Главная страница 1
Головне управління

праці та соціального захисту населення

обласної державної адміністрації
Основними завданнями управління є:
- забезпечення на території області реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості, трудової міграції, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, в тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також ведення обліку осіб, що мають право на пільги за соціальною ознакою;

- забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення;

- координування заходів щодо реалізації державної політики зайнятості на відповідній території, сприяння повній, продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття, ефективному використанню робочої сили та підвищенню її якості;

- забезпечення регулювання регіонального ринку праці шляхом розроблення та реалізації обласних програм зайнятості населення, здійснення інших заходів щодо поліпшення ситуації на цьому ринку;

- сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій; організаційно-методичне забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів виконавчих органів рад;

- удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками, іншими об’єднаннями громадян та організаціями роботодавців.


Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1) проводить моніторинг у сфері праці, зайнятості, трудової міграції, загальнообов’язкового державного соціального страхування, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, а також регіонального прожиткового мінімуму; аналізує та прогнозує соціально-трудові відносини в області;

2) організовує на засадах соціального партнерства проведення переговорів і укладення угоди між місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями роботодавців та профспілок, іншими уповноваженими представниками працівників;

3) аналізує стан укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, надає сторонам переговорного процесу організаційно-методичну допомогу; забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів);

4) подає пропозиції до програм соціально-економічного та культурного розвитку області та бере участь у їх реалізації, координує діяльність структурних підрозділів обласної державної адміністрації, пов’язану з розробленням та виконанням обласної програми зайнятості, бере участь у розробленні інших цільових (комплексних) програм з питань, що належать до його компетенції;

5) бере участь у розроблені та здійсненні заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;

6) вивчає стан використання робочої сили, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти; здійснює організаційно-консультаційне та інформаційне забезпечення професійного навчання кадрів на виробництві; бере участь у розробленні пропозицій щодо створення робочих місць, доцільності створення і розміщення нових підприємств, створення спеціальних (вільних) економічних зон;

7) вивчає стан трудової міграції в області, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків, бере участь у проведенні перевірок додержання ліцензійних умов проживання господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордон;

8) бере участь в установленому порядку в розробленні мобілізаційних заходів та бронюванні військовозобов’язаних у період мобілізації та на воєнний час;

9) забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;

10) забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, проведення державної експертизи умов праці на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та виробництвах фізичних осіб-підприємців, здійснення державного контролю за правильністю призначення та наданням працівникам пільг і компенсацій за роботу з шкідливими та важкими умовами праці;

11) вивчає стан додержання законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, подає пропозиції щодо вдосконалення такого законодавства та підвищення ефективності діяльності фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

12) здійснює державний контроль за своєчасною виплатою заробітної плати працівникам, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, додержанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами-підприємцями законодавства з питань зайнятості та соціального захисту населення;

13) координує і контролює роботу підрозділів, що здійснюють нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; надає практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу; сприяє веденню персоніфікованого обліку в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, розвитку недержавних систем пенсійного забезпечення, впровадженню та розвитку багаторівневої пенсійної системи;

14) проводить роботу з надання державної соціальної допомоги і підтримки малозабезпеченим громадян, у тому числі інвалідів; здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів соціального захисту населення; координує і контролює роботу підрозділів з нарахування і виплати допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат;

15) забезпечує створення банку даних інвалідів; сприяє інтеграції інвалідів у суспільство, безперешкодному їх доступу до об’єктів соціальної інфраструктури;

16) сприяє розвитку центрів професійної реабілітації інвалідів та соціальної реабілітації дітей-інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах; опрацьовує і аналізує документи про видатки на функціонування реабілітаційних установ, підпорядкованих органам праці та соціального захисту населення, направляє інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення;

17) організовує роботу із забезпечення інвалідів транспортними засобами, протезно-ортопедичними виробами, іншими засобами технічної реабілітації, спеціальними засобами пересування і самообслуговування, а також матеріального та соціально-побутового обслуговування; організовує, координує та здійснює контроль за забезпеченням інвалідів, ветеранів війни та праці санаторно-курортним лікуванням;

18) вивчає стан матеріально-побутового забезпечення та потреби соціально незахищених громадян, у тому числі інвалідів, вживає заходів для створення соціальних служб з надання послуг цим громадянам, забезпечує організацію роботи із створення в області мережі установ і закладів з надання соціальних послуг;

19) забезпечує створення бази даних одиноких громадян, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг, проводить роботу, пов’язану з розвитком, зміцненням мережі інтернатних установ, територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, координує та контролює їх діяльність; сприяє розвиткові в інтернатних установах та стаціонарних відділеннях територіальних центрів підсобного господарства і виробництва для задоволення потреб цих установ; координує та контролює у межах своєї компетенції діяльність суб’єктів, що надають соціальні послуги;

20) бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту та соціального обслуговування населення;

21) подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування під час формування проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб’єктів, що надають соціальні послуги;

22) організовує контроль в межах своєї компетенції за наданням установлених пільг інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, дітям-сиротам, одиноким матерям, сім’ям загиблих військовослужбовців, багатодітним сім’ям та іншим категоріям громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань, розробляє та подає відповідні пропозиції;

23) організовує та координує роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та здійсненням заходів щодо їх соціального захисту і оздоровлення; розробляє основні напрями роботи, коротко- і довгострокові прогнози, проекти цільових програм забезпечення соціального захисту зазначених осіб і подає пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з цих питань;

24) організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

25) організовує, координує та контролює надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

26) організовує, координує та контролює здійснення відповідно до законодавства грошових компенсацій інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а також вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

27) організовує роботу обласної комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни;

28) сприяє благодійним, релігійним, громадським організаціям, окремим громадянам у наданні допомоги та соціальних послуг соціально незахищеним громадянам;

29) у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям з дітьми;

30) бере участь у підготовці пропозицій щодо укладення (розірвання) і визначення умов контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, а також щодо погодження призначення на посаду і звільнення з посади керівників підприємств, установ та організацій що належать до сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України;

31) спрямовує і контролює роботу управлінь праці та соціального захисту населення районних державних адміністрацій, Тернопільської міської ради; вивчає, узагальнює і поширює досвід та впроваджує прогресивні методи в їх роботу; надає практичну та організаційно-методичну допомогу відповідним структурним підрозділам виконавчих органів рад;

32) проводить роботу з підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки працівників управління, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації; координує підготовку соціальних працівників для відповідних територій;

33) забезпечує своєчасний розгляд звернень громадян та їх об’єднань, вживає заходів до усунення причин виникнення скарг; проводить прийом громадян;

34) організовує через засоби масової інформації роз’яснення нормативно-правових актів про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист, соціальні послуги та соціальне обслуговування населення;

35) утворює підрозділи комп’ютерної обробки інформації, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі єдиної інформаційної системи Міністерства праці та соціальної політики України;

36) виконує функції управління майном, що належить йому на праві оперативного управління;

37) забезпечує в установленому порядку ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

38) забезпечує створення та підтримання в актуальному стані бази даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;

39) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань та координує роботу в рамках таких проектів;

40) забезпечує виконання функцій, покладених на державну експертизу умов праці;

41) сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, їх соціальній адаптації;

42) визначає потребу та подає пропозиції обласній державній адміністрації про утворення закладів соціального захисту бездомних громадян та установ, що надають соціальну допомогу особам, звільненим з місць позбавлення волі; проводить роботу, пов’язану з розвитком їх мережі та зміцненням матеріально-технічної бази, контролює якість надання ними соціальних послуг;

43) бере участь у вирішенні питань влаштування до стаціонарних закладів, що належать до сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України (за умови наявності відповідних документів для поселення до будинку-інтернату), колишніх військовополонених, які повернулися на Батьківщину, та до установ тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які залишили територію держави, в якій ведуться або велися бойові дії, та перебувають в Україні на законних підставах;

44) сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

45) організовує відповідно до законодавства впровадження нових соціальних послуг, у тому числі платних, узагальнює інформацію про потребу в наданні соціальних послуг відповідними установами, закладами та фізичними особами, подає обласній державній адміністрації пропозиції щодо створення ефективної системи надання соціальних послуг;

46) здійснює внутрішній фінансовий контроль за роботою підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;


Контакти:

46021 м.Тернопіль вул.М.Грушевського,8

тел.(0352) 52 05 81, факс 52 21 51

е-mail: аdmin@sobes-ter.gov.uahttp://www.sobes-ter.gov.ua


Смотрите также:
Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації Основними завданнями управління є
93.04kb.
1 стр.
Положення про управління праці та соціального захисту населення Зміївської районної державної адміністрації 1
97.28kb.
1 стр.
Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Основними завданнями управління є
17.91kb.
1 стр.
Розпорядження для узагальнення та подальшого інформування Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації
669.4kb.
4 стр.
Графі к проведення особистого прийому громадян начальником управління праці та соціального захисту населення Кролевецької районної державної адміністрації та його заступником
50.97kb.
1 стр.
Основними завданнями управління є
15.21kb.
1 стр.
Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій Зміївської районної державної адміністрації
96.8kb.
1 стр.
Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації
17.63kb.
1 стр.
Структура управління праці та соціального захисту населення Зміївської райдержадміністрації
56.04kb.
1 стр.
Управління освіти І науки вінницької обласної державної адміністрації вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді знайомство з професіями у гуртку початкового технічного моделювання (Методична розробка) Укладач
544.3kb.
3 стр.
Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року №1180
267.15kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14. 12. 11 №452 Про основні завдання цивільного захисту області у 2012 році
350.65kb.
1 стр.