Главная страница 1


Міністерство аграрної політики України

Вінницький державний аграрний університет

Факультет технології Кафедра годівлі тварин,

виробництва і переробки технології кормів і рибництва

продукції тваринництва

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА

Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 7.091902 “Механізація сільського господарства” із спеціалізацією

“Механізація тваринництва”

Вінниця 2007


Панько В.В., Технологія виробництва продуктів тваринництва . Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 7.091202 “Механізація сільського господарства” із спеціалізацією “Механізація тваринництва” – Вінниця: ВВ ВДАУ. - 2007. – 20 с.

Рецензенти: кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Бігун П.П.

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кучерявий В.П.

Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисципліни “Технологія виробництва продуктів тваринництва” з врахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП). Рекомендовано для студентів денної форми навчання із спеціальності 7.091202 “Механізація сільського господарства” із спеціалізацією “Механізація тваринництва”

Рекомендовано навчально-методичною комісією ВДАУ (протокол № від 2007 р.)

ЗМІСТ


Передмова 4

1. Мета і завдання дисципліни 5

2. Модульна структура дисципліни “Технологія виробництва продуктів тваринництва” 6

3.Тематичний план аудиторної та самостійної роботи 7

4.Перелік тем та питань самостійної роботи 10

5.Контрольні питання для самоперевірки з навчальної

дисципліни 12

6.Приклади тестових завдань з дисципліни 16

7. Форми контролю знань 23

Рекомендована література для самостійної роботи студентів 26


Передмова

В Україні традиційно тваринництво мало провідне місце в сільськогосподарському виробництві. В 90 роки в умовах реформування сільськогосподарського виробництва, переходу до ринкових відносин на селі тваринництво зазнало важких втрат. Відразу ж відбулося скорочення чисельності усіх видів сільськогосподарських тварин і птиці та різке зниження виробництва продуктів харчування тваринного походження – молока, м’яса, яєць.

Тому вирішення проблеми – негайно нарощувати поголів’я с.-г. тварин та підвищити їх продуктивність, щоб забезпечити зростаючі потреби населення у тваринницькій продукції.

Сучасний фахівець, який вивчає і в майбутньому хоче займатися веденням тваринництва повинен володіти не тільки певною сумою спеціальних знань, але й впевнено орієнтуватися в потоці наукової інформації, вміти швидко використовувати в своїй роботі все нове і прогресивне. Студенти та магістри факультету механізації, що вивчають основні питання ведення тваринництва повинні знати розведення тварин, які знаходяться на території України, їх годівлю, умови утримання та первинну переробку продукції.

Вивчення технологічних основ цієї дисципліни дасть можливість студентам і магістрам освоїти теоретичні основи та оволодіти методикою і практичними навиками ведення тваринницької галузі.

Методичні рекомендації дозволять студентам і магістрам самостійно вивчити теми, винесені на самостійне опрацювання, а також підготуватися до написання тестів та здачі модулів за наведеними контрольними питаннями та тестовими завданнями.

1. Мета і завдання дисципліни

Мета вивчення дисципліни – формування у студента знань і навичок щодо раціонального вибору ефективного застосування сільськогосподарської техніки з метою підвищення продуктивності праці і зниження собівартості продукції

Основними завданнями курсу є:

ЗНАТИ:


 • стан та основні напрямки розвитку тваринництва в Україні;

 • елементарні знання анатомії та фізіології тварин;

 • породи в.р.х., свиней, овець, коней, птиці, які вирощують та утримують в Україні;

 • засоби механізації, що застосовуються при отриманні продукції тваринництва і її переробки на продукти харчування.

ВМІТИ:

 • реалізувати і вдосконалити технології у тваринництві при різних умовах і формах господарювання;

 • розробляти і реалізовувати заходи щодо поліпшення якості, екологічної чистоти тваринницької продукції;

 • знати методи і застосовувати системи механізмів для зниження витрат продукції тваринництва;

 • розраховувати економічну ефективність і доцільність впровадження будь-яких технологій у тваринництві.

2. Модульна структура дисципліни “Технологія виробництва продуктів тваринництва

Згідно навчального плану на вивчення дисципліни виділено : всього – 54 години;

в т.ч. аудиторних – 30годин;

самостійна робота студентів –24 години.

Академічних кредитів (1 кредит дорівнює 36 годин):

всього – 1,5;

в т.ч. на аудиторну роботу – 0,8 кредиту;

на самостійну роботу студентів – 0,7 кредиту.

В заліковий кредит дисципліни входить 2 модулі, з яких перший – аудиторна робота, другий – самостійна робота студентів без керівництва викладача. Вивчення дисципліни закінчується заліком. Схема модульної структури дисципліни наведена на рисунку 1.


Технологія виробництва продуктів тваринництва

(54 години/1,5 кредитів)Модуль 1. Аудиторна робота

(30 годин /0,8 кредиту)

Модуль 2. Самостійна робота без керівництва викладача

(24 години/0,7 кредиту)
Лекції

(16 годин)Лабораторні

(14 годин )Теми 1-4


Теми 5-8-1211121212

Теми 1-4

Теми 5-7-12

Рис.1. Схема модульної структури дисципліни3.Тематичний план аудиторної та самостійної роботи

.
Аудиторна робота з дисципліни здійснюється за таким планом (табл. 1).
 1. Тематичний план аудиторної роботи


модуля

Теми лекцій


Кількість годин

1

2


3

1

1.Народногосподарське значення тваринництва. Основи анатомії та фізіології с.-г. тварин

2

2. Основи годівлі с.-г. тварин. Корми, їх класифікація та поживність. Нормування годівлі та потреба тварин у поживних речовинах

2

3. Основи розведення с.-г. тварин. Ріст. Розвиток. Відбір і підбір. Методи розведення. Племінна робота у тваринництві

2

4. Біологічні особливості в.р.х. Технологія виробництва молока та яловичини.

2

2

5. Біологічні особливості свиней. Технологія виробництва свинини

2

6. Біологічні особливості та господарські типи овець. Технологія виробництва продукції вівчарства

2

7.Біологічні та господарські особливості с.-г. птиці. Технологія виробництва яєць та м’яса птиці.

2

8. Народногосподарське значення та біологічні особливості коней

2
Всього

16

Теми лабораторних занять


1

1. Фізіологія травлення с.-г. тварин

2

2. Годівля с.-г. тварин. Складання раціонів. Визначення типу годівлі та структури раціону. Розрахунок необхідної посівної площі

2

3. Облік росту с.-г. тварин. Облік м’ясної продуктивності. Родоводи. Оцінка тварин за походженням. Оцінка плідників за якістю нащадків

2

1

2

3
4. Планування отелів корів і виробництво молока. Облік молочної продуктивності корів

2

2

5. Економічна ефективність використання свиноматок. Розрахунок потреби кормів на вирощування підсвинків

2

6. Визначення якості вовни. Будова руна. Фізико-технічні властивості вовни

1

7. Інкубація овець. Вимоги до інкубації овець. Тривалість інкубації

2


8. Робоча продуктивність коней

1
Всього

14

Для вивчення дисципліни “Технологія виробництва продуктів тваринництва” рекомендуються наступні види самостійної роботи студента без керівництва викладача:

- опрацювання додаткових тем, які не розглядаються на лекціях (табл. 2) шляхом роботи з підручником, навчальними посібниками, періодичною літературою, цифровою інформацією, робота в мережі Інтернет;


 • написання оглядового реферату на одну з наукових тем ,

- підготовка до захисту ЛПЗ;

- підготовка до опитування, тестування, колоквіуму (захист модуля);

- підготовка до заліку.


 1. Перелік тем самостійної роботи, які не розглядаються на аудиторних заняттях
Модуль

Назва теми

Кількість годин


Форма контролю

1

1. Основні напрямки розвитку механізації і електрифікації кормоприготування

2

Рефе-рат

2. Вибір, місце та розміщення виробничих приміщень

2

Опитування

3. Класифікація вентиляційно-опалювальних систем та вимоги до них

2

Опитування

4. Системи і схеми водопостачання тваринницьких ферм та пасовищ

2

Опитування

2


5. Основне обладнання і засоби механізації в вівчарстві

2

Опитування

6. Типи доїльних апаратів та їх порівняльна характеристика. Класифікація доїльних установок, їх використання

2

Опитування

7. Машини та обладнання для малих ферм


2

Опитування

8. Стаціонарні та пересувні ванни для напування овець

2

Опитування

9. Яйце сортувальні машини, їх будова

2

Опитування

10. Обладнання для забою і обробки птиці

2

Опитування

11. Технологічне обладнання ліній забою худоби

4

Опитування

Всього

2

4.Перелік тем та питань самостійної роботи

Модуль 1.

Тема 1. Основні напрямки розвитку механізації і електрифікації кормоприготування

 1. Основні механізми для скошування кормів, подрібнення, навантаження, роздачі, транспортування тощо

 2. Основне обладнання для кормоцехів для різних видів тварин.

 3. Сучасні підходи до раціонального та ефективного використання засобів механізації в кормовиробництві та тваринництві.

Література: 3,9, збірники наукових праць

Тема 2.Вибір, місце та розміщення виробничих приміщень.

 1. Санітарно-гігієнічні норми для будівництва тваринницьких приміщень.

 2. Вимоги до вибору місця.

 3. Гранично допустимі норми від населених пунктів

Література: 7,9, журнали


Тема 3. Класифікація вентиляційно-опалювальних систем та вимоги до них.

 1. Види вентиляційних систем.

 2. Види опалювальних систем

 3. Тепло генератори і калорифери

Література: 1,3, журнали.

Тема 4.Системи і схеми водопостачання тваринницьких ферм та пасовищ.

 1. Розрахунки потреб тваринницьких приміщень у воді.

 2. Вимоги до систем та пристроїв водопостачанням

 3. Вимоги до водопостачання пасовищ.

Література: 1,4.

Модуль 2.

Тема 5. Основне обладнання та засоби механізації у овець.

 1. Стригальні пункти для овець та їх обладнання

 2. Установки для доїння овець.

 3. Механізми видалення гною.

Література: 2.

Тема 6. Типи доїльних апаратів та їх порівняльна характеристика. Класифікація доїльних установок та їх використання.

 1. Доїльні апарати при прив’язному утриманні тварин

 2. Доїльні установки при прив’язному утриманні тварин.

 3. Переваги та недоліки доїльного обладнання.

Література: 9,1.
Тема 7. Машини та обладнання для малих ферм

 1. Види механізмів при роздачі кормів тваринам

 2. Види механізмів при напуванні тварин

 3. Види механізмів при видаленні гною

Література 1, 8

Тема 8. Стаціонарні та пересувні ванни для купання овець

 1. Види стаціонарних ванн для купання овець та їх будова

 2. Види пересувних ванн та їх технічна характеристика

Література 2


Тема 9. Яйцесортувальні машини, їх будова.

 1. Види машин для сортування яєць різних видів птиці, їх переваги та недоліки

 2. Технічна характеристика машин, їх експлуатація

Література: 3,1


Тема 10. Обладнання для забою і обробки птиці.

 1. Технічна характеристика та перелік засобів механізації.

 2. Обладнання для забою та обробки птиці

Література: 8,9


Тема 11. Технологічне обладнання лінії забою худоби та свиней.

 1. Місце для забою тварин. Методи забою.

 2. Перелік технологічних устаткувань забою тварин та їх теплові і холодильні обробки

Література: 9,85. Контрольні питання для самоперевірки з навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1


 1. Значення тваринництва, роль комплексної механізації і електрифікації у підвищенні ефективності галузі.

 2. Передовий досвід господарств у впровадженні енергоресурсозберігаючих технологій виробництва продуктів тваринництва та роль інженера-механіка у забезпеченні механізації технологічних процесів в тваринництві.

 3. Система людина-машина-тварина на високомеханізованих фермах.

 4. Конституція тварин та її тип. Методи оцінки екстер’єру тварин. Зв’язок конституції та екстер’єру з продуктивністю тварин.

 5. Вплив умов утримання на ріст і розвиток тварин.

 6. По роди тварин великої рогатої худоби, свиней, овець, коней.

 7. Біотехнологія у тваринництві.

 8. Програмування та облік виробництва продукції тваринництва. Використання комп’ютера для організації планування виробництва.

 9. Корми, їх класифікація і загальна характеристика.

 10. Поживність кормів. Технологічні властивості матеріалів як об’єкт обробки.

 11. Особливості фізіології травлення у різних сільськогосподарських тварин.

 12. Способи обробки і підготовки кормів до згодовування.

 13. Машини для подрібнення стеблових кормів, коренебульбоплодів.

 14. Термічна, біологічна та хімічна обробка кормів. Їх способи та режими.

 15. Дозатори кормів та їх типи.

 16. Основні напрями розвитку механізації і електрифікації кормоприготування.

 17. Основи нормованої годівлі сільськогосподарських тварин.

 18. Потреба тварин у поживних та мінеральних речовинах з врахуванням фізіологічного стану.

 19. Поняття про тип, рівень годівлі та структуру раціону, складання їх для різних видів тварин.

 20. Організація годівлі на крупних фермах і в умовах невеликих господарств з різною формою власності.

 21. Вибір місця та розміщення виробничих приміщень.

 22. Гігієнічні вимоги до будівельних матеріалів.

 23. Мікроклімат тваринницьких і птахівничих приміщень. Обладнання для створення оптимального мікроклімату.

 24. Класифікація вентиляційно-опалювальних систем та вимоги до них. Типи тепло генераторів і калориферів.

 25. Кондиціонери, повітроводи, підлоги з підігрівом. Режими роботи.

 26. Системи і схеми водопостачання тваринницьких ферм та пасовищ.

 27. Вивчення потреби ферми у воді. Вимоги до систем та пристроїв водопостачання.

 28. Класифікація засобів прибирання гною. Зоотехнічні та екологічні вимоги до засобів механізації і електрифікації прибирання, транспортування і утримання гною.

 29. Механізація і електрифікація ветеринарно-санітарних робіт: чищення і миття тварин, примусовий моціон, дезинфекція і дератизація.

 30. Біологічні та продуктивні особливості великої рогатої худоби.

 31. Вплив різних факторів на якість молока і продуктивність тварин.

 32. Технологія виробництва молока на промисловій основі, потоково-цехова система виробництва молока.

 33. Системи і способи утримання худоби.

 34. Способи доїння, зоотехнічні вимоги до них.

 35. Режими доїння. Типи доїльних апаратів та їх порівняльна характеристика. Класифікація доїльних установок, їх використання.

 36. Способи обліку молока. Перспективи розвитку машинного доїння.


МОДУЛЬ 2


 1. Обладнання для транспортування, приймання і зберігання молока. Порядок здавання та розрахунок за здану продукцію.

 2. Машини та апарати для первинної обробки молока. Зоотехнічні вимоги до засобів первинної обробки.

 3. Очищення молока, сутність і способи.

 4. Охолодження і пастеризація молока, способи і режими. Вимоги до обладнання.

 5. Машини та обладнання для малих ферм.

 6. Технологія виробництва яловичини в молочному та м’ясному скотарстві.

 7. Хімічний склад, якість м’яса та фактори впливу на м’ясну продуктивність.

 8. Реалізація худоби на м’ясопереробні підприємства, визначення її вгодованості, способи розрахунків.

 9. Технологічне обладнання ліній забою худоби, теплові і холодильні обробки продуктів забою.

 10. Біологічні особливості свиней.

 11. Породи свиней за напрямом продуктивності та їх використання.

 12. Утримання кнурів, холостих і лактуючих маток. Вибір обладнання.

 13. Вирощування поросят-сисунів. Обладнання для створення мікроклімату – ультрафіолетове та інфрачервоне опромінення тварин.

 14. Вирощування відлучених поросят і ремонтного молодняку.

 15. Відгодівля свиней у приватних та підсобних господарствах.

 16. Виробництво м’яса свинини в спеціалізованих господарствах.

 17. Енергозберігаючі технології виробництва свинини.

 18. Біологічні особливості овець і кіз.

 19. Класифікація порід за напрямком продуктивності.

 20. Технологія утримання овець. Основне обладнання та засоби механізації, їх використання.

 21. Фізико-механічні та технологічні властивості вовни.

 22. Відтворення стада та техніка розведення овець і кіз, їх статева і господарська зрілість. Строки використання маточного поголів’я.

 23. Організація проведення стрижки овець. Стригальні пункти, їх обладнання.

 24. Типи стригальних машинок. Поточні лінії стрижки овець, класування, пакування, маркування вовни, її облік, зберігання та транспортування.

 25. Способи купання овець. Стаціонарні та пересувні ванни, їх будова і робочий процес.

 26. Утримання овець і кіз в літній та зимовий період, установки для їх доїння.

 27. Біологічні особливості птиці.

 28. Перспективи розвитку птахівництва.

 29. Технологія виробництва курячих яєць, комплектування.

 30. Годівля і утримання батьківського стада.

 31. Інкубація яєць.

 32. Вирощування ремонтного молодняку.

 33. Утримання і годівля курей-несучок.

 34. Способи збирання яєць.

 35. Будова і робочий процес транспортерів столів-накопичувачів.

 36. Яйце сортувальні машини, їх будова.

 37. Технологія виробництва м’яса сільськогосподарської птиці.

 38. Забій птиці.

 39. Обладнання для забою і обробки птиці.6. Приклади тестових та контрольних завдань для контролю знань з дисципліни “Технологія виробництва продуктів тваринництва”.
Модуль 1 .

 1. Вкажіть країни світу з високими показниками молочної продуктивності:

а) країни “великої сімки”;

б) країни “великої сімки” + країни з ринковою економікою;

в) країни “великої сімки” + Саудівська Аравія, Корея, Нідерланди, Данія;

г) країни СНД;

д) країни що мають статус ринкової економіки;


 1. Із даного переліку вкажіть породи молочного напрямку:

а) чорно-ряба, симентальська, червона степова;

б) червона поліська, червоно-ряба молочна;

в) чорно-ряба, лебединська, пінцгау;

г) чорно-ряба, українська чорно-ряба, червона степова;

д) очищення від механічних домішок.


 1. Назвіть правильні показники для визначення сортності молока:

а) транспортні засоби;

б) товарно-транспортну накладну;

в) органолептичну оцінку та лабораторні показники;

г) вторинну обробку;

д) державні стандарти.


 1. Перерахуйте основні фактори для вторинної обробки молока:

а) органолептична оцінка;

б) хімічні і мікробіологічні показники;

в) вміст соматичних клітин;

г) очищення молока, вміст жиру, пастеризація;

д) охолодження, вміст жиру, пастеризація, стерилізація, розфасування.


 1. Вкажіть основні показники м’ясної продуктивності:

а) вік, порода, якість м’яса і сала;

б) жива маса, забійна маса, середньодобові прирости;

в) кількість жиру і результати хімічного аналізу;

г) забійна маса і вихід, жива маса, середньодобові прирости, якість м’яса;

д) вгодованість, порода, абсолютний приріст, жива маса.


 1. Із даного переліку вкажіть основні фактори росту:

а) продовження тривалості життя;

б) жива маса молодняку до статевого дозрівання;

в) збільшення розмірів організму і його маси;

г) абсолютний і відносний приріст щоденно;

д) початкова і кінцева жива маса.


 1. Із даного переліку вкажіть фактор розвитку:

а) сукупність кількісних і якісних змін, що відбувається в організмі;

б) збільшення величини органів в організмі;

в) збільшення об’єму і маси клітин;

г) періодичне зважування і взяття промірів;

д) основний критерій при складанні раціонів.


 1. Перерахуйте основні показники абсолютного приросту:

а) збільшення промірів за певний період;

б) певна жива маса при народженні;

в) відношення забійної маси до передзабійної;

г) ріст тварин в молодому віці;

д) періодичний обмір тварин на протязі його життя.


 1. Назвіть один із правильних визначень поняття “відбору”:

а) штучне осіменіння тварин;

б) метод поліпшення стад завдяки розмноженню бажаного типу;

в) метод вибракування тварин, завдяки їх низької продуктивності;

г) метод заміни старих і хворих тварин на молоде племінне стадо;

д) метод регуляції розвитку всього організму.


 1. Назвіть один із правильних визначень поняття “підбору”:

а) метод закріплення ознак бажаного типу;

б) добір тварин придатних до відтворення;

в) підбір подібного з подібним;

г) парування тварин не подібних між собою;

д) основний метод розведення в тваринництві.


 1. Із наведеного переліку назвіть види підбору:

а) методичний, власний;

б) несвідомий, генотипний;

в) технологічний, методичний;

г) подібний, стабілізуючий;

д) методичний, несвідомий.


 1. Вказати на правильне визначення “бонітування”:

а) основне правило підбору;

б) практичний прийом відбору;

в) парування тварин різних порід;

г) парування помісних тварин;

д) підбір тварин придатних до промислових умов.


 1. Перерахуйте складові, які вивчає морфологія:

а) основи всього тваринництва;

б) закономірності будови і форми організмів;

в) типи тканин;

г) системи органів;

д) біологічні основи розвитку організму.


 1. Перерахуйте складові, які вивчає фізіологія:

а) форму і будову організму;

б) процеси життєдіяльності організму;

в) обмін речовин та здатність до розмноження.

г) мінливість, спадковість, подразливість;

д) клітини організму та його структуру. 1. Вкажіть основні типи клітини:

а) поверхові, захисні, внутрішні, м’язові;

б) опорно-трофічні, м’язові, нервові, епітеліальні;

в) нервові, м’язові та скелетні;

г) функціональні, шкірні, епітеліальні;

д) м’язові, скелетні.


 1. Вкажіть основні типи органів:

а) видільні, трубчасті, м’язеві;

б) паренхіматозні, трубчасті;

в) ниркові, печінкові, кишкові, судинні;

г) обмінні, асиміляційні, видільні;

д) травні, видільні.


 1. Визначити основні органи, що входять до системи органів руху:

а) шкіра, скелет, м’язи;

б) кістки, м’язи;

в) органи дихання, травлення, кровообіг;

г) центральна нервова система та скелет;

д) органи внутрішньої секреції, м’язи.

Модуль 2 .
1.Вказати породи свиней м’ясного напрямку:

а) велика біла, велика чорна, північнокавказька;

б) гемпшир, дюрок, українська м’ясна, естонська беконна;

в) миргородська, седлбек, українсько степова ряба;

г) пєтрен, уессекс-седлбек, велика біла, українсько степова біла;

д) ландрас, йоркшир, гемпшир, дюрок.
 1. Перерахувати періоди фізіологічного стану у свиноматок:

а) основний, холостий, багатоплідний;

б) підсисний, скороспілий, поросний;

в) перехідний, перевіряємий, холостий;

г) разовий, простий, основний;

д) поросний, холостий, підсисний.


 1. Із переліку даних назвати типи годівлі у свинарстві:

а) концентратний, картопляний, трав’яний;

б) коренеплідний, соковитий, сухий;

в) вологий, концентратно-картопляний, сухий;

г) концентратно-коренеплодний, силосний;

д) концентратний, концентратно-картопляний, концентратно-коренеплодний.


 1. Вказати на основні критерії оцінювання продуктивності кнурів-плідників:

а) жива маса, порода вік;

б) багатоплідність, маса потомства;

в) довжина тулуба, кількість еякуляту;

г) режим використання, період року;

д) витрата кормів на 1 кг приросту.


 1. Вказати максимальний термін використання основних свиноматок в стаді (років):

а) 2-3;

б) 4-6;


в) 8-10;

г) 10-12;

д) більше 12.


 1. Із даного переліку виділити агрегати, що застосовують для подрібнення зернових кормів на невеликих свинофермах:

а) АМК-2, КЛИ-4;

б) СБ-1,5; АК-1,2;

в) ДКУ–1; ДКУ – 2; КС-16;

г) КСА-0,8; КЕС-1,7; КУФ –ІМ;

д) ККН-1М; АМК-2; АК-1,2.


 1. Визначити основні установки для поступання води:

а) БУ–5-30; ТСН-160-А; ТСН-3;

б) КУФ-ІМ; К-С-16;

в) ПУ-0,5; ПГ-0,5Д; ТСН-4,5;

г) КН.-3; ЗПК-4;

д) БУ-7-65; БУ-10-30-А; БУ-10-80.


 1. Із даного переліку встановити автонапувалки для поросят:

а) ПСС-1; ПБП-1; ПШ-0,4;

б) ТСН-3,0Б; ПУ-0,5; ПГ-0,5Д;

в) ЗПК-4; КН-3; КЕС-0,8;

г) ДКУ-1; ДКУ-2; ВК-1;

д) ПБС –1; ПСС-1; КСП-108.


 1. Вказати норму навантаження свиноматок на одного кнура при природному паруванні (голів):

а) 10-20;

б) 20-40;

в) 50-70;

г) 70-80;

д) 80-100.


 1. Визначити кількість молока за 60 днів лактації від однієї свиноматки (кг):

а) 100-130;

б) 150-200;

в) 200-250;

г) 280-300;

д) 320-350.
11.Вказати на існуючи види відгодівлі свиней:

а) основний, м’ясний, беконний;

б) проміжний, сальний;

в) рослинний, тваринний;

г) підготовчий, основний, заключний;

д) м’ясний, сальний, беконний.


12. Вказати на тонину вовни у тонкорунних порід овець (мкм):

а) 5-25;


б) 25-40;

в) 45-65;

г) 65-80;

д) більше 80.


13. Вказати на тривалість кітності у вівцематок (днів)

а) 100;


б) 130;

в) 150;


г) 170;

д) 200.
14. Назвати агрегати для стрижки овець:

а) КТУ-3; РММ-5;

б) ГАО-4; ВУО-3;

в) КТО-48; ЭСА-12Г;

г) ДУК-2;

д) ОКВ-2.
15. Визначити кількість пуху у грубововних порід овець (%):

а) 10-20;

б) 20-30;

в) 30-50;

г) 50-70;

д) більше 70.


16. Вказати основну мету, задля якої розводять кіз:

а) для отримання м’яса;

б) молока;

в) шкіри;

г) пуху;

д) вовни (мохеру).


17. З даного переліку визначити жеребність кобил (місяців):

а) 8;


б) 9;

в) 10;


г) 11;

д) 12.


18. Назвати вірний термін використання коней у народному господарстві (років):

а) 8-10;


б) 10-14;

в) 15-17;

г) 18-20;

д) 21-25.


19.Вказати період використання молодняку коней для відтворення (років):

а) 1-1,5;

б) 1,5-2,5;

в) 3-3,5;

г) 4-5;

д) 5 і більше.
7. Форми контролю знань

Контроль знань студентів з дисципліни, в т. ч. по самостійній роботі здійснюється шляхом усного опитування, тестування, перевірки реферату та у формі співбесіди (колоквіум) під час захисту модуля (табл. 3)


3. Структурно-модульна схема дисципліниМодуль

К-сть годин*

Форма контролю

К-сть заходів

Оцінка

Сума балів

ЛЗ

ЛПЗ

СРС

max

min

max

min

1

7

8

9

Перевірка ЛЗ

4

2,5

1,5

10

6,0

Перевірка ЛПЗ

4

2,5

1,5

10

6,0

СРС (реферат)

1

6

4

6

4

Тестування

1

9

5

9

5

Колоквіум

ахист модуля)

1

15

9

15

9
Всього
50

30

2

7

8

9

Перевірка ЛЗ,

4

2,5

1,5

10

6,0

Перевірка ЛПЗ

4

2,5

1,5

10

6,0

СРС

1

6

4

6

4

Тестування

1

9

5

9

5

Колоквіум

ахист модуля)

1

15

9

15

9
Всього
50

30
14

16

18

ВСЬОГО
100

60

За результатами поточного і підсумкового контролю успішності студента з дисципліни підраховується загальна сума балів і відповідно до неї виставляється оцінка в ЕСТS та залік (табл. 4).


4. Шкала оцінювання знань студентів
Сума балів за всі форми навчальної діяльності

Оцінка в ECTS

Оцінка за національною шкалою

екзамен

залік

90-100

А

відмінно (“5”)

зараховано

82-89

В

дуже добре (“4”)

74-81

С

добре (“4”)

64-73

D

задовільно (“3”)

60-63

E

достатньо (“3”)

35-59

FX

незадовільно (“2”) із можливістю повторного складання

не зараховано

1-34

F

незадовільно (“2”) із обов’язковим повторним курсом навчання

Студентам, які виконали всі види робіт і набрали не менше 60 балів в заліково-екзаменаційну відомість виставляється “зараховано”. Студенти, які виконали всі види робіт, але набрали від 35 до 59 балів, можуть отримати залік в період сесії на загальних підставах шляхом контрольного опитування та тестування.


Студентам, які не виконали навчальний план з дисципліни при відсутності поважних причин і набрали менше 35 балів, в заліково-екзаменаційну відомість проставляється “не зараховано”. Перездача заліку проводиться за направленням деканату і з відпрацюванням пропущених занять та захистом модулів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. Бусенко О.Т. та ін. Технологія виробництва продукції тваринництва: Підручник. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 432с.

 2. Жадан А.М. Тваринництво. – К.: Урожай, 1982. – 256с.

 3. Кулик М.Ф., Засуха Т.В., Юрченко В.К. та ін. Основи технології виробництва продукції тваринництва: Практичний посібник – К.: Видавництво “Сільгоспосвіта”, 1994. – 432с.

 4. Лановська М.Г. та ін. Тваринництво: Підручник – К.: Вища школа, 1993. – 335с.

 5. Бусенко О.Т., Столюк В.Д., Штемпель М.В., Ніздрін М.Т. Технологія виробництва продукції тваринництва: Підручник. – Київ: Аграрна освіта, 2001. – 432с.

 6. Курочкин А.А., Зимняков В.М., Чагин Б.А и др. Машины и аппараты для переработки молока и мяса. – Пенза, 1999. – 454с.

 7. Лановська М.Г., Черненко Р.М., Шатковська Г.Г. Тваринництво. – К.: Вища школа, 1993. – 335с.

 8. Мурусидзе Д.Н., Левин А.Б. Технология производства продукции животноводства. – М.: Агропромиздат, 1992. – 222с.

 9. Нагаєвич В.М., Плахотник О.О., Тендітник В.С. Практикум з технології виробництва, зберігання, переробки і стандартизації продуктів тваринництва. – К.: Агропромвидав України, 1997.


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ПАНЬКО


Валентина Василівна

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА


Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 7.091902 “Механізація сільського господарства” із спеціалізацією

“Механізація тваринництва”

Зав. видавничим відділом О.Романов

Редактор_____________


Підписано до друку ____, Формат А5 (148,5 х 210 мм)

Тираж ____пр. Зам. № ____.Ум.друк. аркушів ____,

Віддруковано в обчислювальному центрі Вінницького державного аграрного університету.21008, м. Вінниця, вул. Сонячна 3
Смотрите также:
Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 091902 "Механізація сільського господарства" із спеціалізацією
287.51kb.
1 стр.
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу «Соціальна екологія»
231.38kb.
1 стр.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Харків, 2010. 31 с. Методичні вказівки розроблено до програми курсу «Географія світового господарства»
864.08kb.
5 стр.
Методичні вказівки до курсового проекту Розрахунок економічних показників
643.43kb.
3 стр.
Методичні вказівки до підготовки контрольної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності «Міжнародна інформація»
830.74kb.
6 стр.
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік у банках"
671.67kb.
4 стр.
Електротехніка та мікропроцесорна техніка
24.14kb.
1 стр.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів економічних спеціальностей
277.62kb.
1 стр.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Надійність і діагностика електрообладнання освітлювальних систем»
14.28kb.
1 стр.
Методичні вказівки І завдання до виконання курсового проекту для студентів базового напряму 0
461.38kb.
1 стр.
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи зі спеціальності 050107 «Економіка підприємства»
549.59kb.
4 стр.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інженерна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
491.81kb.
3 стр.