Главная страница 1
Заняття 1. Предмет, мета, завдання й структура курсу “Економіка природокористування”.

 

 1.    З’ясуйте самостійно суть наступних питань.

§        Екосистеми їх структура, екологічні закони.

§        Поняття про геосферу та навколишнє середовище.

§        Компенсаційні властивості біосфери.

§        Вчення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу.

 

2.    Підготувати реферати на теми:

§        Види природокористування як фактор зміни і перетвореності природи.

§        Економічний ріст і збереження стійкості природних систем.

§        Напрями та форми господарського використання природних ресурсів.

 

3. Простежте за специфікою кожного етапу природокористування в Україні. Випишіть основні критерії економічної ефективності, що висувалися на кожному етапі. 

4. Підготуйте і випишіть приклади, які свідчили б про порушення окремих принципів природокористування на планеті.

 

5.    Скласти словник специфічних термінів, категорій та понять по темі за рекомендованою літературою: біогеоценоз, біосфера, водні ресурси, забруднення середовища, земельні ресурси, кругообіг речовин, мінерально-сировинні ресурси, ноосфера, навколишнє середовище, корисні копалини, популяція, природокористування, природні ресурси, екологія, екологічна система.

 

Література.

1. Бронштейн А.М., Литвинов В.А., Русин И.Н. Экологизация экономики: методы регионального управления.- М.: Наука, 1990.- 120с.

2. Генсирук С.А., Нижник М.С., Мищенко В.С. Эколого-экономические аспекты природопользования.- К.: Наукова думка, 1982.- 175с

3. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С., Коваль Я.В., Новоротов О.С., Паламарчук М.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України.- Київ, РВПС України. 1999.-716 с.

4. Донской Н.П., Донская С.А. Основы экологии и экономика природопользования.- Мн.: УП «Технопринт», 2000.- с.308.

5. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Аблова О.К. та ін. Екологія: навчально-методичний посібник.-К.: КНЕУ,1999,-С.152.

6. Економічний словник-довідник: За ред. Док. екон. наук, проф. С.В.Мочерного.-К.: Феміна, 1995.-368 с.

7. Словарь-справочник: Рыночная экономика: понятия, термины, механизмы рыночной экономики. А.А.Зайцев, Ю.Г. Одегов, В.Г. Одегов, Г.П.Елисеев, В.С.Бабий.-Саратов:Изд-во Сарат.ун-та, 2 кн.,1991.

8. Шевчук В.Я. “Модернізація виробництва: системно-структурний підхід” ст. 42Заняття 2. Загальна характеристика методів регулювання ресурсовикористання.

 

Навчальні завдання.1.     На основі рекомендованої літератури заповніть хронологічну таблицю1.

Таблиця 1

Законодавчі акти України, щодо охорони природи та раціонального використання природних ресурсів

 
Законодавчі акти України

Рік прийняття

Основні ідеї, положення, визначення.

 

2.    Підготувати реферати на теми:

Система контролю (моніторинг) за станом навколишнього середовища.

Банк екологічних даних (інформаційна система)

Екологічна експертиза, аудит, менеджмент, маркетинг.

Юридична відповідальність у сфері регулювання ресурсовикористання.

 

3. Скласти словник специфічних термінів, категорій та понять по темі за рекомендованою літературою: затрати природоохоронні, моніторинг екологічний, нормативи екологічні, ГДК, ГДВ, ресурсозберігаючі технології, екологічна політика, екологічна експертиза.

 

Література.

1.    Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”//Відомості Верховної Ради УРСР.-1991.-№46.

2.    Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища: В 3 т,-Чернівці: Вид. Журн. “Зелена Буковина”, 1996.

3.    Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С., Коваль Я.В.,Новоротов О.С., Паламарчук М.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України.- Київ, РВПС України. 1999.-716 с.

4.    Донской Н.П., Донская С.А. Основы экологии и экономика природопользования.- Мн.: УП «Технопринт», 2000.- с.308.

5.    Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Аблова О.К. та ін. Екологія: навчально-методичний посібник.-К.: КНЕУ,1999,-С.152.

6.    Економічний словник-довідник: За ред. док. екон. наук, проф. С.В.Мочерного.-К.: Феміна, 1995.-368 с.

7.    Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. У 3-х частинах: Підручник.-К.: ВД “К.-М. Академія” – Чернівці: Зелена Буковина,1999.-568 с.

8.    Сахаев В.Г., Щербицкий В.В. Экономика природопользования и охрана окружающей среды. - К.: Вища шк. Головное изд-во, 1987. - 263 с.

9.    Словарь-справочник: Рыночная экономика: понятия, термины, механизмы рыночной экономики. А.А.Зайцев, Ю.Г. Одегов, В.Г. Одегов, Г.П.Елисеев, В.С.Бабий.-Саратов:Изд-во Сарат.ун-та, 2 кн.,1991.

 

Питання для перевірки теоретичних аспектів економіки природокористування.

 

1.    Що таке “природокористування”, його об’єкт та предмет, які аспекти вирізняють в цьому процесі?2.    Поясніть, чому “відтворення” природних ресурсів в контексті раціонального природокористування стає економічним процесом?

3.    Дайте визначення природних ресурсів. Які класифікації природних ресурсів ви знаєте?

4.    Що таке раціональне природокористування? Які принципи раціонального природокористування ви знаєте?

5.    У чому полягає сутність нульового рівня споживання природних ресурсів?

6.    Розкрийте специфічні особливості принципу відповідності антропогенного навантаження природно-ресурсному потенціалові регіону.

7.    Дайте визначення правовим основам охорони навколишнього природного середовища. Які юридичні заходи входять до її складу?

8.    У чому полягає сутність організаційної (управлінської) системи охорони навколишнього природного середовища?

9.    Які види платежів за ресурси впроваджено в практику природокористування України?

10.               Поясніть суть платежів за охорону та відтворення природних ресурсів?

11.               Що таке штрафні платежі та економічні пільги в практиці природокористування?

12.               Які підходи до економічної оцінки природних ресурсів ви знаєте за якими групами їх класифікують? Розкрийте їх позитивні та негативні сторони

Заняття 3. Економічна оцінка природних ресурсів.  

1. Підготувати реферати на теми:

Земельний кадастр.

Водний кадастр.

Кадастр мінеральних ресурсів та відходів.

Кадастр вторинних ресурсів.

 

2.    Скласти словник специфічних термінів, категорій та понять по темі за рекомендованою літературою: товар, прибуток, реалізована продукція, НТР, НТП, національне багатство, амортизація, капітал, капітальні вкладення, ціна, податок, вартість, рента, ресурсозбереження, відтворення природних ресурсів, економічний потенціал країни, ефективність економічна, еколого-економічний кадастр.Література.

1.  Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов.- М.: Аспект Пресс, 1998.- 319с.

2. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С., Коваль Я.В., Новоротов О.С., Паламарчук М.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України.- Київ, РВПС України. 1999.-716 с.

3. Донской Н.П., Донская С.А. Основы экологии и экономика природопользования.- Мн.: УП «Технопринт», 2000.- с.308.

4. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Аблова О.К. та ін. Екологія: навчально-методичний посібник.-К.: КНЕУ,1999,-С.152.

5. Завалишин М., Масальский А. Новые нормы амортизации: Итоги и проблемы.- Плановое хоз-во,1978, №5, С. 66-67.

6. Економічний словник-довідник: За ред. док. екон. наук, проф. С.В.Мочерного.-К.: Феміна, 1995.-368 с.

7. Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов (научно методические проблемы учета географических различий в эффективности исследования).- М.: Мысль, 1972.- 303 с.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року №213 (213-95-П) “Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів” від 31 жовтня 1995 року №864 (864-95-П) “Про внесення доповнень до методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів”.

9. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. У 3-х частинах: Підручник.- К.: ВД “К.-М. Академія” – Чернівці: Зелена Буковина, 1999.-586с.

10. Словарь-справочник: Рыночная экономика: понятия, термины, механизмы рыночной экономики. А.А.Зайцев, Ю.Г. Одегов, В.Г. Одегов, Г.П.Елисеев, В.С.Бабий.-Саратов:Изд-во Сарат.ун-та, 2 кн.,1991.

11. Царик Т.Є., Ковтонюк М.О. Економіка природокористування: Навч. посібник.- Київ НМК ВО, 1992.- 92с.

 

Заняття 4. Економічна оцінка природних ресурсів.

1. Підготувати реферати на теми:

Водний кадастр.

Кадастр мінеральних ресурсів та відходів.

Кадастр вторинних ресурсів.

Ціна, види цін, способи їх утворення.

 

2.    Скласти словник специфічних термінів, категорій та понять по темі за рекомендованою літературою: екологічні витрати, екологічний ефект, еколого-економічна ефективність, еколого-економічний ефект, економетрика, конкурентоспроможність, додатковий прибуток, доходи, інтенсифікація виробництва, диференціальна рента, земельний кадастр, інфляція, валова продукція, валова продукція сільського господарства, приватизація, фінанси, дисконтування, собівартість, основні виробничі фонди. 

Література.

1.  Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов.- М.: Аспект Пресс, 1998.- 319с.

2. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С., Коваль Я.В., Новоротов О.С., Паламарчук М.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України.- Київ, РВПС України. 1999.-716 с.

3. Донской Н.П., Донская С.А. Основы экологии и экономика природопользования.- Мн.: УП «Технопринт», 2000.- с.308.

4. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Аблова О.К. та ін. Екологія: навчально-методичний посібник.-К.: КНЕУ,1999,-С.152.

5. Економічний словник-довідник: За ред. док. екон. наук, проф. С.В.Мочерного.-К.: Феміна, 1995.-368 с.

6. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. У 3-х частинах: Підручник.- К.: ВД “К.-М. Академія” – Чернівці: Зелена Буковина, 1999.-586с.

7. Словарь-справочник: Рыночная экономика: понятия, термины, механизмы рыночной экономики. А.А.Зайцев, Ю.Г. Одегов, В.Г. Одегов, Г.П.Елисеев, В.С.Бабий.-Саратов:Изд-во Сарат.ун-та, 2 кн.,1991.

8. Царик Т.Є., Ковтонюк М.О. Економіка природокористування: Навч. посібник.- Київ НМК ВО, 1992.- 92с.

 

 Орієнтовні тестові завдання для перевірки блоку “Економічна оцінка природних ресурсів”. 

1. Необхідність оцінки природних ресурсів обумовлюється наступними умовами:

А. Ефективністю використання природних ресурсів;

Б. Необхідністю точного обліку природних ресурсів;

В. Необхідністю здійснення цінового регулювання природокористування;

Г. Ваш варіант.

 

2. Товар це –А.  Продукт який ми споживаємо.

Б.  Продукт праці, виготовлений з метою обміну або продажу.

В. Продукт НТП в галузях господарствах;

Г. Ваш варіант.

 

3. Які методи економічної оцінки природних ресурсів найчастіше використовуються?А. Затратний;                                                    Е.  Рентний;

Б. Результатний;                                              Є.  Відтворювальний;

В. Кадастравий;                                              Ж. Монопольно-відомчий.

Г. Затратно-ресурсний;                                     З. Ваш варіант.

Д. Бонітування;

 

4. Амортизація це –А. Характеристика при використанні технічних засобів;

Б. Характеристика економічних властивостей товару;

В. Процес поступового перенесення вартості засобів праці;

Г. Ваш варіант.

 

5. Поясність як виникає рента?

 

6. Диференційна рента категорія…

А. Історична;                                                       В. Економічна;

Б. Суспільна;                                                       Г. Філософська;

 

7. Наведіть формулу ренти за “замикаючими” витратами.

 

8. “Замикаючі витрати” – це норматив витрат на певний проміжок часу -

А. 3 роки.                              Б. 5 років.                                В. 7років.

 

9. Наведіть формулу затратного методу оцінки природних ресурсів.

 

Заняття 5. Економічні механізми регулювання природокористування.

Питання для співбесіди.

1. Підготувати реферати на теми: 1. Кодекс України про надра.

 2. Лісовий кодекс.

 3. Водний кодекс.

 4. Особливості плати за ресурси за кордоном.

 

2. Скласти словник специфічних термінів, категорій та понять по темі за рекомендованою літературою: плата за використання води; ринковий механізм; фінанси; інновація; інфраструктура; бізнес;податок; земельна власність; земельна рента; абсолютна рента; додатковий дохід; відтворення природних ресурсів; відтворення; тарифна система.

 

Література.

1. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С., Коваль Я.В., Новоротов О.С., Паламарчук М.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України.- Київ, РВПС України. 1999.-716 с.

2. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Аблова О.К. та ін. Екологія: навчально-методичний посібник.-К.: КНЕУ,1999,-С.152.

3.Економічний словник-довідник: За ред. док. екон. наук, проф. С.В.Мочерного.-К.: Феміна, 1995.-368 с.

4. Словарь-справочник: Рыночная экономика: понятия, термины, механизмы рыночной экономики. А.А.Зайцев, Ю.Г. Одегов, В.Г. Одегов, Г.П.Елисеев, В.С.Бабий.-Саратов:Изд-во Сарат.ун-та, 2 кн.,1991.

5. Сахаєв В.Г., Шевчук В.Я. Економіка і організація охорони навколишнього середовища.- Київ: Вища школа, 1995,- 271 с.

6. Царик Т.Є., Ковтонюк М.О. Економіка природокористування: Навч. посібник.- Київ НМК ВО, 1992.- 92с.

 

Заняття 6. Економіко-правові важелі боротьби з забрудненням та іншими порушеннями природного середовища. 

1.    Підготувати реферати на теми:

Стимулюючі і заборонні податки.

Система кредитування й фінансування природоохоронної діяльності в нас і за кордоном (Росія, США, Японія і ін.).

Економічні методи регулювання рівня забруднення навколишнього середовища в нас і за кордоном (Росія, США, Японія і інші).

 

2. Провести аналіз даних таблиць та познайомитись з “Порядком обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища” з додатку 1. 

3. Скласти словник специфічних термінів, категорій та понять по темі за рекомендованою літературою: плата за забруднення водойм, плата за забруднення навколишнього середовища, плата за погіршення якості природних ресурсів, плата за розміщення відходів, ефективність екологічна.

 

Література.

1. Гофман К.Г. Экономическая оценка природных ресурсов Вопросы теории и методологии.- М.: Наука, 1987.

2. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С., Коваль Я.В., Новоротов О.С., Паламарчук М.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України.- Київ, РВПС України. 1999.-716 с.

3. Економічний словник-довідник: За ред. док. екон. наук, проф. С.В.Мочерного.-К.: Феміна, 1995.-368 с.

4. Моткин Г.А. Экономико-правовые основы страхования риска загрязнения окружающей среды.- Государство и право.- 1994.- №6.- С.127.

5. Словарь-справочник: Рыночная экономика: понятия, термины, механизмы рыночной экономики. А.А.Зайцев, Ю.Г. Одегов, В.Г. Одегов, Г.П.Елисеев, В.С.Бабий.-Саратов:Изд-во Сарат.ун-та, 2 кн.,1991.

6. Царик Т.Є., Ковтонюк М.О. Економіка природокористування: Навч. посібник.- Київ НМК ВО, 1992.- 92с.

7.    Яремчук І.Г. Економіка природокористування.-К.: Просвіта, 2000.- 431с

Питання для перевірки знань по третьому блоку.

 

1. Що лежить в основі формування нового економічного механізму по забезпеченню розширеного відтворення природних ресурсів?2. Яке коло питань вирішується з введенням платного природокористування?

3. Що виступає об’єктом плати?

4. Що відносять до суб’єктів плати?

5. Які види платежів за ресурси впроваджено в практику природокористування України?

6. Розкрийте суть плати за право користуватися природними ресурсами?

7. Поясніть принцип плати за відтворення та охорону природних ресурсів?

8.Поясніть причини введення економічних санкцій у сфері природокористування?

9. Перерахуйте шляхи використання коштів від платежів за використання природних ресурсів?

10. Які форми пільг у сфері природокористування ви знаєте?

11. Які види платежів за забруднення навколишнього середовища вам відомі? Чим відрізняються податки від штрафних платежів?

12. Що є критерієм для нарахування плати за забруднення навколишнього середовища?

13. В системі регулювання суспільних відносин в галузі Охорони довкілля плата за забруднення несе велике  різноманітне навантаження — стимулююче, координаційне, контролююче та компенсаційне. Поясніть ці особливості.

14. Розкрийте суть “витратної” методики визначення та обчислення плати за забруднення природного середовища. Розкрийте труднощі використання та позитивні моменти цієї методики.

15. Які функції виконує цивільно-правова відповідальність, як метод регулювання рівня забруднення навколишнього середовища?

16. Які напрямки фінансування передбачає система спеціальних екологічних фондів?

17. Які переваги в галузі охорони навколишнього середовища передбачає екологічне страхування?

Заняття 7. Оцінка збитків від забруднення та інших дій на навколишнє середовище. 

1.    Підготувати реферати на теми:

 1. Оподаткування і навколишнє середовище в нас і за кордоном (Росія, США, Японія і ін.).

 2. Поняття про прямі і непрямі, фактичні і потенційні, можливі і запобіжні збитки.

 

 2. Скласти словник специфічних термінів, категорій та понять по темі за рекомендованою літературою: збитки; збитки економічні; збитки (завдані збитки)середовищу, що оточує людину; збитки соціальні; плата за забруднення середовища.

 

Література.

1. Гофман К.Г. Экономическая оценка природных ресурсов. Вопросы теории и методологии.- М.: Наука, 1987.

2. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С., Коваль Я.В., Новоротов О.С., Паламарчук М.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України.- Київ, РВПС України. 1999.-716 с.

3. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Аблова О.К. та ін. Екологія: навчально-методичний посібник.-К.: КНЕУ,1999,-С.152.

4.Економічний словник-довідник: За ред. Док. Екон. Наук, проф. С.В.Мочерного.-К.: Феміна, 1995.-368 с.

5. Мельник Л.Г. Экономические проблемы воспроизводства природной среды.- Харьков, 1988, с.69

6. Словарь-справочник: Рыночная экономика: понятия, термины, механизмы рыночной экономики. А.А.Зайцев, Ю.Г. Одегов, В.Г. Одегов, Г.П.Елисеев, В.С.Бабий.-Саратов:Изд-во Сарат.ун-та, 2 кн.,1991.

7. Царик Т.Є., Ковтонюк М.О. Економіка природокористування: Навч. посібник.- Київ НМК ВО, 1992.- 92с.

8. Яремчук І.Г. Економіка природокористування.-К.: Просвіта, 2000.- 431с.

 

Заняття 8. Оцінка економічної і соціальної ефективності раціонального природокористування і охорони природи.1.Підготувати реферати на теми:

 1. Соціально-економічна ефективність здійснення середовищезахисних заходів.

 2. Система екологічного страхування.

 3. Утворення, розподіл, обмін та використання валового національного продукту та національного доходу. 

2. Скласти словник специфічних термінів, категорій та понять по темі за рекомендованою літературою: ціна попиту; ефективність охорони навколишнього середовища; ефективність; емісія; емісійний стандарт; сертифікат; стимулювання екологічне; шкода; екологічна адекватність.

 

Література.

1. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Аблова О.К. та ін. Екологія: навчально-методичний посібник.-К.: КНЕУ,1999,-С.152.

2. Економічний словник-довідник: За ред. док. екон. наук, проф. С.В.Мочерного.-К.: Феміна, 1995.-368 с.

3. Сахаев В.Г., Щербицкий В.В. Экономика природопользования и охрана окружающей среды. - К.: Вища шк. Головное изд-во, 1987. - 263 с.

4. Словарь-справочник: Рыночная экономика: понятия, термины, механизмы рыночной экономики. А.А.Зайцев, Ю.Г. Одегов, В.Г. Одегов, Г.П.Елисеев, В.С.Бабий.-Саратов:Изд-во Сарат.ун-та, 2 кн.,1991.

5. Царик Т.Є., Ковтонюк М.О. Економіка природокористування: Навч. посібник.- Київ НМК ВО, 1992.- 92с.

 

Питання для перевірки знань по четвертому блоку тем.1.    Які збитки від забруднення називають економічними?

2.    Які види економічних збитків використовуються у практиці управління та регулювання процесом природокористування?

3.    Як розраховуються економічні збитки від забруднення атмосфери, якщо параметри забруднення виражені фоновою концентрацією?

4.    Які методи застосовуються для визначення економічних збитків від забруднення атмосфери, якщо забруднення виражено масою викиду (в тоннах)?

5.    Які методи використовуються для визначення економічних збитків від забруднення землі?

6.    Які методи використовуються для визначення економічних збитків від забруднення поверхневих вод?

7.    Проблеми й труднощі оцінки негативного впливу на природу спричинили виникнення двох основних альтернативних підходів. Що це за підходи, в чому їх суть?

 1. Які три основних типи методів розрахунків, що використовуються при оцінці збитків ви знаєте ?

9.    Перерахуйте основні види господарської діяльності, спрямовані на зниження й ліквідацію негативного антропогенного впливу на навколишнє природне середовище.

10.  В чому полягає екологічна результативність середовищезахисних заходів?

11. Соціальні результати природоохоронних заходів це…

12. Що виступає економічним результатом природоохоронних заходів?

13. За яким відношенням обчислюється показник загальної (абсолютної) економічної ефективності?

14.               Як обчислюється повний економічний ефект природозахисних витрат?

 Заняття 9. Еколого-економічна безпека господарських систем.1.Підготувати реферати на теми:

 1. Ризик інвестування.

 2. Математичні моделі, які використовуються для оцінювання показників безпеки та ризику.

 3. Основні принципи і завдання переходу України на модель сталого розвитку.

 

2. Скласти словник специфічних термінів, категорій та понять по темі за рекомендованою літературою: алокація; аналіз ринкових можливостей; база даних екологічна; безпека екологічна; буферна ємкість екосистеми; лізінг (екологічний аспект); маргінальна платоспроможність; маркетинг екологічний; небезпека; безпека території; ризик життєдіяльності.

 

Література.

1. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С., Коваль Я.В., Новоротов О.С., Паламарчук М.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України.- Київ, РВПС України. 1999.-716 с.

2. Донской Н.П., Донская С.А. Основы экологии и экономика природопользования.- Мн.: УП «Технопринт», 2000.- с.308.

3. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Аблова О.К. та ін. Екологія: навчально-методичний посібник.-К.: КНЕУ,1999,-С.152.

4. Економічний словник-довідник: За ред. док. екон. наук, проф. С.В.Мочерного.-К.: Феміна, 1995.-368 с.

5. Ендерс А. Економіка навколишнього середовища. Вступ/Пер. з нім.- К.: Либідь, 1995.- 168с.

6. Модернізація виробництва: системно-екологічний підхід: Посібник з екологічного менеджменту / Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. та ін.,- К.: СИМВОЛ-Т, 1997.-245с.

7. Словарь-справочник: Рыночная экономика: понятия, термины, механизмы рыночной экономики. А.А.Зайцев, Ю.Г. Одегов, В.Г. Одегов, Г.П.Елисеев, В.С.Бабий.-Саратов:Изд-во Сарат.ун-та, 2 кн.,1991.

8. Царик Т.Є., Ковтонюк М.О. Економіка природокористування: Навч. посібник.- Київ НМК ВО, 1992.- 92с.

 

Заняття 10. Економічні аспекти проведення екологічної політики. 1.Підготувати реферати на теми:

 1. Фінанси як специфічна сфера економічних відносин.

 2. Структура та суть фінансів.

 3. Фінансові важелі, стимули та санкції, їх роль в природокористуванні

 

2. Скласти словник специфічних термінів, категорій та понять по темі за рекомендованою літературою: моніторинг; МСОП; податок; норма забруднення; оптимізація; парето-оптімум; політика ковпака; політика підтримання чистого повітря; сертифікат; стимулювання екологічне (Ендерс).

 

Література.

1. Гофман Г.К. Экономика природопользования (из научного наследия). М.: «Эдиториал УРСС», 1998, ст. 41 – 54.

2. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С., Коваль Я.В., Новоротов О.С., Паламарчук М.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України.- Київ, РВПС України. 1999.-716 с.

3. Донской Н.П., Донская С.А. Основы экологии и экономика природопользования.- Мн.: УП «Технопринт», 2000.- с.308.

Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Аблова О.К. та ін. Екологія: навчально-методичний посібник.-К.: КНЕУ,1999,-С.152.

4. Економічний словник-довідник: За ред. Док. Екон. Наук, проф. С.В.Мочерного.-К.: Феміна, 1995.-368 с.

5. Ендерс А. Економіка навколишнього середовища. Вступ/Пер. з нім.- К.: Либідь, 1995.- 168с.

6. Словарь-справочник: Рыночная экономика: понятия, термины, механизмы рыночной экономики. А.А.Зайцев, Ю.Г. Одегов, В.Г. Одегов, Г.П.Елисеев, В.С.Бабий.-Саратов:Изд-во Сарат.ун-та, 2 кн.,1991.

7. Царик Т.Є., Ковтонюк М.О. Економіка природокористування: Навч. посібник.- Київ НМК ВО, 1992.- 92с.Питання для перевірки знань по п’ятому блоку тем.

 

1.    Еколого-економічна безпека господарських систем конкретизується за трьома напрямками, назвіть їх і дайте їм пояснення.2.    Що виступає критерієм еколого-економічної безпеки?

3.    З яких етапів складається оцінка еколого-економічного ризику?

4.    Які види еколого-економічного ризику ви знаєте?

5.    Проведення яких заходів передбачає формування основ сталого розвитку та вирішення екологічних проблем в Україні?

6.    Що в себе включають стимулюючі економічні інструменти?

7.    Які дві особливості має регіональний аспект проведення екологічної політики?

Словник термінів, категорій та понять.

 

1.          Абсолютна рента – утримується власником землі з орендарів, незалежно від родючості земель і їх місцезнаходження.2.          Амортизація – процес поступового перенесення вартості засобів праці в міру їх зношування на виготовлену продукцію і використання цієї вартості для відтворення зношених засобів праці.

3.          База даних екологічна – сукупність відомостей, що зберігаються у запам’ятовуючих пристроях (відомості про навколишнє середовище і діяльність людини).

4.          Безпека екологічна – сукупність дій, станів і процесів, що прямо або опосередковано не призводять до важливих збитків навколишньому середовищу, людям і людству.

5.          Бізнес – підприємництво, економічна діяльність, спрямована на отримання прибутку.

6.          Біосфера – оболонка земної кулі, склад структура і енергетика якої в сучасних рисах зумовлені минулою або сучасною діяльністю живих організмів. Вона займає частину земної кори, атмосфери і гідросферу.

7.          Біоценоз – історично складена сукупність організмів, що населяють ділянку суші або водойми з більш-менш однотипними умовами існування. Біоценоз за систематичними ознаками поділяється на фітоценоз, зооценоз, мікоценоз, мікроценоз.

8.          Валова продукція – статистичний показник у грошах, що характеризує загальний обсяг виробництва продукції окремими підприємствами, галузями, сферами, регіонами, народним господарством в цілому за певний період часу.

9.          Валова продукція с/г – частина валового суспільного продукту, створена у с/г; обсяг продукції рослинництва і тваринництва, виробленої за певний період і вираженої у вартісній, грошовій формі.

10.     Вартість – втілена й уречевлена в товарі суспільна праця; економічна категорія, яка виражає відносини між суб’єктами господарської діяльності, що пов’язані суспільним поділом праці і обміном товарами і послугами.

11.     Відтворення – постійне, безпосереднє відновлення процесу виробництва і розвиток на цій основі продуктивних сил і виробничих відносин.

12.     Відтворення природних ресурсів – відновлення ресурсів природи в процесі їх господарського використання.

13.     ГДВ – кількість або об’єм забруднюючої речовини, яка викидається окремим джерелом за одиницю часу, перевищення якої призведе до несприятливих наслідків у навколишньому природному середовищі та здоров’ї людини.

14.     ГДК – кількість шкідливої речовини в навколишньому середовищі, яка при постійному контакті або впливі за певний проміжок часу практично не впливає на здоров’я людини і не викликає негативних наслідків у потомства.

15.     Диференційна рента – додатковий прибуток (підвищення рентабельності експлуатації), що виникає в наслідок більш сприятливого розташування використовуваного природного ресурсу або більшої легкості його видобутку.

16.     Додатковий прибуток – прибуток отриманий підприємством понад середньозважений рівень за рахунок зниження індивідуальних витрат виробництва.

17.     Доходи – потік зарплати, процентів, дивідендів та інших надходжень, отриманих індивідуумом або країною на протязі певного періоду часу (звичайно – року).

18.     Екологічна система – біологічна система, що являє собою функціональну єдність угрупування організмів і навколишнього середовища. Основними властивостями екосистеми є цілісність і відносна стійкість, що виявляється у здатності до саморегуляції і самовідновлення.

19.     Екологічні витрати – суспільно необхідні витрати на підтримання якості навколишнього середовища, функціонування господарських галузей і на підтримання ПРП.

20.     Еколого-економічна ефективність – порівняння комплексів цін близьких або функціонально заміняючих приладів між собою або порівняння заходів і вибір найбільш вигідного варіанту.

21.     Економетрика – наука, яка вивчає кількісні характеристики економічних явищ і процесів засобами математичного та статистичного аналізу.

22.     Економічна ефективність – досягнення найбільших результатів при найменших витратах живої та уречевленої праці. Є конкретною формою прояву закону економії часу.

23.     Економічний потенціал країни – характеристика можливості економіки у виробництві матеріальних благ, наданні послуг, задоволенні економічних потреб суспільства. Включає потенціал використання всіх ресурсів: основних виробничих фондів, трудових, матеріальних, природних, фінансових на ін.

24.     Екополітика – соціально-економічна політика, в тому числі міжнародна, спрямована на розуміння чинників пов’язаних з екологічним станом території і акваторії країни і наявних природних ресурсів.

25.     Експертиза екологічна – оцінка впливу на навколишнє природне середовище, природні ресурси і здоров’я людини комплексу господарських процесів і нововведень у масштабах регіону.

26.     Емісія – викид у навколишнє середовище газоподібних відходів або тепла, а також випромінювання фотонів, електронів, іонів та інших частинок.

27.     Ефективність – відношення корисної дії до затрачених зусиль, розраховане в умовних одиницях і виражене у % або числових коефіцієнтах.

28.     Ефективність екологічна – відношення біомаси, з’їдаємо хижаком (споживачем), до споживаного жертвою корму.

29.     Ефективність охорони навколишнього середовища – еколого-соціально-економічний прибуток, отриманий внаслідок збереження чистоти і продуктивності природного середовища, а також інших середовищ.

30.     Забруднення середовища – внесення в середовище або виникнення в ньому нових, звичайно не характерних для нього хімічних, фізичних чи біологічних агентів, або перевищення природного рівня цих агентів за певний проміжок часу.

31.     Затрати природоохоронні – суспільно необхідні витрати на підтримку якості навколишнього середовища, функціонування господарських галузей і на загальну підтримку ПРП, в тому числі екологічної рівноваги на всіх рівнях – від глобального до локального.

32.     Збитки – фактичні або можливі економічні та соціальні втрати, що виникають внаслідок певних подій або явищ (зміни природного середовища, його забруднення).

33.     Збитки економічні – зменшення об’єму продукції або прибутку внаслідок несприятливих впливів на оточуюче середовище.

34.     Збитки середовищу – еколого-соціально-економічно значна його штучна зміна.

35.     Збитки соціальні – невиправдане зниження фактичного або потенційного багатства і темпів. Соціально-культурного розвитку суспільства і його груп.

36.     Земельна власність – сукупність виробничих відносин між людьми з приводу привласнення землі як предмета природи, а також створеного сільськогосподарськими працівниками необхідного і додаткового продукту.

37.     Земельна рента – економічна форма реалізації права власності на землю. Виділяють: диференційну, абсолютну, монопольну.

38.     Земельний кадастр – збір даних про землі різних типів, придатних і непридатних для культивації, будівництва та інших форм використання земель.

39.     Земельний кадастр – сукупність достовірних і необхідних даних про природне, господарське і правове положення земель.

40.     Інновація – втілення нових форм організації праці і управління, що охоплює не тільки окреме підприємство, але і їх сукупність, галузь.

41.     Інтенсифікація виробництва – отримання з одиниці залученого в господарство конкретного та інтегрального природного ресурсу все більшої кількості корисної продукції (як правило з ростом економічних затрат)

42.     Інфляція – зростаюча диспропорція між доходами і наявними в розпорядженні суспільства матеріальними благами, що виникає внаслідок кризових явищ в економіці.

43.     Інфраструктура – комплекс господарських і культурних об’єктів та галузей, обслуговуючих виробництво, складаючи його підоснову.

44.     Кадастр еколого-економічний – систематизована інформація про ПРП територій. Може включати дані про інтегральний ресурс конкретних регіонів.

45.     Капітал – один з трьох основних факторів виробництва (праця, земля і капітал). Капітал складається з вироблених товарів тривалого використання, які, в свою чергу, використовуються в процесі виробництва.

46.     Капітальні вкладення – матеріальні трудові та грошові ресурси, що направляються на відновлення і приріст основних фондів.

47.     Конкурентоспроможність – здатність діяти в умовах ринкових відносин і отримувати при цьому прибуток, достатній для науково-технічного вдосконалення виробництва, стимулювання працівників і підтримки продукції на високому рівні.

48.     Кругообіг речовин – послідовна безперервна циркуляція хімічних елементів у екосистемі, яка відбувається за рахунок сонячної енергії і підтримується сукупністю організмів, що об’єднані через ланцюги живлення.

49.     Моніторинг екологічний – спостереження за станом навколишнього середовища і попередження критичних ситуацій, або небезпечних для людини та інших організмів забруднень.

50.     МСОП – міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів – неурядова міжнародна організація, що здійснює дослідження й пропаганду охорони природи і раціонального природокористування.

51.     Навколишнє середовище – цілісна система взаємозв’язаних природних і антропогенних об’єктів і явищ (рельєф, повітря, кліматичні явища, ґрунт, вода, рослинний і тваринний світ), які взаємодіють з включеними в неї техногенними компонентами, що створюються суспільством для праці, побуту і відпочинку людей.

52.     Національне багатство – сукупність матеріальних благ якими володіє суспільство. Включає накопичені матеріальні блага, засоби виробництва, предмети споживання і використовувані природні ресурси.

53.     Ноосфера – “мисляча оболонка, сфера розуму, вища стадія розвитку біосфери, пов’язана з виникненням у ній цивілізованої людини.

54.     Нормативи екологічні – обов’язкові межі збереження структури і функцій екосистеми певного рівня, а також усіх екологічних компонентів що враховуються при господарській діяльності людини.

55.     НТП – єдиний взаємообумовлений, поступальний розвиток людських знань, науки і техніки. Сучасним етапом НТП є НТР.

56.     НТР – якісна зміна виробничих сил суспільства на основі перетворення науки в провідний фактор суспільного розвитку. Характеризується різким пришвидшенням розвитку науки і техніки.

57.     Основні виробничі фонди – частка виробничих фондів, яка використовується більше одного виробничого циклу і в кожному циклі частково переносить свою вартість на новостворений продукт (будівлі, устаткування, тощо).

58.     Плата за забруднення навколишнього середовища – грошове відшкодування соціально економічних збитків, нанесених господарству і здоров’ю людей від забруднення навколишнього середовища.

59.     Податок – обов’язкові платежі до бюджету, які здійснюються фізичними та юридичними особами.

60.     Популяція – сукупність особин одного виду, які мають спільний (однаковий) генофонд і населяють певний ареал. Характерними ознаками популяції є чисельність, народжуваність, смертність, приріст, біотичний потенціал, розподіл організмів за віком, характер розміщення організмів у межах території.

61.     Прибуток – одна із форм чистого доходу в умовах розвинутих товарно-грошових відносин, або різниця між доходом отриманим після реалізації продукції та сукупними альтернативними витратами, понесеними при виробництві цих товарів

62.     Приватизація – передача державної власності окремим особам у приватну, максимум – сімейну власність. Може здійснюватись за плату, безкоштовно, або у поєднанні цих двох способів.

63.     Природні ресурси – використовувані або резервні багатства природи, які позитивно або негативно змінюються внаслідок господарської діяльності людини. Поділяються на вичерпні та невичерпні, відновні та невідновні.

64.     Природокористування – раціональне використання природного середовища для задоволення екологічних, культурно-оздоровчих потреб сьогоднішніх і майбутніх поколінь з урахуванням наближених і віддалених наслідків зміни навколишнього середовища під впливом господарської діяльності та зростання населення.

65.     Реалізована продукція – частина продукції, яка продана, обміняна, або поставлена в кредит споживачу.

66.     Рента - особливий вид відносно стійкого доходу від певних видів власності (землі, нерухомого майна, облігацій). Особливе значення має земельна рента, як економічна форма реалізації земельної власності.

67.     Ресурсозбереження – один з важливих напрямків підвищення ефективності виробництва; досягається за рахунок комплексу науково-технічних, організаційних, економічних заходів, спрямованих на більш раціональне, економічне використання всіх видів ресурсів.

68.     Ринковий механізм – взаємодія ринкових елементів: цін, конкуренції, попиту, пропозиції, кон’юнктури, що надає певної спрямованості економічній поведінці суспільства та узгоджує приватні та суспільні інтереси.

69.     Собівартість – грошовий вираз затрат підприємства на виробництво й реалізацію продукції.

70.     Тарифна система – сукупність нормативів, за допомогою яких держава регулює зміни рівня, а також рівень постійної частки заробітної плати робітників і службовців залежить від галузі та регіону країни, їх народногосподарського значення, ознак кваліфікації, характеру й умов праці різних категорій працівників.

71.     Технології ресурсозберігаючі – виробництво і реалізація готової продукції з мінімальними затратами речовини та енергії на усіх етапах виробничого циклу і з найменшим впливом на людину і природні системи.

72.     Товар – продукт праці, виготовлений з метою обміну або продажу.

73.     Фінанси – система економічних відносин, які складаються між державою, підприємствами і громадянами, щодо привласнення частини національного доходу через механізм оподаткування та його розподілу відповідно до виконуваних державою економічних функцій.

74.     Ціна – грошове вираження вартості товару.

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИАГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА ПДАА

Циклова комісія економічних дисциплін.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ.

Методичні рекомендації для самостійної роботи

студентів денної та заочної форми навчання спеціальності

«Менеджмент і адміністрування»

Методичні рекомендації розроблені у відповідністю з навчальною програмою курсу «Економіка природокористування» викладачем І категорії Кононенко Ю.С

Методичні рекомендації затверджені на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол від «__»_________20___р. № ___Завідувач циклової комісії ______ Р.Т.Біловод


Смотрите также:
Економіка природокористування
276.64kb.
1 стр.
Раціональне природокористування бібліографічний опис Київ – 2011 Раціональне природокористування
169.1kb.
1 стр.
Робоча програма з дисципліни «Економіка І»
160.86kb.
1 стр.
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи зі спеціальності 050107 «Економіка підприємства»
549.59kb.
4 стр.
Програма фахових вступних випробувань з економічної теорії для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів магістра та спеціаліста
314.39kb.
1 стр.
Програма фахових вступних випробувань з економічної теорії для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів магістра та спеціаліста
247.05kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень К., 2010
74.47kb.
1 стр.
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка
45.12kb.
1 стр.
Методичні вказівки до курсового проекту Розрахунок економічних показників
643.43kb.
3 стр.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "планування І контроль на підприємстві" для студентів 5 куру заочної форми навчання фпо та зн
14kb.
1 стр.
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Основ раціонального природокористування І охорони природи
277.56kb.
1 стр.
Програма державного екзамену з екології галузь 0401 Природничі науки
223.73kb.
1 стр.