Главная страница 1


Додаток 1

до наказу райСЕС

від 07.12.2011 №
Перелік баз персональних даних Державного закладу «Бердянська районна санітарно-епідеміологічна станція Запорізької області» Міністерства охорони здоров’я України»


№ з/п

Найменування (назва) бази персональних даних. Форма її ведення*

П.І.Б працівників, відповідальних за обробку персональних даних

Мета обробки персональних даних

Нормативно - правові акти, положення, установчі чи інші документи, які регулюють діяльність володільця бази персональних даних (дата, №, назва)

1

2

3

4

5

1.

1

«Працівники».

На паперовому та електронному носіях.2

Назюта Р.Х.

Назюта О.А.

Колодій Г.Я.

3


Обробка персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові, адреса, номер телефону, паспортні дані; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код); особисті відомості (вік, стать, освіта, наявність наукового ступеню чи звання, родинний стан, склад сім’ї тощо); відношення до військової служби; професія; запис фотозображень) у вигляді картотеки особових карток, сукупності особових справ, відомостей, внесених до інформаційних баз програм «Крістал Фінанс Міленіум» та інформаційно-аналітичної системи «Облік медичних кадрів України», проводиться з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері охорони здоров’я.

4

Кодекс законів про працю України, спільний наказ Державного комітету статистики та Міністерства оборони України «Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 «Особова картка» від 25.12.2009 № 495/656; правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених наказом Держкомархіву від 16.03.2001 № 16; наказ МОЗ України «Про формування автоматизованої бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників сфери управління МОЗ України» від 19.12.2006 № 842; Статут Державного закладу «Бердянська районна санітарно-епідеміологічна станція Запорізької області» Міністерства охорони здоров’я України.


5

2.

«Звернення громадян»

На паперових носіях.Назюта Р.Х..

Забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, права громадян на участь в управлінні державними справами, а також підвищення ефективності роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування зі зверненнями громадян, ураховуючи необхідність об’єктивність, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян.
Забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, що становить суспільний інтерес.

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.96 № 394/96-ВР Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від07.02.2008 № 109/2008; «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 [34897-п]; наказ Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» від 27.10.2008 № 613.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» (2939-17), Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» від 05.05.2011 № 547/2011


3.

«Порушники санітарного законодавства».

На паперовому та електронному носіях.
Клименко Т.М.

Забезпечення реалізації положень Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги (п.п.5 п. 2 ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних»)


Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" №4004-XII від 24.02.1994р.; Кодекс України про адміністративні правопорушення; Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» N 877-V від 5.04.2007 року; Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Інструкції про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства» №64 від 14.04.1995;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 квітня 1995 р № 64» № 543 від 30.08.2011 р.; Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення)» №67 від 14.04.1995р.;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 квітня 1995 року N 67» № 545 30.08.2011; Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності» №66 від 14.04.1995р.; Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 квітня 1995 року N 66» N 544 30.08.2011; Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм облікової статистичної документації № 311/о і № 313/о та Інструкції про їх складання та зберігання » №169 від 05.04.2007;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства» №135 від 20.07.1995р.4.

4.1


«Пацієнти»

Карти епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання, форма № 357/о (захворювання на інфекційні хвороби, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики у щеплених).

На паперових носіях.

Піскун М.Н.Вивчення епідеміологічної активності вакцин. Забезпечення відносин у сфері охорони здоров’я.Наказ МОЗ України №19 від 17.01.2008р. „Щодо обліку епідеміологічної ефективності вакцин в Україні”.4.2

Карти епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання, форма № 357/о (вогнища правця та дифтерії).

На паперових носіях.Піскун М.Н.

Інформація про виявлення інфекційного хворого.

Забезпечення відносин у сфері охорони здоров’я.Наказ МОЗУ 11.07.2000 №160 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах»


4.3

Інформація про випадки несприятливої події після імунізації.

На паперовому та електронному носіях.Піскун М.Н.

Спостереження за безпекою вакцин, анатоксинів в умовах їх практичного використання.

Забезпечення відносин у сфері охорони здоров’я.Наказ МОЗ України від 16.09.2011 №595 „Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів”

4.4

Заключне донесення на випадок гнійного бактеріального менінгіту.

На паперовому та електронному носіях.Іванушкіна С.В.

Оцінка ефективності комплексу профілактичних, протиепідемічних, лікувально-діагностичних заходів, спрямованих на зниження захворюваності на бактеріальны менінгіти.

Забезпечення відносин у сфері охорони здоров’я.Наказ МОЗ України від 02.04.2007 №159 «Про порядок організації дозорного епідеміологічного нагляду за бактеріальними менінгітами та рентгенологічно підтвердженими пневмоніями в період впровадження імунізації проти Хіб-інфекції»

4.5

Інформація про випадки гострих в’ялих паралічів.

На паперовому та електронному носіях.Іванушкіна С.В.

Раннє виявлення хворих на поліомієліт та попередження захворювання на поліомієліт.

Забезпечення відносин у сфері охорони здоров’я.Наказ МОЗ України від 14.07.1998р. №196 „Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні”

4.6

Оперативна інформація про спалах (групове захворювання) на інфекційні хвороби.

На паперовому та електронному носіях.Романенко В.О.

Оперативне інформування.

Забезпечення відносин у сфері охорони здоров’я.Наказ МОЗ України від 23.05.2002 №190 „Про надання позачергових повідомлень МОЗ України”, наказ МОЗ України від 03.08.2000 №189 „Про затвердження регламенту подання інформації в функціональні системи МОЗ України в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій”, наказ МОЗ України від 05.04.2011р. №190 „Про удосконалення системи оперативного інформування Міністерства охорони здоров’я України”

4.7

Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення, ф 058/о

На паперовому та електронному носіях.Романенко В.О.

Піскун М.Н.

Паніотов Д.Е.

Іванушкіна С.В.Своєчасне проведення первинних профілактичних і протиепідемічних заходів з метою попередження розповсюдження інфекційних захворювань.

Забезпечення відносин у сфері охорони здоров’я.Наказ МОЗ СРСР від 13.12.1989 №654 „О совершенствовании системы учета отдельных инфекционных и паразитарных заболеваний”, наказ МОЗ України від 19.07.1995 №133 „Про затвердження перліку особливонебезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб”.

4.8

Карти епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання, форма № 357/о.

На паперовому та електронному носіяхРоманенко В.О.

Піскун М.Н.

Паніотов Д.Е.

Іванушкіна С.В.Подання копій епідкарт до Обл СЕС, управління громадського здоров’я ,

Проведення аналізу шляхів зараження, факторів передачі, повноти проведення протиепідемічних заходів у вогнищах ОНІ;

Підготовка за результатами аналізу довідок та пропозицій до проекту рішень колегій управління охорони здоров’я облдержадміністрації, санепідслужби області; наказів та інших директивних документів.


Наказ МОЗ України від від 23.05.2002 № 190 «Про надання позачергових повідомлень МОЗ України»;

наказ МОЗ України від 16.05.2005 № 218 «Про посилення заходів з діагностики та профілактики іксодових кліщових бореліозів в Україні»;

наказ МОЗ України від 07.04.2004 № 185 «Про оптимізацію комплексу протиепідемічних заходів при виявленні захворювань, що викликані холерними та іншими патогенними вібріонами»;

наказ МОЗ України від 21.12.1993 № 246 «Про удосконалення заходів профілактики епідемічного висипного тифу та хвороби Бриля»;

наказ МОЗ України від 30.05.1997 № 167 «Про удосконалення протихолерних заходів в Україні»;

методичні вказівки «Протиепідемічні заходи та лабораторна діагностика лептоспірозу» (МВ 9.1.1.098-02), які затверджені постановою головного державного санітарного лікаря України від 11.12.2002 № 39.4.9

Журнал обліку інфекційних хвороб, форма № 060/о.

На паперовому носії.Іванушкіна С.В.

Облік хворих на ОНІ

Наказ МОЗ України від 11.07.2000 № 160 (про затвердження статистичних форм);

наказ МОЗ СРСР від 13.12.1989 № 654 «О совершенствовании системы учета отдельных инфекционных и паразитарных заболеваний».4.10

Донесення про зареєстрованих хворих на особливо небезпечні інфекції.

На паперовому та електронному носіяхІванушкіна С.В.

Зберігання донесень.

Наказ МОЗ України від від 23.05.2002 № 190 «Про надання позачергових повідомлень МОЗ України».


4.11

Повідомлення про післявакцинальні ускладнення на вакцину проти туберкульозу.

На паперовому та електронному носіяхПіскун М.Н.

Зберігання повідомлень.

Проведення аналізу випадків післявакцинальних ускладнень.

Наказ МОЗ України від 16.09.2011№ 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаоратів».

4.12

Форма №060/о «Журнал обліку інфекційних і паразитарних захворювань»

На паперовому носіїКущ В.В.

Статистична обробка даних для визначення захворюваності населення на паразитози

забезпечення відносин у сфері охорони здоров’яНаказ МОЗУ 29.12.2000 №369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)»

4.13

Карти епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання, форма № 357/о.

На паперовому носіїКущ В.В.

Визначення джерел інвазії, умов її розповсюдження та ефективних протиепідемічних заходів

забезпечення відносин у сфері охорони здоров’яНаказ МОЗУ 11.07.2000 №160 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах»


4.14

Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення, ф 058/о.

На паперовому носії
Піскун М.Н.

Забезпечення здійснення протиепідемічних заходів

забезпечення відносин у сфері охорони здоров’яНаказ СРСР 13.12.1989 №654 «О совершенствовании системы учета отдельных инфекционных и паразитарных заболеваний»

наказ МОЗУ 19.07.95 №133 «Про затвердження Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб»4.15

Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення, ф 058/о.

На паперовому носії
Курусь І.П.

Своєчасне проведення первинних профілактичних і протиепідемічних заходів з метою попередження розповсюдження інфекційних захворювань.

Забезпечення відносин у сфері охорони здоров’я. Обробка персональних даних фізичних осіб – хворих на інфекційне захворювання або підозрілих на нього, донорів (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце роботи, номер телефону, домашня адреса).Наказ МОЗ СРСР від 13.12.1989 №654 „О совершенствовании системы учета отдельных инфекционных и паразитарных заболеваний”, наказ МОЗ України від 19.07.1995 №133 „Про затвердження переліку особливо-небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб”.

4.16

Паспорта штамів мікроорганізмів, що направляються на ідентифікацію до облСЕС (із зазначенням ПІБ хворого, віку, діагнозу, домашньої адреси, назви ЛПЗ.).

На паперовому носії.Клименко В.О.

Збереження даних щодо джерела виділення патогенних мікроорганізмів

забезпечення відносин у сфері охорони здоров’яНаказ МОЗ України від 02.04.2007р №159 «Про порядок організації дозорного епідеміологічного нагляду за бактеріальними менінгітами та рентгенологічно підтвердженими пневмоніями в період впровадження імунізації проти Ніb-інфекції»

4.17

Журнал реєстрації харчових отруєнь (Форма № 360/0),

На паперовому носії.
Іванушкін А.С.

Клименко В.О.Аналіз харчових отруєнь, подальше інформування МОЗ

Наказ МОЗ України від11.07.2000 р № 160 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах», Наказ МОЗ України від від 23.05.2002 № 190 «Про надання позачергових повідомлень МОЗ України»;


4.18

облік професійних захворювань (отруєнь).

На паперовому носії.
Луценко Р.С.

Забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин.

Наказ МОЗ України №77,

лист МОЗ від 11.06.2003р. №05.24.05.01.03-4854.19

Журнал № 252/о «Реєстрація мікробіологічних і паразитологічних досліджень».

На паперовому носії.

Клименко В.О.

Шевчукова Н.А.


Бактеріологічні обстеження хворих, носіїв, контактних та осіб з проф.метою.

Проведення аналізу та видача результату аналізу

забезпечення відносин у сфері охорони здоров’яНаказ МОЗУ 04.01.2001 №1 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів»
4.20

Результати бактеріологічних аналізів ф. .№209/о.

На паперовому носії.Клименко В.О.

Подання результатів аналізів до обл СЕС

Наказ МОЗ України від 30.05.1997 № 167 «Про удосконалення протихолерних заходів в Україні»;

наказ МОЗ України від 07.04.2004 № 185 «Про оптимізацію комплексу протиепідемічних заходів при виявленні захворювань, що викликані холерними та іншими патогенними вібріонами»4.21

Журнал обліку бактеріологічних досліджень на групу ОНІ, ф. №283/о.

На паперовому носіїКлименко В.О..

облік осіб, досліджуваних на ОНІ

Наказ МОЗ України від11.07.2000 р № 160 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах», Наказ МОЗ СРСР від 13.12.1989 №654 «О совершенствовании системы учета отдельных инфекционных и паразитарных заболеваний»

4.22

Журнал обліку та характеристики виділених культур при дослідженні на вібріофлору людей, ф. №408/о.

На паперовому носіїКлименко В.О.

облік осіб, досліджуваних на ОНІ

Наказ МОЗ України від11.07.2000 р № 160 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах», Наказ МОЗ СРСР від 13.12.1989 №654 «О совершенствовании системы учета отдельных инфекционных и паразитарных заболеваний»

4.23

Журнал реєстрації матеріалу від людей при дослідженні на наявність збудника холери, ф. №284/о.

На паперовому носіїКлименко В.О.

облік осіб, досліджуваних на ОНІ

Наказ МОЗ України від11.07.2000 р № 160 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах», Наказ МОЗ СРСР від 13.12.1989 №654 «О совершенствовании системы учета отдельных инфекционных и паразитарных заболеваний»

5-6.

«Підрядчики», «Замовники»

Назюта О.А.Обробка персональних даних підрядчиків (контрагентів)-фізичних осіб (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, телефон, електронна адреса, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платників (ідентифікаційний номер), банківські рахунки, види діяльності, тощо), у вигляді договорів або інших документів, що підтверджують взаємовідносини між суб’єктами господарської діяльності, у формах звітності, є здійснення господарської діяльності відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України та Статуту СЕС.


Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Податковий кодекс України та Статут СЕС.

Додаток 2

до наказу райСЕС

від 07.12.2011 №


Зразок заяви працівника санепідзакладу (прийнятого на роботу з 01.01.2011) про надання згоди на обробку його персональних даних у БПД «Працівники»
Головному лікарю Бердянської районної санітарно-

епідеміологічної станції

Груба А.П.

____________________________

(посада)

____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ

Я, _______________________________________________________________

паспорт: серія ____ №_________ шляхом підписання цього тексту, відповідно до п. 6 ст. 6 та п.1.1. ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду від 01.06.2011 № 2297-УІ надаю згоду та дозвіл на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення у базі персональних даних «Працівники » (на паперових носіях та у комп’ютерних програмах) використання, передбачену законодавством передачу третім особам моїх персональних даних, а саме: паспортні дані, місце фактичного проживання, номер телефону, ідентифікаційний номер, освіта, назва і дата закінчення навчального закладу, вид навчання, спеціальність за дипломом, кваліфікація за дипломом (свідоцтвом), диплом (свідоцтво), загальний та безперервний стаж роботи, попереднє місце роботи, посада, дата та причини звільнення, родинний стан, відомості про військовий облік, фото, членство у професійних спілках — з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері охорони здоров’я.

Надаю згоду на передачу моїх персональних даних до банківської або фінансової установи, необхідної для одержання мною заробітної плати та інших коштів пов’язаних з виробничою діяльністю.

Я, ______________________________________________________________

посвідчую, що отримав повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних «Працівники Запорізької облСЕС» з метою їх обробки у електронних та паперових базах та ведення їх обліку, відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про третіх осіб, яким мої персональні дані надаються для виконання вищезазначеної мети.


«____»__________20____ __________________

(дата) (підпис) (П.І.Б)


Особу та підпис _________________________________________перевірено.

(П.І.Б заявника)

Відповідальна особа ___________________


(підпис) (П.І.Б)

Додаток 3

до наказу райСЕС

від 07.12.2011 №


Зразок повідомлення працівнику, (прийнятому на роботу з 01.01.2011) про його права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних, та мету обробки персональних даних


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД “БЕРДЯНСЬКА РАЙОННА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ” МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


(Бердянська райСЕС)

71140 Запорізька обл.,Бердянський р-н.,смт.Андріївка, вул.Леніна , 27 Тел 91-1-45,

Одержувач: ДЗ « Бердянська районна санепідстанція Запорізької області» код ЄДРПОУ 05498430

Банк отримувач: Упр. держказначейства у Запорізькій області МФО 813015 р/р № 35214005000096
.00.201101/_________________________________

____________________________

____________________________


Про права, визначені законодавством

у сфері захисту персональних даних, мету обробки персональних даних


ПОВІДОМЛЕННЯ
Керуючись статтею 12 Закону України «Про захист персональних даних», повідомляємо Вам, що персональні дані, згоду на обробку яких надано Вами у заяві від _______________, включено до бази персональних даних «Працівники Запорізької облСЕС». Ця база персональних даних, яка містить Вашу особову картку, особову справу та відомості, внесені до інформаційної бази комп’ютерної програми «Облік медичних кадрів України» у відділенні АСУ облСЕС, знаходиться у відділі кадрів санепідзакладу.

Метою обробки (у т. ч. збору) Ваших персональних даних є забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» Ви маєте право:


  • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у базі персональних даних «Працівники Запорізької облСЕС»;

  • на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі пер­сональних даних, відповідно до статті 16 «Порядок доступу до персональних да­них» Закону про захист персональних даних;

  • отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у базі персональних даних «Працівники Запорізької облСЕС», а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються;

  • пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

  • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональ­них даних володільцем або розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи с недостовірними;

  • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недо­стовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

  • звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких нале­жить здійснення захисту персональних даних;

  • застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

Старший інспектор з кадрів _____________________

(підпис) (П.І.Б)
Примірник повідомлення отримано
_________ ___________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


_________
(дата)

Примітка: якщо повідомлення відправляється поштою, воно складається у 3-х примірниках (один залишається у закладі, два - направляються громадянину з проханням одне підписане повідомлення повернути на адресу закладу.

Додаток 4

до наказу hfqСЕС

від 07.12.2011 №


Приклад зобов’язання працівника санепідзакладу, щодо недопущення ним розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням ним своїх функціональних обов'язків.
Головному лікарю

Запорізької обласної санітарно-

епідеміологічної станції

Севальнєву А.І.

___________________________

посада


___________________________

прізвище, ім'я, по батькові


ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Відповідно до статті 10 Закону України «Про захист персональних даних» зобов'язуюсь не розголошувати у будь-який спосіб персональні дані інших осіб, що стали відомі мені у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

Підтверджую, що зобов'язання буде чинним після припинення мною діяльності, пов'язаної з обробкою персональних даних, крім випадків, установлених законом.

__________________ __________________

(дата) (підпис)


Смотрите также:
Перелік баз персональних даних
234.56kb.
1 стр.
Конспект уроку в 11 класі Тема: «Поняття баз даних. Моделі баз даних. Робота з файлами. Основні поняття бази даних. Типи даних. Проектування та створення структури бази даних.»
33.96kb.
1 стр.
Реферат з курсу " Системи та інструментальні засоби програмування " на тему: "
44.37kb.
1 стр.
Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
449.52kb.
4 стр.
Аналіз обробки персональних даних, за допомогою закону про захист персональні дані
84.46kb.
1 стр.
Створення структури бази даних і введення даних
27.48kb.
1 стр.
Реферат з курсу " Моніторинг навколишнього середовища" на тему : " Роль Геоінформаційних систем (гіс) у системах екологічного моніторингу."
108.05kb.
1 стр.
Типовий перелік навчального обладнання для кабінетів фізики загальноосвітніх навчальних закладів Перелік обладнання кабінету фізики
251.9kb.
1 стр.
Виконання Програми зайнятості населення міста Южноукраїнська на 2010-2011 роки
371.73kb.
1 стр.
Тема Лінії зв'язку і канали передачі даних
125.59kb.
1 стр.
Робота з програмою в режимі «Уведення початкових даних»
227.59kb.
1 стр.
Паралелізм даних Основна ідея підходу
38.31kb.
1 стр.