Главная страница 1
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА
25.10.2005 N 66

Про затвердження Положення про забезпечення

необхідними видами догляду інвалідів

внаслідок нещасного випадку на виробництві

та професійного захворювання

Керуючись абзацом одинадцятим пункту 7 частини сьомої,

частинами восьмою - дванадцятою статті 17, пунктом 7 частини

першої статті 21, абзацами шостим, сьомим, восьмим та дев'ятим

частини четвертої статті 34, пунктом 8 частини першої статті 43 та

статтею 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

( 1105-14 ), правління Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних захворювань України

П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про забезпечення необхідними видами

догляду інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та

професійного захворювання (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України від 27.03.2003 року N 27

( v0027583-03 ) "Про затвердження Положення про порядок

фінансування витрат на необхідний догляд за потерпілим внаслідок

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання".


3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

України (далі - Фонд) довести зазначене Положення до робочих

органів виконавчої дирекції Фонду.


4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на

виконавчу дирекцію Фонду.


Голова правління Т.Степанкова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних захворювань

України


25.10.2005 N 66

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення необхідними видами догляду

інвалідів внаслідок нещасного випадку

на виробництві та професійного захворювання

1. Загальні положення


1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 9, 21 та 34

Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного

захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) з

метою забезпечення інвалідів внаслідок нещасних випадків на

виробництві або професійних захворювань та дітей-інвалідів віком

до 18 років, інвалідів з дитинства, у разі навчання - віком до

23 років, якщо було заподіяно шкоду зародку внаслідок травмування

на виробництві або професійного захворювання жінки під час її

вагітності (далі - інваліди), необхідними видами догляду робочими

органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

України (далі - Фонд).
1.2. Це положення визначає порядок забезпечення необхідними

видами догляду інвалідів, якщо потребу в них встановлено

медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК).
1.3. МСЕК встановлює потребу потерпілого у необхідних видах

догляду:


1) спеціального медичного догляду потребують інваліди, яким

необхідні життєво важливі щоденні багаторазові медичні маніпуляції

(уколи, перев'язки, промивання порожнин тіла тощо);

2) постійного стороннього догляду потребують інваліди, які не

можуть самостійно приймати їжу, забезпечувати туалет, потребують

допомоги під час прогулянок тощо;

3) побутового обслуговування потребують інваліди, які за

наслідками травм чи професійного захворювання нездатні себе

обслуговувати, оскільки мешкають у приміщеннях з несприятливими

соціально-побутовими умовами (відсутні централізоване

водопостачання, опалення, каналізація, громадський транспорт

тощо), а також у разі неможливості розміщення одиноких інвалідів у

будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів,

пансіонатах ветеранів війни та праці.

Якщо інвалід мешкає у будинку-інтернаті, то в разі

необхідності МСЕК виносить висновок про потребу у побутовому

обслуговуванні, витрати на яке компенсуються адміністрації

будинку-інтернату робочими органами виконавчої дирекції Фонду на

підставі укладеного договору.
2. Порядок забезпечення інвалідів необхідними

видами догляду


2.1. Підставою для забезпечення інвалідів необхідними видами

догляду є рішення МСЕК.

Робочі органи виконавчої дирекції Фонду фінансують витрати

потерпілим на спеціальний медичний, постійний сторонній догляди,

побутове обслуговування.

Фінансування витрат інвалідам на необхідні види догляду

здійснюється безпосередньо за прямими наслідками травми або

професійного захворювання.


2.2. Інваліди, яким за рішенням МСЕК встановлено потребу у

необхідних видах догляду, звертаються до відділень виконавчої

дирекції Фонду з відповідною заявою, яка реєструється в журналі,

згідно з додатком.


2.3. На підставі рішення МСЕК за заявою інваліда відділення

виконавчої дирекції Фонду приймають постанову про фінансування

витрат на необхідні види догляду потерпілому.
2.4. Інваліди першої групи внаслідок трудового каліцтва або

професійного захворювання подають висновок МСЕК тільки для

встановлення спеціального медичного догляду. На постійний

сторонній догляд і побутове обслуговування інвалідам першої групи

висновок МСЕК не потрібний. Інваліди першої групи за сукупністю

внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання і

загального захворювання подають висновок МСЕК з визначенням видів

догляду відповідно до кожної сукупної причини інвалідності окремо

з урахуванням відсотків стійкої втрати працездатності.
2.5. Якщо за висновком МСЕК встановлено, що інвалід потребує

кількох видів допомоги, фінансування витрат проводиться за кожним

видом.
2.6. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду не проводять

фінансування витрат:

1) на спеціальний медичний догляд інваліду під час лікування

у лікувально-профілактичних і санаторно-курортних закладах;

2) на постійний сторонній догляд та побутове обслуговування

інваліду під час лікування у лікувально-профілактичних закладах,

якщо фінансування цих витрат передбачено в умовах укладених угод з

лікувально-профілактичними закладами і вони входять до загальної

суми витрат при лікуванні;

3) на постійний сторонній догляд та побутове обслуговування

інваліду під час лікування у санаторно-курортних закладах, якщо

фінансування цих витрат передбачено в умовах укладених угод з

санаторно-курортними закладами і входить до вартості путівки;

4) на постійний сторонній догляд та побутове обслуговування

інваліду під час лікування у санаторно-курортних закладах за умови

надання путівки особі для супроводу інваліда в санаторії.


2.7. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду проводять

фінансування витрат інваліду на постійний сторонній догляд під час

лікування у лікувально-профілактичних закладах, якщо

лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного

закладу пацієнту визначено необхідність в індивідуальному посту

(цілодобово чи з визначеним часом пост молодшого медичного

персоналу, який не передбачено штатними нормативами для відділення

чи палати відповідного лікувально-профілактичного закладу).


2.8. Фінансування витрат на спеціальний медичний, постійний

сторонній догляди та побутове обслуговування інвалідам

призупиняється або припиняється взагалі за рішенням робочого

органу виконавчої дирекції Фонду у разі:

1) коли інвалід не пройшов медико-соціальної експертизи у

встановлений МСЕК термін;

2) коли інвалід втратив право (за рішенням МСЕК) на

спеціальний медичний, постійний сторонній догляди та побутове

обслуговування;

3) за рішенням суду.


2.9. У разі відмови інваліду в забезпеченні необхідними

видами догляду робочі органи виконавчої дирекції Фонду

повідомляють його протягом 10 днів з аргументованим роз'ясненням

причин відмови.


3. Порядок фінансування та здійснення контролю

за витратами на забезпечення інвалідів

необхідними видами догляду
3.1. Рішення про фінансування витрат інвалідам на необхідні

види догляду приймаються робочими органами виконавчої дирекції

Фонду протягом не більше 10 днів з дня надходження заяви інваліда.
3.2. Фінансування витрат на спеціальний медичний, постійний

сторонній догляди та побутове обслуговування інваліду здійснюється

поштовим переказом за місцем його постійного проживання або шляхом

перерахування відповідних сум на його особистий рахунок в

банківській установі, вказаній в його заяві.
3.3. Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить

від характеру цього догляду, встановленого МСЕК, і не може бути

меншою (на місяць):

1) на спеціальний медичний догляд - розміру мінімальної

заробітної плати, встановленої на день виплати;

2) на постійний сторонній догляд - половини розміру

мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати;

3) на побутове обслуговування - чверті розміру мінімальної

заробітної плати, встановленої на день виплати.
3.4. Якщо інвалід одночасно має право на забезпечення

необхідними видами догляду згідно із Законом України "Про

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного

випадку на виробництві та професійного захворювання, які

спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) та іншими

нормативно-правовими актами, йому надається право вибору за однією

з підстав.

При фінансуванні витрат на необхідні види догляду інвалідам,

які мають право на даний вид допомоги відповідно до інших

нормативно-правових актів, робочі органи виконавчої дирекції Фонду

повинні надіслати запити до відповідних установ та отримати

довідки про те, що інвалідам не фінансуються витрати на необхідні

види догляду за іншими підставами.

Списки інвалідів, які мають право на забезпечення необхідними

видами догляду на підставі інших нормативно-правових актів,

щорічно звіряються з робочими органами Пенсійного фонду, Фонду

соціального захисту інвалідів тощо.
3.5. Контроль за забезпеченням фінансування витрат інвалідам

на необхідні види догляду здійснює виконавча дирекція Фонду та її

робочі органи.
3.6. Посадові особи, винні в порушенні порядку забезпечення

інвалідів необхідними видами догляду, несуть відповідальність

згідно з чинним законодавством України.

Додаток


до пункту 2.2 Положення

про забезпечення необхідними

видами догляду інвалідів

внаслідок нещасного випадку

на виробництві

та професійного захворювання

________________________________

(район, місто, область)


ЖУРНАЛ

обліку інвалідів, яким здійснюється фінансування

витрат на необхідні види догляду

----------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Дата |Прізвище,|Реєстра-|Адреса,| Назва | Група | Сту- |Вид |На який| N та |Примітки|

|п/п|прий-|ім'я, по |ційний N| місце | МСЕК, |інвалід-| пінь |дог-| термін| дата | |

| |няття|батькові,|особової| прожи-| номери | ності |втрати|ляду|призна-|постано-| |

| |заяви| дата | справи | вання |довідки | |праце-| | чено | ви про | |

| | |народжен-| | | та | | здат-| | даний | фінан- | |

| | | ня | | |протоко-| | ності| | вид |сування | |

| | | | | | лу про | | (%) | |догляду| витрат | |

| | | | | |призна- | | | | | | |

| | | | | | чення | | | | | | |

| | | | | |необхід-| | | | | | |

| | | | | | них | | | | | | |

| | | | | | видів | | | | | | |

| | | | | |догляду | | | | | | |

|---+-----+---------+--------+-------+--------+--------+------+----+-------+--------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

----------------------------------------------------------------------------------------------


Примітка. Журнал повинен бути пронумерованим, прошнурованим

та скріпленим підписом начальника відділення виконавчої дирекціїФонду та печаткою.


Смотрите также:
Положення про забезпечення необхідними видами догляду інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання Керуючись абзацом одинадцятим пункту 7 частини сьомої
100.63kb.
1 стр.
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»
39.75kb.
1 стр.
Положення щодо організації навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд
102.65kb.
1 стр.
Закон України "Про охорону праці" ( в редакції від 21. 11. 2002 року); Закон України „Про пожежну безпеку" ( в редакції від 29. 01. 1994 року); Закон України
71.58kb.
1 стр.
Про затвердження Державної програми „
86.31kb.
1 стр.
Рішення від 23. 04. 2009 №201/5 м. Київ Про угоди з Центрами на інформаційно-методичне забезпечення удосконалення професійних знань аудиторів
17.95kb.
1 стр.
Митний кодекс україни
2362.51kb.
34 стр.
Митний кодекс україни
2344.33kb.
34 стр.
Розпорядження для узагальнення та подальшого інформування Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації
669.4kb.
4 стр.
Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України
3215.29kb.
22 стр.
Рішення 11 грудня 2003 р м. Київ №571 Про затвердження Принципів корпоративного управління
657.32kb.
4 стр.
Розпорядження до відома членів Ради. Затвердити положення про Раду з питань етнонаціональної політики у новій редакції (додається)
50.37kb.
1 стр.