середньої освіти у 2011/2012 навчальному році
233.21kb.
1 стр.
Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
107.37kb.
1 стр.
Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010-2011 навчальному році
379.49kb.
2 стр.
Положення про всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів затверджено Наказом Міністерства освіти І науки України від 12 лютого 2004 р. №108
249.35kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
141.2kb.
1 стр.
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
1234.68kb.
5 стр.
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
1216.59kb.
5 стр.
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
1241.81kb.
5 стр.
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
1238.81kb.
5 стр.
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
1218.11kb.
5 стр.
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
1216.59kb.
5 стр.