Главная страница 1
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ, РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В СЕРІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО НОВИХ ПОКОЛІНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ ЗЕРНОВИХ ВІБРОСЕПАРАТОРІВ


1. Тіщенко Леонід Миколайович - доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН, перший проректор, завідувач кафедри теоретичної механіки і деталей машин Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка


2. Мазоренко Дмитро Іванович - кандидат технічних наук, професор, член-кореспондент НААН, ректор Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка


3. Пастушенко Микола Григорович - технічний директор ВАТ «Вібро-сепаратор» (м. Житомир)


4. Василенко Олександр Іванович - Голова правління ВАТ «Завод ім. Фрунзе» (м. Харків)


5. Пуха Василь Микитович - Голова Наглядової ради ВАТ «Завод ім. Фрунзе» (м. Харків)


РЕФЕРАТ


Харків – 2011
Мета роботи:

Метою роботи є науково-технічне обґрунтування, створення та впровадження в серійне вітчизняне виробництво нових поколінь високопродуктивних, функціонально-стабільних, надійних, з підвищеними продуктивністю і якістю технологічних процесів універсальних зернових вібровідцентрових сепараторів для продовження забезпечення світового пріоритету України в визначальних технологічних питомих характеристиках процесів вібросепарування зернових сумішей, для вирішення в сьогоденні та наперед важливої науково-технічної проблеми з підвищення ефективності післязбиральної обробки врожаю для розвитку сільського господарства, зернопереробної галузі, посилення харчової безпеки держави.Наукова новизна:

- вперше розроблено наукові основи створення нових поколінь універсальних зернових вібровідцентрових і вібропневмовідцентрових сепараторів з підвищеними функціональною стабільністю та надійністю, розширеними технологічними можливостями та серійного впровадження основних їх та їхніх елементів, які забезпечують зростання продуктивності та якості процесів сепарування (ПС);

- для керування та розрахунку технологічних показників продуктивності та якості ПС зернових сумішей (ЗС) запропонована нова концепція моделювання внутрішньошарових процесів у сумішах, що сепаруються, з інтенсифікаторами різних типів, яка базується на статистичному моделюванні з використанням аналітичних досліджень фізичних моделей з урахуванням відкритості і незворотності процесів; сформульована і практично підтверджена аналогія основних фізичних процесів внутрішньошарової динаміки ЗС у сепараторах з інтенсифікаторами і нерівноважних, незворотних молекулярно-кінетичних процесів, розглянутих у межах дробового інтегро-диференціального аналізу, нелінійної динаміки, фрактальної двопотокової кінетики, неекстенсивної термодинаміки і дворідинної гідродинаміки; теоретично обґрунтовані і підтверджені експериментальними дослідженнями моди коливань решітних полотен як динамічні інтенсифікатори внутрішньошарових процесів у сумішах, що сепаруються; запропоновано і реалізовано статистичний опис інтенсифікації внутрішньошарових процесів у ЗС, що сепаруються, як неідеальних і нерівноважних процесів із джерелами і витоками, із взаємозалежними потоками фракцій; сформульовано неекстенсивний підхід у термодинаміці ПС із інтенсифікаторами і реалізоване узагальнення системою термодинамічних рівнянь станів ЗС, які мають місце у сепараторах; визначена і реалізована залежність порядку дробового інтегро-диференціального оператора і параметра неекстенсивності від конструктивно-кінематичних параметрів сепаратора й інтенсифікаторів, а також гідродинамічних і фізико-механічних характеристик ЗС, що сепаруються;

- для управління і розрахунку технологічних показників продуктивності й якості створені математичні моделі ПС ЗС на розроблених плоских вібраційних і циліндричних вібровідцентрових решетах з розпушувачами. В моделях вперше враховані закономірності змінювання пористості ЗС, залежність динамічної вібров’язкості від об’ємної щільності сумішей, відмінність фізико-механічних властивостей часток проходової та сходової фракцій, конструктивні параметри розпушувачів; для визначення внутрішньошарової динаміки вперше за допомогою побудованих рівнянь руху потоку ЗС на розроблених плоских вібраційних і циліндричних вібровідцентрових решетах встановлені закономірності пористості й пошарового руху; для оцінки впливу розроблених розпушувачів на продуктивність і якість ПС набуло подальшого розвитку теоретичне обґрунтування їх конструктивних параметрів на плоских вібраційних і циліндричних вібровідцентрових решетах з урахуванням кінематичних режимів роботи, питомих завантажень і фізико-механічних властивостей ЗС;

- вперше за допомогою побудованих рівнянь динаміки потоку по розробленим рифленим вібровідцентровим решетам встановлені нові закономірності пошарового руху фракцій ЗС; для керування і розрахунку технологічних показників продуктивності та якості створені нові математичні моделі ПС ЗС розробленими рифленими циліндричними вібровідцентровими решетами. В моделях вперше враховані конструктивно-кінематичні параметри решіт з інтенсифікаторами- рифлями-направлювачами, динамічна в’язкість та фізико-механічні властивості ЗС; для оцінки впливу розроблених решіт на ефективність процесу вібросепарування вперше виконано комплексне обґрунтування їх конструктивних параметрів з урахуванням кінематичних режимів та питомих завантажень, фізико-механічних властивостей ЗС;

- для підвищення надійності, довговічності решіт, зменшенням динамічних навантажень, обґрунтовані принципи та побудовані математичні моделі комплексних динамічних систем: «копіювально-кільцевий очисник (ККО) – циліндричне решето – ЗС», «вібраційно-копіювальний очисник (ВКО) – циліндричне решето – ЗС» за випадковими збуреннями з проведенням параметричної оптимізації; виконана оцінка впливу радіальних керованих і некерованих впливів на ПС при використанні як серійних, так і модернізованих решіт;

- вперше за допомогою розробленої математичної моделі процесу розшарування зернового матеріалу і прикладних програм для ЕОМ описана кінетика руху «важкої» частинки всередині шару сипкого матеріалу, що знаходиться на робочій поверхні вібропневмоцентрифуг; виконано комплексну оцінку впливу кінематичних, конструктивних параметрів робочого органу на рух частинки в шарі насіннєвої суміші і руху шару по робочій поверхні в широкому діапазоні зміни параметрів з урахуванням факторів, які раніше не враховувалися: ступеня шорсткості поверхні, анізотропного тертя, відхилення вектора повітряного потоку від нормалі поверхні ротора; запропоновано критерій оцінки ефективності процесу розділення величиною часу розшарування, отримані залежності для визначення його величини і дана кількісна оцінка цієї величини; отримано регресійні моделі основних показників якості розділення від параметрів кінематичного режима, стану шару і оцінено іх вплив на якісні показники процесу розділення: чистоту основної фракції, вихід та густину;

- вперше за допомогою побудованих рівнянь динаміки двофазного потоку визначені закономірності змінень складових швидкостей частинок домішок і повітряного потоку в робочій зоні розробленої пилоосадової камери; для керування та розрахунку технологічних показників продуктивності і якості створені математичні моделі нелінійної динаміки етапів процесу очищення повітряного потоку розробленою пилоосадовою камерою. В моделях вперше враховані: регулювання проміжного відбору і відведення домішок, залежності ефективного динамічного коефіцієнта в’язкості запиленого потоку від форми частинок домішок, вплив конструктивно-технологічних параметрів пиловловлюючого пристрою; для оцінки впливу розробленої пилоосадової камери на ефективність процесу очищення повітряного потоку вперше виконане комплексне обґрунтування її конструктивних параметрів з урахуванням технологічних показників (швидкості та запиленості повітряного потоку) і фізико-механічних властивостей домішок;- для прогнозування вилучення легких солом’яних і пилоподібних домішок, керування та розрахунку технологічних показників продуктивності та якості процесу очищення ЗС розробленим пневмосепаруючим пристроєм (ПСП) вібровідцентрових сепараторів вперше створені математичні моделі нелінійної динаміки суцільного трифазного середовища: «зерно – повітряний потік – легкі домішки». В моделях вперше враховано взаємодію фаз як суцільних середовищ зі своїми реологічними законами, які визначають вплив в’язких, гідростатичних, інерційних сил, неоднорідності поля швидкостей рухливих взаємопроникних континуумів. За допомогою побудованих рівнянь визначені закономірності стійкості шару ЗС, що продувається, траєкторій та швидкостей легких домішок різних розмірів. Для оцінки впливу розробленого ПСП на ефективність очищення зерна вперше виконане комплексне обґрунтування його конструктивних параметрів з урахуванням технологічних показників (швидкості повітряного потоку та засміченості ЗС) і фізико-механічних властивостей домішок.

Практична значимість:

 • розроблені нові прикладні методи розрахунків процесів вібро, вібровідцентрового і вібропневмовідцентрового сепарування широкого спектру ЗС, очищення повітряних потоків вібросепараторів і зерна від легких солом’яних і пилоподібних домішок, очистки решіт від застряглих часток, а також динамічні, поверхневі й об’ємні інтенсифікатори, які підвищують технологічні показники продуктивності й якості;

 • створено нові й удосконалено існуючі засоби сепарування, конструкції вібровідцентрових і вібропневмовідцентрових сепараторів нових поколінь та їх робочі органи: копіювально-кільцеві та віброкопіювальні очисники, циліндричні решета і повітропроникні робочі поверхні, стрічково-хвилеподібні інтенсифікатори, пилоосадові камери, пневмосепаруючі пристрої, що успішно пройшли подовжені виробничі випробування і з 2000, 2002 , 2009рр. впроваджені в серійне виробництво провідних вітчизняних машинобудівних заводів ВАТ «Завод ім. Фрунзе» (м. Харків) і ВАТ «Вібросепаратор» (м. Житомир);

 • включення в комплект вібровідцентрових сепараторів нових робочих повітропроникних поверхонь розширило їх функціонально-технологічні можливості з питомою продуктивністю, що в 2 рази перевищує продуктивність вітчизняних і закордонних пневмосортувальних столів;

 • вперше в Україні, з 2008 р. випускаються вітчизняні сепаратори - калібрувальники насіння кукурудзи на базі серійних машин І покоління Р8-БЦСМ-50 з буквою «К» після цифр: Р8-БЦСМ-50К з найвищою продуктивністю 8 т/год і якістю відкаліброваного насіннєвого матеріалу, що відповідає вимогам ДСТУ 2240-93, продається за кордон, відповідає міжнародним вимогам якості;

 • застосування нових віяло-кільцевих конусно-каскадних ПСП в вібровідцентрових сепараторах підвищило до 70-75% ефективність очищення ними ЗС від легких солом’яних і пилоподібних часток;

 • довговічність розроблених і впроваджених кільцевих очисників, циліндричних решіт, ресурс нових сепараторів на 300-500% вищі за базові.

У цілому цикл робіт, що представлений і впроваджений в серійне виробництво на основі створених колективом авторів інноваційних науково-прикладних розробок у вигляді вузлів, агрегатів та нових поколінь найсучасніших і найпродуктивніших вітчизняних вібровідцентрових універсальних зернових сепараторів має світову новизну, продовжує забезпечувати Україні пріоритет в технологічних питомих характеристиках визначальних в післязбиральній обробці врожаю процесів вібросепарування ЗС.

Створення та впровадження в серійне вітчизняне виробництво нових поколінь високоефективних, функціонально-стабільних, надійних, з підвищеними продуктивністю і якістю технологічних процесів універсальних зернових сепараторів вирішило в сьогоденні та наперед важливу науково-технічну проблему з підвищення ефективності післязбиральної обробки врожаю для розвитку сільського господарства, зернопереробної галузі, забезпечує харчову безпеку України.Де, коли і в якому обсязі впроваджена робота:

Найпродуктивніші в світі універсальні зернові вібровідцентрові сепаратори І і ІІ нових поколінь з новими пилоосадовими камерами, пневмосепаруючими пристроями, стрічково-хвилеподібними об’ємними інтенсифікаторами з 2000, 2009 рр. освоєні у серійному виробництві Відкритого акціонерного товариства (ВАТ) «Вібросепаратор» (м. Житомир) з середньорічними програмами випуску реалізації:

СВС-15,–01, СВС-25 – 100 штук;

А1-БЦСМ-100, А1-БЦСМ-100-01 – 20 штук;

Р8-БЦСМ-25, Р8-БЦСМ-25-01, Р8-БЦСМ-50, Р8-БЦСМ-50-01 – 120 штук, а загалом реалізовано – більше 2640 штук.

Найпродуктивніші в світі циліндричні решета з поверхневими інтенсифікаторами (оребрені), з неперфорованою полосою (доріжкою) в середній частині, з рифлями – направлювачами для насіння кукурудзи, кільцеві очисники решіт, повітропроникні циліндричні поверхні для вищезазначених вібросепараторів з 2000, 2002, 2008 рр. освоєні в серійному виробництві Відкритого акціонерного товариства (ВАТ) «Завод ім. Фрунзе» (м. Харків) з середньорічними програмами випуску – реалізації відповідно: 8; 9; 15; 0,5; 17 тис. шт., а загалом реалізовано – більше 539 тис. шт. решіт і поверхонь, більше 5,5 тис. шт. очисників.

Експорт найсучасніших вібровідцентрових зернових сепараторів, пристроїв – основних їх робочих елементів ВАТ «Вібросепаратор» і ВАТ «Завод ім. Фрунзе» здійснюють в Росію, Болгарію, Латвію, Молдову, Казахстан, Білорусію.

Досягнута економічна ефективність:

Застосування розроблених чешуйчатих повітропроникних поверхонь розширило функціональні можливості серійних сепараторів для виконання ПС ЗС не тільки за розмірами насіння, але і за їх питомою вагою.

Застосування розроблених пилоосадових камер поліпшило пиловловлювання на 45-50% з ефективністю очищення повітряних потоків до 91%, і за рахунок цього збільшило продуктивність ПС на 15-17%.

Довговічність циліндричних решіт, що раніше випускалися, складала

50-70 годин, а модернізованих – складає фактично 2500-3600 годин, тобто в
50-60 раз вище. Довговічність кільцевих очисників мінімум на 300-500% вище. Довговічність решіт з неперфорованою полосою (доріжкою) в середній частині мінімум на 250-300% більше, ніж серійних, а з ребрами-ободами – на 300-500%.

На ВАТ „Завод ім. Фрунзе” річний об'єм виробництва складає: ККО –


500 штук з відпускною ціною 24 грн; розроблених циліндричних решіт з неперфорованою полосою (доріжкою) – 9 тис. шт. з відпускною ціною 32 грн; розроблених циліндричних решіт з ободами-ребрами – 8 тис. шт. з відпускною ціною 32 грн; рифлених чешуйчатих циліндричних повітропроникних поверхонь – 17 тис. шт. з відпускною ціною 32 грн.

На ВАТ „Вібросепаратор” розрахунки економічної ефективності проведені на один сепаратор, на річну програму випуску сепараторів. Згідно з програмами випуску сепараторів А1-БЦСМ-100,-01; Р8-БЦСМ-50,-01; СВС-15–01, СВС-25 відповідно 20, 120, 100 шт. загальнорічний ефект склав 7152 тис. грн.

Виробничі випробування модернізованих сепараторів проводилися на Новопокровському, Вовчанському, Шевченківському КХП Харківської обл. Середньодобові обсяги переробки ЗС на один сепаратор А1-БЦСМ-100 протягом року складають: на Новопокровському КХП – 500 т; на Вовчанському КХП – 30 т ЗС. Середньодобові обсяги переробки ЗС на один сепаратор-ворохоочисник СВС-15 на Новопокровському КХП складають 45 т. На Шевченківському КХП – за сезон більше 1 тис. т насіння кукурудзи.

Від застосування на Новопокровському і Вовчанському комбінатах хлібопропродуктів (Харківська обл.) модернізованих вібровідцентрових сепараторів з розробленими решетами і інтенсифікаторами з 1999 р. і з 2001 р. загальний економічний ефект склав 369,2 тис. грн.

Від застосування на Шевченківському КХП (Харківська обл.) модернізованого вібросепаратора з розробленими рифленими решетами для сепарування кукурудзи з 2008 р. загальний економічний ефект склав 58,2 тис. грн.

ТОВ агрофірма «Сади України» одержала додатковий економічний ефект на кожній тисячі тон насіннєвого матеріалу кукурудзи 580 тис. грн, а з 2008 р. – 2320 тис. грн (тільки за цінами 2008 р. і без врахування прибутку від продажі в Сербію і в Російську Федерацію – 540 т високоякісного насіння з міжнародними сертифікатами якості). При середній нормі висіву 20 кг/га цим насінням було засіяно близько 200 тис. га, і, при врожайності як мінімум 50 ц/га, зібрано близько 1 млн. т зерна кукурудзи, що за середньої ціни 1600 грн/т склало 1,6 млрд. грн вартості вирощеної зернової продукції. Модернізований Р8-БЦСМ-50 продовжує стабільно працювати без відмов, надійно, функціонально стабільно.

Від застосування вібропневмовідцентрового сепаратора для розділення насіння за густиною в агропідприємстві «Мрія» Васильківського району Київської обл. економічний ефект склав 2,2 тис. грн, а з 2003 р. – 15,4 тис. грн.

Від застосування модернізованого сепаратора-ворохоочисника СВС-15 з розробленим ПСП на дослідному полі «Центральне» Харківського національного технічного університету сільського господарства (ХНТУСГ) імені Петра Василенка економічний ефект склав 32,25 тис. грн.

Від впровадження в серійне виробництво ВАТ «Завод ім. Фрунзе» кільцевих очисників, циліндричних решіт і повітропроникних поверхонь загальнорічний економічний ефект склав 329,6 тис. грн, а з 2000 р. і з 2002 р. (для поверхонь) загальний ефект склав 3132,8 тис. грн. Від впровадження також в серійне виробництво розроблених рифлених решіт для сепарування кукурудзи річний ефект склав 144 тис. грн, а з 2008 р. – 432 тис. грн з річною програмою їх випуску 15 тис. шт.

Щорічний економічний ефект на ВАТ «Завод ім. Фрунзе» складає 473,6 тис. грн. Загальний економічний ефект від впровадження в серійне виробництво ВАТ «Завод ім. Фрунзе» (м. Харків) основних нових елементів вібровідцентрових і вібропневмовідцентрових зернових сепараторів нових поколінь склав 3570,8 тис.грн.

Від впровадження в серійне виробництво ВАТ «Вібросепаратор» річний економічний ефект на один сепаратор склав: від об'ємних інтенсифікаторів – 15,5 тис. грн, від модернізованих повітропроникних поверхонь – 6,8 тис. грн, від розроблених пилоосадових камер – 7,5 тис. грн. При програмах випуску сепараторів А1-БЦСМ-100, Р8-БЦСМ-50, СВС-15 відповідно 20, 120, 100 шт. – 7152 тис. грн, а з 2003 р. – як мінімум 50064 тис. грн. З 2008 р. ВАТ «Вібросепаратор» єдиний в Україні випускає нові сепаратори – калібрувальники Р8-БЦСМ-50К з щорічним економічним ефектом 1,86 млн. грн. при річній програмі їх випуску 120 шт.

З 2009 р. ВАТ «Вібросепаратор» впровадив в серійне виробництво сепараторів модернізований віяло-кільцевий конусно-каскадний ПСП з річним економічним ефектом 1,87 млн. грн. при річній програмі 100 шт.

З врахуванням річної програми випуску сепараторів в 240 штук – щорічний економічний ефект на ВАТ «Вібросепаратор» складає 10882 тис. грн. Загальний економічний ефект від впровадження в серійне виробництво ВАТ «Вібросепаратор» (м. Житомир) вібровідцентрових і вібропневмовідцентрових зернових сепараторів нових поколінь з підвищеними надійністю, функціональною стабільністю, продуктивністю і якістю технологічних процесів склав 53794 тис. грн.

Від впровадження циклу інноваційних науково-виробничих заходів по створенню та впровадженню в сільське господарство, зернопереробну галузь України найсучасніших і найпродуктивніших зернових сепараторів нових поколінь загальний економічний ефект склав більше 57,36 млн. грн.

Основні науково-технічні результати роботи в порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами.

Вібровідцентрові універсальні зернові сепаратори нових І і ІІ поколінь СВС-5; СВС-15,-01; СВС-25,-01; Р8-БЦСМ-50,-01; А1-БЦСМ-100,-01 в порівнянні з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами мають найкращі техніко-технологічні показники: • питома продуктивність в 3-5 разів вища, складає: 120-230 кг/дм2∙год при сепаруванні продовольчого зерна; 145-260 кг/дм2∙год – зернового вороху;

 • питома енергоємність в 3-5 разів нижча, складає 0,05-0,117 кВт∙год/т;

 • питома металомісткість в 1,2-1,5 разів нижча, складає 13,3-92 кг∙год/т;

 • ефективність очищення повітряних потоків – до 91%;

 • ефективність попереднього очищення ЗС, що сепаруються, від легких солом’яних і пилоподібних домішок – 70-75%;

 • питома продуктивність при сепаруванні ЗС за густиною часток в 2 рази вища за продуктивність кращих вітчизняних і закордонних пневмосепаруючих столів.

Порівняльний аналіз основних моделей зернових вібросепараторів провідних виробників світу за вищезазначеними показниками свідчить, що жодна з них інтегрально не відповідає вимогам, визначеним до цих сепараторів рядом галузей народного господарства України, а саме: необхідність забезпечення експлуатації в жорстких умовах існуючої низької вітчизняної культури ведення землеробства, рослинництва при забур’янених полях і, як наслідок, занадто засмічених ЗС. Жодна з існуючих моделей – аналогів за цими показниками не забезпечує виконання підвищених вимог, що висуваються до зерноочисних машин цього виду і класу.

Тому, саме тільки сепаратори ВАТ «Вібросепаратор» з модернізованими складовими робочими елементами, також вагомої з них частини виробництва і ВАТ «Завод ім. Фрунзе», оскільки процеси сепарування відбуваються в них, на відміну від інших зерноочисних машин, в більш складному силовому полі за участю вібраційних, гравітаційних і головне відцентрових сил, можуть працювати з надзвичайно засміченими ЗС, з підвищеною вологістю. Все це дозволяє використовувати спектр розроблених вібровідцентрових сепараторів в складних умовах як малих, так і великих фермерських, зернопереробних підприємств з різними рівнями культури ведення господарчої діяльності. Вони універсальні, функціонально-стабільні, надійні, з підвищеним на 300-500 % ресурсом.Кількість публікацій, патентів, захищених дисертацій.

За результатами досліджень успішно захищені 1 докторська і 5 кандидатських дисертацій, опубліковано 4 монографії, більше 80 статей в фахових виданнях, зроблені 82 наукових доповіді на 40 міжнародних науково-практичних конференціях, одержано 6 патентів, 22 авторських свідоцтва. Вперше створена системна науково-методологічна основа нового перспективного наукового напряму з інтенсифікації процесів сучасних і майбутніх поколінь вітчизняних зернових вібросепараторів.

Одержані результати теоретичних досліджень у вигляді закінчених методик передані та впроваджені в ОКТБ ВАТ «Завод ім. Фрунзе» і ВАТ «Вібросепаратор», використані ними при розробці технологічної оснастки, технічної документації та при виготовленні основних робочих елементів, а також і вібровідцентрових сепараторів нових серійних поколінь в цілому.

В 2000 р. експонат «Очисник вібровідцентрових решіт» на виставці-ярмарці «Наука Харківщини 2000» отримав Диплом ІІІ ступеня. В 2008 р. розробки «Циліндричне решето», «Вібраційно-відцентровий сепаратор» одержали Золоті медалі ІV Міжнародного салону винаходів та нових технологій «Новий час», м. Севастополь. В 2010 р. науково-виробнича робота під узагальнюючою назвою «Високоефективні технології сепарування зерна» одержала Золоту медаль і Диплом Переможця Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар 2010 року» в номінації «Наука».

Автори роботи:


Л.М. Тіщенко
Д.І. Мазоренко
М.Г. Пастушенко
О.І. Василенко

В.М. ПухаСмотрите также:
Міністерство аграрної політики І продовольства україни харківський національний технічний університет сільського господарства імені петра василенка науково-технічне обґрунтування
159.1kb.
1 стр.
Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет
1243.85kb.
8 стр.
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
227.72kb.
1 стр.
Міністерство освіти та науки України Національний технічний університет України
107.62kb.
1 стр.
Меморандум погодження між Міністерством сільського господарства, лісів та сільського розвитку Румунії та Міністерством сільського господарства
32.65kb.
1 стр.
Міністерство охорони здоров’я україни харкІвський нацІональний медичний університет
192.58kb.
1 стр.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля «Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробничих комплексів україни»
147.78kb.
1 стр.
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
654.13kb.
6 стр.
Міністерство оборони україни міністерство освіти україни
671.48kb.
4 стр.
Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
249.12kb.
1 стр.
Міністерство аграрної політики України Вінницький державний аграрний університет
213.77kb.
1 стр.
Міністерство охорони здоровя України національний медичний університет імені О. О. Богомольця
435.7kb.
3 стр.