Главная страница 1

Затверджено рішенням виконкому міської ради

від 19.12.2007 р. № 503

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо навчання населення міста Ясинувата захисту і діям

у надзвичайних ситуаціях на 2008 рік
Для забезпечення виконання вимог Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 874 “Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту”, наказу МНС України від 23.04.2001 № 97 “Про затвердження порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 06.06.2001 за № 481/5672 та Директиви голови облдержадміністрації від ___ 01. 2008 № 1-НЦЗ “Про основні завдання цивільного захисту (цивільної оборони) області у 2008 році” та з метою підвищення рівня та якості навчання, підготовки всіх груп населення, в тому числі і незайнятого у сфері виробництва та обслуговування, вмінню діяти в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
ПРОПОНУЮ:
1. Основними завданнями щодо навчання та підготовки населення міста до захисту і діям у надзвичайних ситуаціях на 2008 рік вважати:
навчання керівного складу та органів управління єдиної системи цивільного захисту, підготовка сил та засобів, а також населення до дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, особового періоду воєнного часу і надзвичайного стану на підставі законодавства України у вказаній сфері;

підготовку керівного складу і органів управління цивільного захисту усіх рівнів, персоналу підприємств, установ, організацій здійснювати у ході навчань, тренувань і занять з охопленням тематики з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими терористичними проявами (з обов’язковим відображенням в організаційних і плануючих документах начальників цивільного захисту відповідних ланок);упровадити в практику комплектування існуючих в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, штатних посад, на які поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, тільки особам, які отримали відповідну спеціальну освіту у вказаній сфері;

забезпечити принцип обов'язковості навчання у сфері цивільного захисту усіх категорій керівників, посадових осіб і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, визначити обсяг державного замовлення і до 1 жовтня 2007 року надати замовлення на комплектування курсів цивільної оборони області слухачами та організувати контроль за його виконанням;

організувати навчання населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій безпосередньо через мережу учбово-консультаційного пункту міста.
2. Навчання у сфері цивільного захисту і підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях організується та здійснюється за відповідними групами:

- в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту та мережі курсів Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Донецької області;

- у галузевих закладах післядипломної освіти;

- за місцем навчання, роботи та проживання.


2.1. Підготовка осіб керівного і командно-начальницького складу цивільної оборони, посадових осіб виконкому міської ради, відділу оборонної, мобілізаційної роботи та з питань надзвичайних ситуацій і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, місцевого та об’єктового рівнів проводиться на курсах Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Донецької області, а також під час проведення учбово-методичних зборів, навчань та тренувань за планам реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації аварій (катастроф).

Основну увагу зосередити на вивченні законодавства, нормативно-правових, організаційно-розпорядчих, плануючих документів з організації і проведення заходів цивільного захисту, на удосконаленні практичних навичок у виконанні функціональних обов’язків у межах повноважень щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, організації і проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і управління заходами та діями по захисту населення, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

Підвищити можливості з організації управлінської діяльності керівників всіх рівнів по питанням обов’язкового обліку результатів функціонального навчання при призначенні на посаду, переміщення по службі та атестації посадових осіб, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту.

Підготовка за місцем роботи здійснюється під час установчих учбово-методичних зборів у складі навчальних груп згідно з планами. Збори керівного складу цивільної оборони по підведенню підсумків за минулий рік і постановкою завдань на наступний рік проводяться щорічно тривалістю один день за планами і під керівництвом відповідних начальників цивільної оборони, служб цивільної оборони, евакуаційних органів і органів по ліквідації надзвичайних ситуацій усіх рівнів. Тематика занять, що відпрацьовується під час зборів, визначається відповідним керівником зборів, виходячи із специфіки виробництва, екологічної та техногенної обстановки у регіоні, досвіду роботи за минулий рік і завдань на наступний рік та затвердження (узгодження) з начальником відповідного територіального органу управління з питань цивільної оборони.


2.1.1. З метою економії фінансових ресурсів, при можливості підготовку осіб керівного складу цивільної оборони, інших управлінських кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, забезпечити на місцях з виплатою командировочних витрат викладачам та майстрам виробничного навчання курсів за рахунок місцевих бюджетів, згідно діючого законодавства України.
2.2. Пріоритетними напрямами в освітній галузі з підготовки учасників навчально-виховного процесу до дій у надзвичайних ситуаціях вважати:
2.2.1. У вищій освіті – реалізацію вимог Положення про функціональну систему “Освіта і наука” Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру щодо підготовки студентів по спецкурсах “Цивільна оборона” і “Безпека життєдіяльності”, як майбутніх організаторів цивільної оборони, безпеки життєдіяльності людини, охорони здоров`я та життя дитини; створення і організація діяльності базових кафедр і предметних (циклових) комісій з питань цивільного захисту і безпеки життєдіяльності за відповідними напрямами і спеціальностями, необхідних умов для здобуття педагогічними і науково-педагогічними кадрами, які викладають нормативні дисципліни “Цивільна оборона” і “Безпека життєдіяльності”, додаткової спеціальної підготовки у сфері цивільного захисту.

Для закріплення знань і навичок, які студенти отримали на заняттях, включати до дипломних проектів і курсових робіт питання (розділи) цивільного захисту і безпеки життєдіяльності.


2.2.2. У професійно-технічних та загальноосвітніх середніх навчальних закладах підготовку здійснювати за програмою “Допризовна підготовка” і ”Основи безпеки життєдіяльності”, приділивши особливу увагу вивченню основ Цивільної оборони України згідно зі схваленою Указом Президента України від 25.10.2002р. № 948/2002 “Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді”.

Практичне закріплення знань, отриманих у ході вивчення дисциплін “Цивільна оборона”, “Безпека життєдіяльності”, здійснювати у ході щорічного проведення “Дня цивільної оборони”, який проводиться одночасно з об’єктовим тренуванням, а також 3-5 денні польові заняття (у кінці проходження допризовної підготовки).


2.2.3. У дошкільній освіті – збільшення кількості дітей, охоплених комплексом заходів з опрацюванням мінімально достатнього та необхідного рівня знань і умінь з питань особистої безпеки та стереотипів поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, створення належних умов з цивільного захисту дітей і персоналу дошкільних навчальних закладів.

З метою вироблення у дітей практичних навичок, вироблення звичок, можливостей реалізувати отримані знання на практиці у дитячих дошкільних установах щорічно проводити “Тиждень безпеки дитини” та об`єктове тренування (методичні рекомендації щодо організації проведення від 12.05.2000. газета “Рятувальник” № 19 (133).
2.2.4. Навчання працівників органів управління освітою і наукою, навчальних закладів, підприємств, установ і організацій здійснюється за Типовою програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 17.01.2002 за № 28.
2.3. Підготовка працівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, які входять до складу невоєнізованих формувань цивільної оборони та об`єктових аварійно-рятувальних служб, здійснюється шляхом:
проведення занять з особовим складом формувань та аварійно-рятувальних служб у навчальних групах за місцем праці за спеціальною тематикою;

участі у навчаннях і тренуваннях за планами реагування і планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф).


2.3.1. Заняття у навчальних групах проводяться відповідно до тематики спеціальної підготовки невоєнізованих формувань цивільної оборони і аварійно-рятувальних служб (додаток 1) під керівництвом керівника групи (командирами формувань, головних спеціалістів об`єктів). Загальний обсяг навчання - 15 годин, з них загальна підготовка - не менше 9 годин, спеціальна – не більше 6 годин. Вибір тем спеціальної підготовки визначає начальник цивільної оборони об`єкту, виходячи із завдань за призначенням формування та специфіки виробництва.
2.3.2. На підприємствах, установах і організаціях із шкідливими та небезпечними умовами праці та підвищеним ризиком виникнення аварій підготовка здійснюється у складі аварійно-рятувальних служб згідно з тематикою загальної і спеціальної підготовки. Зміст спеціальної тематики розробляють об`єкти підвищеної небезпеки з урахуванням конкретних виробничих умов, відповідно до чинних нормативно-правових актів у сфері охорони праці, цивільного захисту населення і затверджується керівником об`єкта за погодженням з керівником територіального органу управління цивільної оборони.
2.3.3. Підготовку особового складу формувань направити на практичне відпрацювання заходів, передбачених планами підготовки до дій за призначенням, зосереджуючи увагу на виконанні раптово виникаючих завдань (з урахуванням практичного досвіду) при ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.
2.4. Підготовка працівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, які не увійшли до складу невоєнізованих формувань цивільної оборони та об`єктових аварійно-рятувальних служб, здійснюється шляхом:

вивчення працівниками основних способів захисту і дій у надзвичайних ситуаціях за спеціальною тематикою підготовки населення у навчальних групах;під час первинних (при прийомі на роботу), повторних і цільових інструктажів з питань охорони праці згідно з Типовим положенням про навчання з питань охорони праці, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.02.99 за № 27 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.04.2000 за № 248/3541.

участі у навчаннях та тренуваннях за планами реагування та планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф).


2.4.1. Заняття у навчальних групах (створюваних по структурних підрозділах) проводяться згідно з тематикою загальної підготовки працівників підприємств, установ і організацій, які не увійшли до складу формувань (додаток 2) під керівництвом керівників груп (з числа інженерно-технічного персоналу та інших підготовлених осіб). Загальний обсяг – 12 годин. Вибір тем занять визначає керівник навчальної групи з урахуванням категорії тих, яких навчають, змісту об’єктового плану реагування на надзвичайні ситуації за планом ліквідації аварії (катастрофи).
2.4.2. Підготовку працівників направити на формування у слухачів належного обсягу знань із захисту життя та здоров`я в екстремальних і надзвичайних ситуаціях, надання само – та взаємодопомоги, виконання комплексу заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на виробництві, виходячи з функціонального розподілу обов`язків та вивченню основних способів дій, з урахуванням ступеню відповідальності кожного працівника за планами реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації аварій (катастроф), виходячи зі специфіки виробничого процесу підприємств, установ та організацій.
2.4.3. Підвищення рівня знань та практичних навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється на практичних заняттях у ході проведення комплексних об`єктових навчань і тренувань.
3. Просвітницько-інформаційна робота та пропаганда знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях.

Цю роботу спрямувати на підготовку населення до дій при виникненні надзвичайних ситуацій, зокрема, у зимовий період, а також в умовах можливого ускладнення паводкової обстановки і підтоплення, дотримання правил поведінки на воді під час літнього купального сезону, виконання правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, при виникненні епідемій, епізоотій, отруєнь та інфекційних захворювань.
3.1. Просвітницько-інформаційна робота з населенням, не зайнятим у сфері виробництва та обслуговування з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях, здійснюється за місцем проживання, у мережі учбово-консультаційних пунктів місцевих органів самоврядування за рекомендованою тематикою (додаток № 3), а також шляхом самостійного вивчення посібників, пам’яток, іншого друкованого навчально-інформаційного матеріалу, перегляду і прослуховування спеціального циклу теле – радіопередач.
Учбово-консультаційні пункти створюються при житлово-експлуатаційних органах і сільських радах, вони повинні мати інформацію про потенційну небезпеку, яка характерна для місць проживання населення, і методах реагування на неї, рекомендації щодо дій населення при загрозі та виникненні можливих надзвичайних ситуацій, використанню засобів захисту та надання першої медичної допомоги (само – та взаємодопомоги) постраждалим. Через учбово-консультаційні пункти і локальні системи оповіщення керівники потенційно небезпечних підприємств і об`єктів дають постійну та оперативну інформацію населенню, яке проживає у зонах можливого ураження, про стан їх захисту, методи і способи забезпечення безпеки при аваріях (катастрофах).
3.2. Пропаганда знань з цивільної оборони серед населення і розвиток його громадської поінформованості про особисту та колективну безпеку організується начальниками цивільної оборони усіх рівнів при сприянні профсоюзних, громадських організацій, товариств, засобів масової інформації через проведення представницьких заходів (День рятувальника – пожежного, змагань, оглядів-конкурсів та інш.), розповсюдження друкованих матеріалів, створення відео – і електронної програмної продукції.

На підприємствах, в установах, організаціях і в навчальних закладах для надання допомоги персоналу об`єктів в отриманні відомостей про конкретні дії у надзвичайних ситуаціях, місцеві умови і особливості виробничої діяльності обладнати інформаційно-довідкові куточки.


4. Основними формами підготовки і перевірки рівня навчання усіх категорій населення з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, вважати комплексні об`єктові навчання та тренування, штабні об’єктові тренування та тактико-спеціальні навчання.
4.1. Комплексні об`єктові навчання проводяться один раз на три роки тривалістю до двох днів згідно з Рекомендаціями щодо організації та проведення комплексних об`єктових навчань з цивільної оборони на об`єктах господарської діяльності (наказ МНС України від 14.10.98 № 317). Керівником навчання є начальник цивільної оборони об`єкта.

Комплексне об`єктове тренування проводяться один раз на три роки тривалістю до 8 годин згідно з Рекомендаціями по підготовці і проведенню об`єктових тренувань (лист МНС України від 22.04.98 № 01-1979/12). Керівником тренування є начальник цивільної оборони об`єкта.

У ході комплексних об`єктових навчань (тренувань) основну увагу приділити досягненню злагодженості у роботі керівного складу об`єктів, персоналу штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій, командно-начальницького складу формувань цивільної оборони, робітників та службовців при виконанні заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

При проведенні навчань і тренувань на об`єктах господарської діяльності обов`язково залучати до виконання заходів по запобіганню та реагуванню на надзвичайні ситуації членів комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міст, комісій з надзвичайних ситуацій об`єктів, посадових осіб служб цивільної оборони.


4.2. Тактико-спеціальні навчання з невоєнізованими формуваннями цивільної оборони проводяться один раз на три роки тривалістю 4-8 годин під час проведення комплексних об`єктових навчань (тренувань). Керівником тактико-спеціальних навчань є відповідний начальник штабу, служби цивільної оборони або командир цього формування.
4.3. Штабні тренування органів управління об`єктового рівня проводяться з персоналом підприємств, установ і організацій, який за планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф) входить до складу штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій і очолюють об`єктові невоєнізовані формування і аварійно-рятувальні служби. Тренування, крім року, коли на об`єктах проводяться комплексні об`єктові навчання (тренування), проводяться щорічно. Керівника тренування призначає керівник об`єкта господарської діяльності з числа одного із своїх заступників згідно з затвердженим розподілом обов’язків.

У ході тренувань удосконалюється підготовка особового складу штабу за посадами, які вони займають, і відпрацьовують питання злагодженості штабів в цілому по забезпеченню стійкого ефективного управління діями у надзвичайних ситуаціях.

Залежно від мети тренування та його масштабів для відпрацювання взаємодії за планами реагування на надзвичайні ситуації районної державної адміністрації, виконавчого органу міської ради, за рішенням відповідного уповноваженого керівника з ліквідації певного виду надзвичайної ситуації, до штабного тренування залучають оперативні групи міських, районних служб цивільної оборони, евакуаційні органи та керівний склад комунальних і громадських аварійно-рятувальних служб, які обслуговують об’єкт.
5. З метою організації підготовки населення різних по віку, соціальних і професійних груп, освітньо-кваліфікаційних рівнів до дій при виникненні надзвичайних ситуацій, сприяння подальшому формуванню масової культури безпеки і готовності до дій у надзвичайних ситуаціях:
5.1. Начальнику цивільної оборони міста:
5.1.1. У своїй діяльності керуватися завданнями визначеними Директивою Начальника цивільного захисту - голови облдержадміністрації від ___ 01. 2008 № 1-НЦЗ і додатково:

щорічно визначати обсяг державного замовлення і до 01 жовтня 2008 р. надавати замовлення на комплектування курсів цивільного захисту області слухачами та організувати контроль за його виконанням;

до початку навчального року видати організаційно-методичні вказівки по навчанню населення захисту та діям у надзвичайних ситуаціях на наступний рік;спланувати і провести учбово-методичні збори з посадовими особами цивільного захисту, на яких провести підбиття підсумків роботи за минулий рік, визначити завдання на наступний рік;

всебічно сприяти створенню учбової матеріально-технічної і тренувальної бази на об`єктах господарської діяльності незалежно від форм власності з повною (частковою) їх участю у проведенні виїзної моделі навчання курсами цивільного захисту області.
5.2. Управлінням відділам виконкому міської ради, які входять до міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, до початку навчального року на підставі організаційно-методичних вказівок свого Центрального органу виконавчої влади і обласної держадміністрації видати накази (плани), в яких визначити порядок підготовки керівного складу, органів управління, сил реагування і працюючого персоналу в управлінні і підвідомчих підприємствах, в установах і організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій і організувати контроль за їх виконанням.
5.3. Відділу оборонної, мобілізаційної роботи та з питань надзвичайних ситуацій:

забезпечити підготовку проектів рішень, розпоряджень, інших організаційно-розпорядчих матеріалів з підготовки керівних кадрів і фахівців, органів управління, сил реагування і населення діям у надзвичайних ситуаціях;

забезпечити проведення щорічних регіональних оглядів-конкурсів серед підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності на кращу учбово-матеріальну базу з цивільної оборони, а також на кращий учбово-консультаційний пункт.
5.4. Управлінню освіти міськвиконкому :

забезпечити дієвий контроль за роботою навчальних закладів, якістю навчання з нормативних дисциплін “Цивільна оборона” та “Безпека життєдіяльності”, а також запровадження ними при цьому новітніх навчальних технологій та застосування вимог нових законодавчих і нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту;

продовжити роботу з удосконалення системи позашкільної роботи, зокрема в рамках руху Дружин юних рятувальників започаткувати щорічне проведення Всеукраїнського фестивалю дружин юних рятувальників, а також змагань у межах Всеукраїнського дитячого руху “Школа безпеки”;

провести у дошкільних, загальноосвітніх і навчально-виховних закладах батьківські збори, конкурси, вікторини, зустрічі з працівниками системи МНС з метою навчання дітей основам безпечної життєдіяльності, а також Тижня знань Правил з питань безпеки життєдіяльності;

налагодити випуск підручників та методичних посібників (за погодженням із МНС) з питань безпеки життєдіяльності відповідно до програм навчання учнів загальноосвітніх шкіл та студентів вищих навчальних закладів І-IV ступенів акредитації;

забезпечити запровадження нових напрямів та спеціальностей у сфері цивільного захисту, за якими здійснюватиметься підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. № 507);

забезпечити впровадження в освітянський процес змістової частини галузевих стандартів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра щодо освіти з безпеки життєдіяльності;

забезпечити підвищення кваліфікації викладачів дисципліни “Безпека життєдіяльності” відповідно до спільного наказу МНС і МОН від 01.09.2003 № 314/586 “Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.09.2003 за № 824/8145;

провести Тиждень безпеки дитини з метою поліпшення організаційної, практичної і навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки, захисту життя та норм поведінки у надзвичайних ситуаціях у дошкільних закладах ;вивчення учнями професійно-технічних та середніх закладів освіти питань основ безпеки життєдіяльності та цивільної оборони завершити підготовкою та проведенням Дня цивільної оборони та комплексного об’єктового тренування.

6. Підсумкові доповіді про стан підготовки керівного складу, невоєнізованих формувань цивільної оборони, населення до дій у надзвичайних ситуаціях подавати щоквартально (до 5 числа наступного місяця за звітним періодом) відповідно Табелю термінових і строкових донесень (форма № 12/ДНП).
Начальник цивільного захисту – міський голова
Є.В.Іщенко-Гіллер


Начальник районного відділу Головного управління МНС України в Донецькій області

Начальник відділу оборонної, мобілізаційної роботи та з питань надзвичайних ситуацій виконкому міської ради

О.А.Чепурко

В.Я.Санжаревський
Смотрите также:
Методичні вказівки щодо навчання населення міста Ясинувата захисту І діям
160.56kb.
1 стр.
Методичні вказівки щодо підбору матеріалу, написання та захисту контрольних робіт
638.94kb.
6 стр.
Методичні вказівки до розв’язування загальні положення
474.27kb.
3 стр.
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання у 2011-2012 н р
31.71kb.
1 стр.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інженерна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
491.81kb.
3 стр.
Методичні вказівки до практичних занять для студентів 1 2 курсів денної форми навчання за фахом 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
398.62kb.
3 стр.
Методичні вказівки до вивчення з курсу "Логіка" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання
223.69kb.
1 стр.
Методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання
392.98kb.
3 стр.
Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час
1689.78kb.
22 стр.
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік у банках"
671.67kb.
4 стр.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
302.95kb.
1 стр.
Методичні рекомендації вчителям предмета „Захист Вітчизни закладів освіти міста: посилити профорієнтаційну роботу щодо пропаганди серед учнів військових професій, вступу випускників у навчальні заклади військового спрямування
12.15kb.
1 стр.